Strona główna » Komunikacja » Wydanie wtórnika prawa jazdy (utrata, zniszczenie)
Wydanie wtórnika prawa jazdy (utrata, zniszczenie)

Wydział Komunikacji i Dróg

Plac Dominikański 3
37- 700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30
wtorek od godz. 8.00 do godz. 16.00

 

II piętro pokój nr 102 i 100
tel. (16) 678 50 54 wew. 202
fax: (16) 678 27 60

 

strona internetowa: www.powiat.przemysl.pl
e-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl

 

Kasa czynna od poniedziałku do piątku do godz. 15.00

 


 

Wymagane dokumenty

a) wniosek, (druk do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej)

b) wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,  przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem,

c) kserokopia posiadanego prawa jazdy, w przypadku jego zniszczenia,

d) dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.

 

Dokumenty do okazania przy składaniu wniosku:

  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu z urzędu gminy,
  • prawo jazdy, w przypadku jego zniszczenia,

 

Termin i sposób załatwienia

  • sprawa załatwiana jest w terminie do 30 dni od daty otrzymania dokumentów,
  • jeżeli w dokumentacji wystąpią braki formalne, w zależności od ich rodzaju, organ wydający prawo jazdy wzywa do ich uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267),
  • od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

 

Uwagi

• Wniosek o wydanie prawa jazdy należy drukować dwustronnie, wybierając najlepszą jakość druku, przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu i zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne będzie ponowne jego złożenie na druku dostępnym w tut. Urzędzie. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

• Informację na temat tego, czy druk prawa jazdy jest już gotowy do odbioru w tut. Urzędzie można sprawdzić na stronie: www.kierowca.pwpw.pl, podając imię, nazwisko i nr PESEL.

 

Opłaty

Łączna opłata wynosi 100,50 zł:

  • opłata za wydanie prawa jazdy - 100 zł
  • opłata ewidencyjna - 0,50 zł

 

Opłaty można dokonać:

a) w kasie tut. Urzędu - II piętro pokój nr 77 (czynna od poniedziałku do piątku do godz. 15.00)

b) lub na rachunek bankowy nr 75 1930 1318 2740 0701 5854 0002

 

WAŻNE:

Zamówienie na wytworzenie prawa jazdy do PWPW w Warszawie wysłane zostanie
po dostarczeniu przez osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy dowodu uiszczenia
opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej.

 

Informacje dodatkowe

• Osoba posiadająca prawo jazdy jest obowiązana zawiadomić starostę o utracie tego dokumentu lub jego zniszczeniu w stopniu powodującym nieczytelność, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia,

• Osoba, która po uzyskaniu wtórnika odzyskała utracony dokument jest obowiązana zwrócić ten dokument staroście,

• Osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy składa oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami, że przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy, a cudzoziemiec dołącza ponadto do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy,

• Kierowca może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy.

 

Podstawa prawna

a) ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. nr 30, poz. 151 z późn. zm.),

b) ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267),

c) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r. poz. 1005),

d) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r. poz. 83),

e) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2012r. poz. 973),

f) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2012r. poz. 447),

 

Kalendarz 2017
Marzec
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2016 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone