Strona główna » Komunikacja » Wydanie prawa jazdy międzynarodowego
Wydanie prawa jazdy międzynarodowego

Wydział Komunikacji i Dróg

 Plac Dominikański 3
37- 700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30

 

II piętro pokój nr 102 i 100
tel. (16) 678 50 54 wew. 202
fax: (16) 678 27 60

 

strona internetowa: www.powiat.przemysl.pl
e-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl

 

Kasa czynna od poniedziałku do piątku do godz. 15.00

 


 

Wymagane dokumenty

a) wniosek, (druk do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej)

b) wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem,

c) kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy,

d) dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy międzynarodowe.

 

Dokumenty do okazania przy składaniu wniosku:

  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu z urzędu gminy,
  • krajowe prawo jazdy,

 

Termin i sposób załatwienia

  • międzynarodowe prawo jazdy wydaje się w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wymaganych dokumentów,
  • od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

 

Uwagi  

• Wniosek o wydanie prawa jazdy należy drukować dwustronnie, wybierając najlepszą jakość druku, przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu i zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne będzie ponowne jego złożenie na druku dostępnym w tut. Urzędzie. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

 

Opłaty 

Opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy wynosi  35 zł.

 

Opłaty można dokonać:

a) w kasie tut. Urzędu - II piętro pokój nr 77 (czynna od poniedziałku do piątku do godz. 15.00)

b) lub na rachunek bankowy nr 24 8642 1155 2015 1500 4837 0023

 

WAŻNE:

Druk międzynarodowego prawa jazdy zostanie wypełniony
po dostarczeniu przez osobę ubiegającą się
o jego wydanie dowodu uiszczenia opłaty.

 

Informacje dodatkowe

• Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane przez każdego starostę, na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą na podstawie krajowego prawa jazdy, na okres 3 lat, nie dłużej jednak niż na okres ważności krajowego prawa jazdy,

• Międzynarodowe prawo jazdy wydaje się w zakresie posiadanych przez osobę uprawnień ujętych w prawie jazdy wydanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

• Międzynarodowe prawo jazdy jest ważne łącznie z krajowym prawem jazdy.

 

Podstawa prawna

a) Konwencja o ruchu drogowym z 8 listopada 1968r. (Dz. U. z 1988r. nr 5, poz. 40 i 44),

b) ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. nr 30, poz. 151 z późn. zm.),

c) ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267),

d) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r. poz. 1005),

e) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r. poz. 83),

f) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r. poz. 973),

 

Kalendarz 2019
Kwiecień
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone