Strona główna » Komunikacja » Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Wydział Komunikacji i Dróg

Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

II piętro pokój nr 104-105, tel. (16) 678-50-54 w. 204, 205

 

kasa czynna od poniedziałku do piątku do godz. 15.00

e-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl

 


 

Wymagane dokumenty

Wypełniony (wniosek) oraz:

 • oryginał dowodu własności pojazdu (np. umowa kupna, rachunek),
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej (lub w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, adnotację na dowodzie własności pojazdu określającą datę odprawy, numer odprawy i nazwę organu który dokonał odprawy celnej),
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy dla samochodów osobowych a także czterokołowców i czterokołowców lekkich (lub dokument potwierdzający brak takiego obowiązku) jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzający uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak takiego obowiązku (druk VAT 25) jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej - NIE DOTYCZY zakupu pojazdu w Polsce od podatnika podatku od towarów i usług prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami, który wystawia na pojazd fakturę VAT (lub fakturę VAT-marża),
 • kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia KRS potwierdzająca prowadzenie przez zbywcę działalności w zakresie obrotu pojazdami jeżeli pojazd został nabyty w Polsce od przedsiębiorcy,
 • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany - w przypadku pojazdów sprowadzonych z Unii Europejskiej lub inny dokument potwierdzający rejestrację pojazdu w przypadu pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej,
 • tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą lub stosowne oświadczenie w przypadku ich braku,
 • zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane lub w przypadku nowego samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru, świadectw zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu , dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu – jeżeli są wymagane,
 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych,
 • aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • pełnomocnictwo- w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę,
 • dowód uiszczenia opłaty recyklingowej,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

 

Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku o rejestrację, sporządzone w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego (za wyjątkiem świadectwa zgodności WE).

 

Dokumenty wymagane przy odbiorze dowodu rej.

Dowód osobisty, pozwolenie czasowe, ważne ubezpieczenie OC.

Dokumenty należy odebrać w Wydziale Komunikacji i Dróg II piętro Starostwa Powiatowego w Przemyślu Plac Dominikański 3 (okienko - obok pokoju 103).

 

Pod linkiem: info-car/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html można sprawdzić czy dowód rejestracyjny jest już gotowy do odbioru.

 

Termin i sposób załatwienia

Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny.

 

Od decyzji odmawiającej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz.U.Nr 186, poz.1322 z 2007 r. z późn.zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U.Nr 137, poz.968 z 2007 r. z późn.zm.).

 

Opłaty

Opłatę uiszcza się w kasie - II piętro pokój 77
czynna od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.00

 

 • w wysokości 256,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 253,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,50 zł) - w przypadku samochodów osobowych i ciężarowych,
 • w wysokości 197,0 zł (w tym opłata komunikacyjna 195,00 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł) - w przypadku motocykli,
 • w wysokości 121,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,
 • w wysokości 111,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku motorowerów,
 • w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł (od jednego stosunku pełnomocnictwa).

 

Kalendarz 2019
Lipiec
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone