Strona główna » Sprawy mieszkańców » Komunikacja » Wpis do ewidencji wykładowców
Wpis do ewidencji wykładowców

Wydział Komunikacji i Dróg

 

Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
wtorki 8.00 do 16.00

 

II piętro pokój 100, tel. 16 678 50 54 w. 300

 

strona internetowa: www.powiat.przemysl.pl
e-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl

  

 

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o wpis do ewidencji wykładowców,

(druk do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej)

2. dokument potwierdzający co najmniej wykształcenie średnie,

3. zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów,

4.dokument potwierdzający pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, złożonego przed komisją egzaminacyjną, powolana przez wojewodę,

5. informacja o sobie z Krajowego Rejestru karnego, potwierdzajca niekaralonośc wnioskodawcy w zakresie, o ktorym mowa w art 33 ust. 1 okt 8 ustawy o kierujących pojazdami tj. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

d) prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

6. do okazania dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokumnet ze zdjeciem potwierdzający tożsamośc wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu.

 

Sposób załatwienia:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do właściwego starosty, na jego podstawie starosta zgłasza kandydatów na wykładowców przewodniczącemu komisji z wnioskiem wyznaczenie terminu egzaminu.

Po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego pozytywny wynik egzaminu starosta wpisuje wykładowcę do ewidencji w drodze decyzji administracyjnej za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej i wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji, nadając numer ewidencyjny.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu który decyzję wydał.

 

Opłaty:

  • 50 zł za wpis de ewidencji wykładowców
  • 0,50 zł opłata ewidencyjna

 

a) opłatę uiszcza się w kasie II piętro pokój 77
(czynna od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.00, wtorek 8.00-15.00)

b) lub na rachunek bankowy nr 24 8642 1155 2015 1500 4837 0023

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267),

2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30 poz. 151 z późn. zm),

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 stycznia 2013 w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2013 poz. 93),

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012r. poz. 1019),

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 kwietnia 2012 w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. poz. 447).

 

Kalendarz 2018
Luty
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone