Strona główna » Sprawy mieszkańców » Sprawy związane z ochroną środowiska, leśnictwem i rolnictwem » Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

ul. Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
 

pokój nr 83a (II p.)
tel. /16/ 678 50 54 (w. 284)

 

Naczelnik Wydziału - Zbigniew Kaszycki

pokój nr 82 (II p.)
tel. /16/ 678 25 83, 678 50 54 (w. 282)

 


 

1. PODSTAWA PRAWNA:

• art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.)

 

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Kontakt:
pokój 82-84
tel.: (16) 678-50 54-57 w. 284

 

3. DOKUMENTY I WARUNKI NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

I. W a r u n k i   o g ó l n e

• Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, z zastrzeżeniem art. 31 ust. 1, art. 33 ust. 2, 4 i 4a w/w ustawy.

• Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów wydaje się na wniosek prowadzącego instalację.

• Wymóg uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów nie dotyczy wytwórcy odpadów prowadzącego instalację, na której prowadzenie wymagane jest pozwolenie zintegrowane.

• Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.), zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów jest wydawane, w drodze decyzji, przez właściwy organ na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

• Właściwość miejscową organu, ustala się według: miejsca zbierania odpadów, a dla transportu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów.

 

II. W n i o s e k

• Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu winien zawierać:

1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania lub transportu; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,

2. oznaczenie obszaru prowadzenia działalności – w przypadku transportu odpadów lub miejsca prowadzenia działalności – w przypadku zbierania odpadów,

3. w przypadku zbierania odpadów wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów, a także opis sposobu dalszego zagospodarowania odpadów,

4. wskazanie sposobu i środków transportu odpadów,

5. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania lub transportu,

6. przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

§ Wnioskodawca winien dodatkowo do wniosku dołączyć tytuł prawny do ternu na którym posiadacz odpadów będzie je magazynował

 

4. OPŁATA SKARBOWA:

• wydanie zezwolenia - 616 zł Zgodnie art. 6 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm.) obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia. Dowód wpłaty należy przedłożyć w Starostwie Powiatowym w Przemyślu, Plac Dominikański 3, pok. 82-84 celem dołączenia jej do akt sprawy.

 

5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kpa do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

 

6. SKŁADANIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI:

Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przemyślu , pokój 60 , 37-700 Przemyśl – w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie należy adresować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

 

7. UWAGI:

Posiadacz odpadów prowadzący łączną działalność w zakresie odzysku, unieszkodliwiania oraz zbierania lub transportu odpadów jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu (art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). We wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów należy wówczas uwzględnić odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

 

Kalendarz 2019
Sierpień
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone