Strona główna » Sprawy mieszkańców » Sprawy związane z ochroną środowiska, leśnictwem i rolnictwem » Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin
Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

ul. Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
 

pokój nr 82-84 (II p.)
tel. /0 16/ 678 50 54 (w. 250)

 

Naczelnik Wydziału - Zbigniew Kaszycki

pokój nr 82 (II p.)
tel. /0 16/ 678 25 83, 678 50 54 (w. 282)

 


 

Podstawa prawna:

- art. 15 ust.1 pkt 2 w związku z art. 16 ust. 2a i 5, art. 22, art. 25 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz.96 ze zm.),
- art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807),
- art. 46 ust. 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.),

 

Dokumenty i warunki niezbędne do załatwienia sprawy:

W celu uzyskania koncesji na wydobywanie kopalin należy złożyć wniosek o udzielenie koncesji,

Do wniosku należy dołączyć:

1. Dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do wykorzystania dokumentacji geologicznej w celu ubiegania się o koncesję,

2. Projekt zagospodarowania złoża, zaopiniowany przez właściwy organ nadzoru górniczego,

3. Dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia,

4. Odpis decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną lub zawiadomienia o jej przyjęciu przez organ administracji geologicznej,

5. 7 egzemplarzy map projektowanego położenia obszaru i terenu górniczego oraz ich granic.

6. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Dane objęte wnioskiem należy uzupełnić dowodami ich istnienia, np.: kopią wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców, aktem notarialnym, umową dzierżawy lub umową przyrzeczenia dzierżawy - użyczenia gruntów w celu wydobywania kopaliny, zaświadczeniem właściwego Urzędu Skarbowego stwierdzającym, że podmiot nie zalega z wpłatami należności budżetowych, oraz ZUS o nie zaleganiu z opłatą składek, w przypadku podmiotów zobowiązanych do sporządzania bilansu - bilans za ostatni rok kalendarzowy a w przypadku podmiotów nie zobowiązanych do sporządzania bilansu - rachunek wyników działalności gospodarczej za ostatnie dwa lata kalendarzowe (jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą krócej niż dwa lata - za cały okres działalności), zaświadczenie banku, w którym prowadzony jest główny rachunek bieżący wnioskodawcy, określający wielkość posiadanych środków finansowych oraz zdolność kredytową podmiotu, itp.

 

W świetle obowiązujących przepisów prawa organ koncesyjny może żądać dokumentów poświadczających, że wnioskodawca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania zamierzonej działalności gospodarczej, w tym przedstawienia danych określających stan prawny nieruchomości objętych wpływami zamierzonej działalności, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym danych z ewidencji gruntów i budynków. Może również żądać złożenia kopii wniosku koncesyjnego wraz z załącznikami.

 

Opłata skarbowa:

- wydanie zezwolenia - 616 zł

Zgodnie art. 6 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635) obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
- wpłat bezgotówkowych można dokonać na rachunek Urzędu Miasta Przemyśla,
- wpłat gotówkowych można dokonać w Kasie Urzędu Miasta Przemyśla, która mieści się w budynku przy ul. Mostowa 2

Dowód wpłaty (przelewu) należy przedłożyć w Staroście Przemyskiemu w Przemyślu, Plac. Dominikański 3 pok. 82-84 celem dołączenia jej do akt sprawy.

 

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kpa do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

 

Składanie odwołań od decyzji:

Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pokój 60, 37-700 Przemyśl, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie należy adresować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

 

Kalendarz 2019
Listopad
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone