Strona główna » Sprawy mieszkańców » Sprawy związane z ochroną środowiska, leśnictwem i rolnictwem » Uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów
Uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

ul. Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
 

pokój nr 83a (II p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 284)

 

Naczelnik Wydziału - Zbigniew Kaszycki

pokój nr 82 (II p.), tel. / 16/ 678 25 83, 678 50 54 (w. 282)

 


 

1. PODSTAWA PRAWNA:

• art.183 ust.1 i art. 220 ust. 1 w związku z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j z 2008r Dz. U. Nr 25 poz. 150 ze zm.),

 

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydział Ochrony Środowiska, Lennictwa i Rolnictwa

Kontakt:
pokój 82-84
tel.: (16) 678-50 54 w. 284, 283

 

3. DOKUMENTY I WARUNKI NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

I. W a r u n k i   o g ó l n e

• Wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji wymaga pozwolenia (art. 220, ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska). Pozwolenie na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza wydaje się na wniosek prowadzącego instalację (art. 184, ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska). Pozwolenie może być wydane na wniosek zainteresowanego nabyciem instalacji lub jej oznaczonej części (art. 189 Prawo ochrony środowiska).

 

II. W n i o s e k

• Zgodnie z art. 184 ust. 2 – 4 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j z 2008r Dz. U. Nr 25 poz. 150 ze zm.),wniosek powinien zawierać:

1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,

2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,

3. informację o tytule prawnym do instalacji,

4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,

5. ocenę stanu technicznego instalacji,

6. informację o rodzaju prowadzonej działalności,

7. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,

8. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska

9. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,

10. wielkość i źródła powstawania oraz miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch i wyłączenia,

11. informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,

12. informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,

13. wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane,

14. zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji,

15. proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań,

16. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,

17. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie jest przewidywane w okresie, na który

17a) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,

17b) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji,

18. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie,

19. czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku

20. określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów i pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu,

21. opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym,

22. określenie aerodynamicznej szorstkości terenu,

23. aktualny stan jakości powietrza

24. określenie warunków meterologicznych

25. wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem referencyjnych metodyk modelowania wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników,

• Informacje, o których mowa w art. 184 ust.2 pkt. 10 ustawy Prawo ochrony środowiska, powinny zawierać wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażone w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy,

• Informacje, o których mowa w art. 184 ust.2 pkt. 16 ustawy Prawo ochrony środowiska, powinny wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów.

• Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnieniu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska.

 

III. Z a ł ą c z n i k i

• Zgodnie z art. 184. ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j z 2008r Dz. U. Nr 25 poz. 150 ze zm.), do wniosku należy dołączyć:

1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,

2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

 

4. OPŁATA SKARBOWA:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji pozwolenia na wprowadzanie substancji i energii do środowiska w wynosi:

1) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z zastrzeżeniem pkt 2 2011 zł

2) w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców 506 zł

3) pozostałe 506 zł zgodnie art. 6 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635ze zm.) obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia.

 

5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kpa do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

 

6. SKŁADANIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI:

Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przemyślu , pokój 60 , Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl - w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie należy adresować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

 

7. UWAGI:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. Nr 130 poz. 881) nie wymagają uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:

1. Instalacje energetyczne o nominalnej mocy cieplnej do:

a) 5 MW - opalane węglem kamiennym,
b) 10 MW - opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi lub opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną biopaliwami ciekłymi, oraz węglem kamiennym nie przekracza 5 MW,
c) 15 MW - opalane paliwem gazowym lub opalane paliwem gazowym oraz węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi z tym , że nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW, a nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym, koksie, biomasie, oleju napędowym, oleju opałowym, benzynie, biopaliwach ciekłych nie przekracza 10 MW.

2. Instalacje inne niż energetyczne o nominalnej mocy do 1 MW, opalane węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, paliwem gazem, z których:

1) wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzą wyłącznie ze spalania tych paliw lub
2) wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzące z prowadzonych w tych instalacjach procesów innych niż spalanie paliw nie powodują przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny.

3. Instalacje do szkła- o wydajności mniejszej niż 1 Mg na dobę.

4. Instalacje do suszenia, brykietowania lub mielenia węgla – o mocy przerobowej mniejszej niż 30 Mg surowca na godzinę.

5. Instalacje do produkcji wapna palonego - o wydajności mniejszej niż 10 Mg na dobę.

6. Instalacje do spawania - obejmujące nie więcej niż 3 stanowiska spawalnicze.

7. Instalacje do chowu lub hodowli zwierząt - z wyłączeniem instalacji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.).

8. Instalacje do powlekania – do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, w których używa się mniej niż 1 tonę powłok w ciągu roku.

9. Zbiorniki materiałów sypkich – o pojemności mniejszej niż 50 m3 .

10. Instalacje do przetwórstwa owoców lub warzyw – o zdolności produkcji mniejszej niż 50 Mg na rok.

11. Instalacje do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych.

12. Instalacje do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych.

13. Młyny spożywcze.

14. Instalacje stosowane w gastronomii.

15. Instalacje do produkcji węgla drzewnego.

16. Instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych.

18. Instalacje do odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza.

19. Zbiorniki bezodpływowe kanalizacji lokalnej.

20. Dygestoria.

21. Garaże.

 

Kalendarz 2019
Sierpień
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone