Strona główna » Sprawy mieszkańców » Sprawy związane z ochroną środowiska, leśnictwem i rolnictwem » Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

ul. Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
 

pokój nr 82-84 (II p.)
tel. /0 16/ 678 50 54 (w. 284)

 

Naczelnik Wydziału - Zbigniew Kaszycki

pokój nr 82 (II p.)
tel. /0 16/ 678 25 83, 678 50 54 (w. 282)

 


 

1. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawy:

Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t.j.Dz. U. z 2012 r. poz. 145),
Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j z 2008r Dz. U. Nr 25 poz. 150 ze zm
Prawo geologiczne i górnicze z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981),

 

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Kontakt:
pokój 82-84
tel.: (16) 678-50 54-57 w. 284

 

3. DOKUMENTY I WARUNKI NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Do wniosku dołącza się:

1) operat wodnoprawny, zwany dalej "operatem"; spełniający wymogi art. 132 ustawy Prawo wodne, operat sporządza się także na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu w postaci plików typu wektorowego lub rastrowego;

2) decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego;

3) opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą, zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzenia wodnego, którego dotyczy instrukcja.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego: na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych; na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1, oprócz odpowiednich dokumentów, o których mowa w ust. 2, dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń; na wykonanie urządzeń wodnych może być wydane na podstawie projektu tych urządzeń, jeżeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu, o którym mowa w art. 132.

 

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

- dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeśli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
- informację o adresie zakładu, na którego terenie prowadzone jest przedsięwzięcie,
- informację o tytule prawnym do obiektu,
- informację o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach wraz ze schematem technologicznym,
- ocenę stanu technicznego przedsięwzięcia,
- informację o rodzaju prowadzonej działalności,
- proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań,
- opis zakładanych wariantów funkcjonowania przedsięwzięcia,
- określenie czasu, na jaki ma być wydane pozwolenie,
- dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzenie wynika z przepisów odrębnych.

 

4. OPŁATA SKARBOWA:

• za udzielone pozwolenie - 217 zł.

• zmiana warunków wydanego pozwolenia - 50% stawki określonej od pozwolenia.

Zgodnie art. 6 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm.) obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia Dowód wpłaty /przelewu/ należy przedłożyć w Staroście Przemyskiemu w Przemyślu, Plac. Dominikański 3 pok. 82-84 celem dołączenia jej do akt sprawy.

 

5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kpa do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

 

6. SKŁADANIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI:

Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pokój 60 , Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl – w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie należy adresować do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

 

Kalendarz 2019
Listopad
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone