Strona główna » Sprawy mieszkańców » Komunikacja » Wydanie zgody na nadanie numeracji nadwozia, podwozia lub ramy
Wydanie zgody na nadanie numeracji nadwozia, podwozia lub ramy

Wydział Komunikacji i Dróg

Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
 

II piętro pokój nr 103 tel. (16) 678-50-54  w. 203

 

Kasa czynna od poniedziałku do piątku do godz. 15.00

e-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl

 


 

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek (wraz z uzasadnieniem) oraz dowód własności na określony zespół (w sytuacjach, kiedy cecha identyfikacyjna ma być umieszczona na zespole, który podlegał wymianie w pojeździe lub cały pojazd został dopiero nabyty przez wnioskodawcę i nie jest na niego zarejestrowany). Decyzja o nadaniu cech identyfikacyjnych może być wydana w przypadku:

  • pojazdu zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako "SAM"; dodatkowo właściciel pojazdu składa oświadczenie, że jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu,
  • pojazdu, w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeracji fabrycznej,
  • pojazdu odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
  • pojazdu nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
  • w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu,
  • w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy, jeżeli zostanie to potwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego, która powinna wskazywać pierwotne cechy identyfikacyjne lub jednoznacznie wykluczać ingerencje w pole numerowe w celu umyślnego ich zniszczenia lub zafałszowania,
  • pojazdu zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona, jeżeli fakt ten zostanie potwierdzony pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego.

 

Dodatkowo należy przedstawić dowód tożsamości (w przypadku osób fizycznych) oraz aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta) oraz dowód rejestracyjny wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie (w przypadku pojazdów już zarejestrowanych na terytorium RP).

 

Dokumenty wymagane przy odbiorze dowodu rej.

Dowód osobisty, pozwolenie czasowe (jeśli było wydane), ważne ubezpieczenie OC.

Dokumenty należy odebrać w Wydziale Komunikacji i Dróg II piętro Starostwa Powiatowego w Przemyślu Plac Dominikański 3 w pokoju nr. 103.

 

Pod linkiem: info-car/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html można sprawdzić czy  dowód rejestracyjny jest już gotowy do odbioru.

 

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zgody następuje po przedłożeniu wymaganych dokumentów, w drodze decyzji administracyjnej, z którą właściciel udaje się na uprawnioną stację kontroli pojazdów w celu umieszczenia przez uprawnionego diagnostę cech identyfikacyjnych na podwoziu/nadwoziu lub ramie.

Diagnosta wystawia zaświadczenie o umieszczonych przez siebie cechach identyfikacyjnych, z którym właściciel udaje się ponownie do Wydziału Komunikacji celem dokonania odpowiednich zmian w dowodzie rejestracyjnym i aktach pojazdu (lub w zależności od przypadku w celu rejestracji pojazdu).

Od decyzji odmawiającej wydania zgody na nadanie cech identyfikacyjnych przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz.U.Nr 186, poz.1322 z 2007 r. z późn.zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U.Nr 137, poz.968 z 2007 r. z późn.zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz.U.Nr 227, poz.2249 z 2003 r. z późn.zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U.Nr 155, poz.1232 z 2009 r.).

 

Opłaty

Opłatę uiszcza się w kasie - II piętro pokój 77
czynna od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.00
wtorek od godz. 8.00 do 15.00

 

Przy składaniu wniosku pobierana jest opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie nadania cechy identyfikacyjnej w wysokości 20,00 zł płatna w kasie urzędu.

 

Kalendarz 2019
Kwiecień
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone