Strona główna » Sprawy mieszkańców » Sprawy związane z ochroną środowiska, leśnictwem i rolnictwem » Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych
Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

ul. Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
 

pokój nr 82-84 (II p.)
tel. /16/ 678 50 54 (w. 284)

 

Naczelnik Wydziału - Zbigniew Kaszycki

pokój nr 82 (II p.)
tel. /16/ 678 25 83, 678 50 54 (w. 282)

 


 

1. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawy:

Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t.j.Dz. U. z 2012 r. poz. 145),
Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j z 2008r Dz. U. Nr 25 poz. 150 ze zm
Prawo geologiczne i górnicze z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981),

 

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Kontakt:
pokój 82-84
tel.: (16) 678-50 54-57 w. 284

 

3. DOKUMENTY I WARUNKI NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Do wniosku dołącza się:

1) operat wodnoprawny, zwany dalej "operatem"; spełniający wymogi art. 132 ustawy Prawo wodne, operat sporządza się także na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu w postaci plików typu wektorowego lub rastrowego;

2) decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego;

3) opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą, zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzenia wodnego, którego dotyczy instrukcja.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego: na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych; na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1, oprócz odpowiednich dokumentów, o których mowa w ust. 2, dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń; na wykonanie urządzeń wodnych może być wydane na podstawie projektu tych urządzeń, jeżeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu, o którym mowa w art. 132.

 

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

- dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeśli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
- informację o adresie zakładu, na którego terenie prowadzone jest przedsięwzięcie,
- informację o tytule prawnym do obiektu,
- informację o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach wraz ze schematem technologicznym,
- ocenę stanu technicznego przedsięwzięcia,
- informację o rodzaju prowadzonej działalności,
- proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań,
- opis zakładanych wariantów funkcjonowania przedsięwzięcia,
- określenie czasu, na jaki ma być wydane pozwolenie,
- dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzenie wynika z przepisów odrębnych.

 

4. OPŁATA SKARBOWA:

• za udzielone pozwolenie - 217 zł.

• zmiana warunków wydanego pozwolenia - 50% stawki określonej od pozwolenia.

Zgodnie art. 6 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm.) obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia Dowód wpłaty /przelewu/ należy przedłożyć w Staroście Przemyskiemu w Przemyślu, Plac. Dominikański 3 pok. 82-84 celem dołączenia jej do akt sprawy.

 

5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kpa do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

 

6. SKŁADANIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI:

Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pokój 60 , Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl – w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie należy adresować do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

 

Kalendarz 2019
Listopad
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone