Strona główna » Sprawy mieszkańców » Komunikacja » Wpis do ewidencji instruktorów
Wpis do ewidencji instruktorów

Wydział Komunikacji i Dróg

Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
 

II piętro pokój 100 tel. 16 678 50 54 w. 300

 

strona internetowa: www.powiat.przemysl.pl
e-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl

 


 

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o wpis do ewidencji instruktorów,

(druk do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej)

2. dokument potwierdzający co najmniej wykształcenie średnie,

3. dokument potwierdzający posiadanie wymaganego prawa jazdy przez okres wskazany w art. 33 ust 1 pkt 2 ustawy o kierujących tj.

- prawo jazdy kategorii A co najmniej przez okres 3 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających sie o uzyskanie  uprawnienia do kierowania pojazdami , którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A

- prawo jazdy kat B co najmniej przez okres 3 lat dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,

- prawo jazdy kat B+E,C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D,D+E, odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doswiadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających sie o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B- dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii,

4. orzeczenie lekarkie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych,

5. orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych,

6. zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów,

7. dokument potwierdzający pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, złożonego przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez wojewodę,

8. informacja z Krajowego Rejestru karnego, potwierdzająca niekaralność wnioskodawcy w zakresie, o ktorym mowa w art 33 ust. 1 pkt 8 ustawy o kierujących pojazdami, tj. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

d) prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

9. aktualna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5,

10. do okazania dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu.

 

Sposób załatwienia:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do właściwego starosty, na jego podstawie starosta zgłasza kandydatów na instruktorów przewodniczącemu komisji z wnioskiem o wyznaczenie terminu egzaminu.

Po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego pozytywny wynik egzaminu starosta wpisuje instruktora do ewidencji w drodze decyzji administracyjnej za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej i wydaje legitymację instruktora, określając jej ważność na okres wynikający z terminów badań lekarskich i psychologicznych.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu który decyzję wydał.

 

Opłaty:

  • 50 zł za wpis de ewidencji instruktorów
  • 40 zł za wydanie legitymacji instruktora
  • 0,50 zł opłata ewidencyjna

 

a) opłatę uiszcza się w kasie II piętro pokój 77
(czynna od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.00, wtorek 8.00-15.00)

b) lub na rachunek bankowy nr 24 8642 1155 2015 1500 4837 0023

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267),

2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30 poz. 151 z późn. zm),

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 stycznia 2013 w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2013 poz. 93),

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012r. poz. 1019),

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 kwietnia 2012 w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. poz. 447).

 

Kalendarz 2019
Lipiec
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone