Strona główna » Sprawy mieszkańców » Komunikacja » Wymiana pozwolenia wojskowego
Wymiana pozwolenia wojskowego

Wydział Komunikacji i Dróg

Plac Dominikański 3
37- 700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30
 

II piętro pokój nr 102 i 100
tel. (16) 678–50–54 wew. 202
fax: (16) 678-27-60

 

strona internetowa: www.powiat.przemysl.pl
e-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl

 

Kasa czynna od poniedziałku do piątku do godz. 15.00

 


 

Wymagane dokumenty

a) wniosek, (druk do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej)

b) wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem,

c) akta ewidencyjne kierowcy (przekazuje jednostka wojskowa), 

d) kserokopia pozwolenia wojskowego,

e) kserokopia prawa jazdy,

f) dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.

 

Dokumenty do okazania przy składaniu wniosku:

  •  dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu z urzędu gminy,
  • pozwolenie wojskowe,
  • prawo jazdy.

 

Termin i sposób załatwienia

  • termin załatwiania sprawy - wydania prawa jazdy - wynosi do 30 dni od daty otrzymania dokumentów,
  • jeżeli w dokumentacji wystąpią braki formalne, w zależności od ich rodzaju, organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie wzywa do ich uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267),
  • od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

 

Uwagi

• Wniosek o wydanie prawa jazdy należy drukować dwustronnie, wybierając najlepszą jakość druku, przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu i zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne będzie ponowne jego złożenie na druku dostępnym w tut. Urzędzie. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

• Informację na temat tego, czy druk prawa jazdy jest już gotowy do odbioru w tut. Urzędzie można sprawdzić na stronie: www.kierowca.pwpw.pl, podając imię, nazwisko i nr PESEL.

 

Opłaty

Łączna opłata wynosi 100,50 zł:

  • opłata za wymianę prawa jazdy - 100 zł
  • opłata ewidencyjna - 0,50 zł

 

Opłaty można dokonać:

a) w kasie tut. Urzędu - II piętro pokój nr 77 (czynna od poniedziałku do piątku do godz. 15.00)

b) lub na rachunek bankowy nr 24 8642 1155 2015 1500 4837 0023

 

WAŻNE:

Zamówienie na wytworzenie prawa jazdy do PWPW w Warszawie wysłane zostanie
po dostarczeniu przez osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy dowodu uiszczenia
opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej.

 

Informacje dodatkowe

• Pozwolenie wojskowe stwierdza posiadanie przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej i żołnierza służby kandydackiej uprawnienia do kierowania odpowiednim pojazdem silnikowym, zespołem pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub pojazdem pobranym w ramach świadczeń na rzecz obrony,

• Pozwolenie wojskowe jest wydawane żołnierzom zasadniczej służby wojskowej i żołnierzom służby kandydackiej na czas pełnienia tej służby przez dowódcę jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie kierowców,

• Pozwolenie wojskowe jest wymieniane przez starostę na prawo jazdy tej samej kategorii. Osoba niespełniająca wymagań w zakresie wieku, o których mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy o kierujących pojazdami, może otrzymać prawo jazdy z ograniczeniem do kierowania określonymi pojazdami,

• W przypadku utraty lub zniszczenia pozwolenia wojskowego wtórnik tego dokumentu wydaje nieodpłatnie dowódca jednostki wojskowej, który wydał pozwolenie wojskowe,

 

Podstawa prawna

a) ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. nr 30, poz. 151 z późn. zm.),

b) ustawa z dnia 6 grudnia 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 poz. 1265),

c) ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267),

d) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r. poz. 1005),

e) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r. poz. 83),

f) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r. poz. 973),

g) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2012r. poz. 447),

h) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie wzoru i opisu pozwolenia wojskowego, a także trybu jego wydawania (Dz. U. z 2012r. poz. 771).

 

Kalendarz 2019
Lipiec
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone