Strona główna » Sprawy mieszkańców » Sprawy związane z ochroną środowiska, leśnictwem i rolnictwem » Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

ul. Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
 

pokój nr 83 (II p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 283)
pokój nr 83a (II p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 250)
pokój nr 84 (II p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 284)

 

Naczelnik Wydziału - Zbigniew Kaszycki - pokój nr 82 (II p.)

tel. /16/ 678 25 83, 678 50 54 (w. 282)

 


 

 1. PODSTAWA PRAWNA:
  • art. 8, art. 9 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 186, poz. 1249),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415),
 2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
  Kontakt:
  pokój 82-84
  tel.: (16) 678-50 54 w. 283, 284
 3. DOKUMENTY I WARUNKI NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  I. W a r u n k i   o g ó l n e
  • Organy administracji są obowiązane udostępnić bez zbędnej zwłoki każdemu wnioskodawcy informacje o środowisku i jego ochronie, znajdujące się w ich posiadaniu.
  • Dane podlegające udostępnieniu zamieszczane są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Wykaz, o którym mowa, prowadzony jest w formie komputerowej bazy danych:

 

Wzór PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Lp.
 Karta informacyjna
1
 Numer karty/rok  
2
 Rodzaj dokumentu  
3
 Temat dokumentu  
4
 Nazwa dokumentu  
5
 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu  
6
 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
 z podziałem administracyjnym kraju
 
7
 Znak sprawy  
8
 Dokument wytworzył  
9
 Data dokumentu  
10
 Dokument zatwierdził  
11
 Data zatwierdzenia dokumentu  
12
 Miejsce przechowywania dokumentu  
13
 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  
14
 Czy dokument jest ostateczny tak/nie  
15
 Numery kart innych dokumentów w sprawie  
16
 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie  
17
 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji  
18
 Uwagi  

 

Uwagi:

1.  Układ wykazu umożliwia wyszukiwanie informacji przez wpisanie dowolnego wyrazu lub ciągu wyrazów znajdujących się w wykazie kart informacyjnych, a także według następujących kryteriów:

1) numer karty informacyjnej;
2) rok wydania dokumentu;
3) rodzaj dokumentu;
4) nazwa dokumentu;
5) temat dokumentu;
6) obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju.

2. W wykazie w karcie informacyjnej:

1) rodzaj dokumentu - należy wpisać nazwę wskazanego poniżej rodzaju dokumentu zawierającego wyszukiwaną informację o środowisku i jego ochronie:

a) wnioski o wydanie decyzji,
b) wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
c) inne wnioski,
d) decyzje,
e) postanowienia,
f)  polityki, strategie, plany lub programy,
g) projekty polityk, strategii, planów lub programów,
h) projekty innych dokumentów,
i) raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
j) inne raporty,
k) przeglądy ekologiczne,
l) prognozy oddziaływania na środowisko,
m) wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska,
n) rejestry,
o) zgłoszenia,
p) strategiczne oceny oddziaływania na środowisko,
q) koncesje, pozwolenia, zezwolenia,
r) analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów,
s) mapy akustyczne,
t) świadectwa,
u) sprawozdania,
v) deklaracje środowiskowe,
w) inne dokumenty;

2) temat dokumentu - należy wpisać temat dotyczący wyszukiwanej informacji, zgodnie z następującą listą tematów:

a) ochrona powietrza,
b) ochrona wód,
c) ochrona powierzchni ziemi,
d) ochrona przed hałasem,
e) ochrona przed polami elektromagnetycznymi,
f) ochrona kopalin,
g) ochrona zwierząt oraz roślin,
h) inne;

3) znak sprawy, dokument zatwierdził, data zatwierdzenia dokumentu, numery kart innych dokumentów w sprawie - należy wpisać wyrazy "nie dotyczy", jeżeli odpowiednio dokument nie posiada znaku sprawy, nie podlegał procedurze zatwierdzania lub w wykazie nie znajdują się inne karty dokumentów w tej samej sprawie;

4) data dokumentu - należy podać datę wydania dokumentu, datę wpływu dokumentu do organu prowadzącego wykaz lub datę aktualizacji dokumentu;

5) miejsce przechowywania dokumentu - należy wpisać nazwę i siedzibę podmiotu przechowującego dokument, a także jego dane kontaktowe (numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej). Należy też zamieścić informację o zniszczeniu dokumentu, jeżeli dokument uległ zniszczeniu;

6) adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu - należy zamieścić odnośnik do adresu elektronicznego dokumentu, jeżeli dokument został udostępniony za pomocą powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego;

7) zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji - należy wskazać podstawę prawną wyłączającą możliwość udostępnienia informacji oraz zakres, w jakim informacja podlega wyłączeniu od udostępnienia.

• Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie  organu administracji  dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.
• Za wyszukiwanie informacji, sporządzanie  kopii dokumentów  lub danych oraz ich przesłanie, organ administracji pobiera opłatę w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty. Opłatę tę ustala się na podstawie  rozporządzenia Ministra Środowiska z  dnia 12 listopada 2010 r.  w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415),
• Art. 16 ust. 1  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko określa informacje, które organ administracji  nie udostępnia.
 • Zgodnie z  art. 17  w/w ustawy -  organ administracji może:

1. odmówić udostępnienia informacji, jeżeli:

a) wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w  trakcie  opracowywania  lub  przeznaczonych   do  wewnętrznego komunikowania się,
b) wniosek  o  udostępnienie    informacji   jest   w   sposób   oczywisty niemożliwy  do  zrealizowania   lub  sformułowany  w  sposób   zbyt ogólny,
• Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji.

II. W n i o s e k

Wniosek  o  udostępnienie   informacji  o  środowisku   może  być  złożony  w formie pisemnej  i winien zawierać dokładne sprecyzowanie żądanych informacji.

5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z art. 14 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ administracji jest zobowiązany udostępnić informację nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.

6. SKŁADANIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI:

W przypadku wydania decyzji odmawiającej udostępnienia informacji,  pisemne odwołanie należy składać drogą pocztową lub przez Kancelarię Ogólną Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pok. nr 60,  Plac Dominikański 3 , 37-700 Przemyśl)   -  w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie należy adresować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu  za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

Kalendarz 2019
Sierpień
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone