Strona główna » Sprawy mieszkańców » Sprawy związane z ochroną środowiska, leśnictwem i rolnictwem » Uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

ul. Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
 

pokój nr 82-84 (II p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 28)

 

Naczelnik Wydziału - Zbigniew Kaszycki - pokój nr 82 (II p.)

tel. /16/ 678 25 83, 678 50 54 (w. 282)

 


 

1. PODSTAWA PRAWNA:

• art.17 ust.1 pkt 1, art. 19 ust. 2 pkt 2, art. 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.)

 

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydział Ochrony Środowiska Lennictwa i Rolnictwa

Kontakt:

pokój 82-84
tel.: (16) 678-50 54-57 w. 284

 

3. DOKUMENTY I WARUNKI NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIANIA SPRAWY:

I. W a r u n k i   o g ó l n e

• Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) wytwórca odpadów jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie.

• Zgodnie z art.17 ust.4 w/w ustawy, wymóg uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi nie dotyczy wytwórcy odpadów prowadzącego instalację, na której prowadzenie wymagane jest pozwolenie zintegrowane.

• Program zatwierdza się na wniosek prowadzącego instalację.

• Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest zatwierdzany w drodze decyzji przez właściwy organ. Starosta zatwierdza program gospodarki odpadami niebezpiecznymi po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych.

 

II. W n i o s e k

• Zgodnie z art. 19 ust. 1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.), wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, do którego dołącza się ten program, wytwórca odpadów niebezpiecznych obowiązany jest przedłożyć właściwemu organowi na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów niebezpiecznych lub zmianą tej działalności wpływającą na rodzaj, ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych lub sposób gospodarowania nimi.

• Zgodnie z art. 20. ust. 1.ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, dołączony do wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, powinien zawierać:

1. wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie mogą powodować odpady niebezpieczne, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,

2. określenie ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,

3. informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

4. szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,

5. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów.

• Zgodnie z art.20 ust.2. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ((t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) we wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwórca odpadów określa czas prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem odpadów. do wniosku należy dołączyć:

- tytuł prawny do ternu na którym posiadacz odpadów będzie je magazynował

 

4. OPŁATA SKARBOWA:

Opłata skarbowa za dokonanie czynności urzędowych - wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wynosi 505 zł – zgodnie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm.) obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód wpłaty należy przedłożyć w Starostwie Powiatowym w Przemyślu Plac Dominikański 3, pok. 82-84 celem dołączenia jej do akt sprawy

 

5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kpa do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

 

6. SKŁADANIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI:

Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pokój 60 , Plac Dominikańskim 3, 37-700 Przemyśl - w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie należy adresować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Przemyskiego

 

7. UWAGI:

Dla wytwórcy odpadów, który obowiązany jest posiadać zatwierdzony program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i prowadzący również działalność w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów wydaje się decyzję łączną (art. 31 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). We wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi należy wówczas uwzględnić odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów.

 

Kalendarz 2019
Listopad
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone