Strona główna » Sprawy mieszkańców » Komunikacja » Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Wydział Komunikacji i Dróg

Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
 

II piętro pokój 100, tel. 16 678 50 54 w. 300

 

strona internetowa: www.powiat.przemysl.pl
e-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl

 


 

Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:

1. posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia

a) salę wykładową,
b) pomieszczenie biurowe,
c) plac manewrowy,
d) pojazd przeznaczony do nauki jazdy

2. zatrudnia co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania,

3. posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia,

4. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów- dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

 

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

(druk do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej)

 

1. firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania,

2. numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze w Krajowym rejestrze Sądowym - o ile sa wymagane,

3. numer identyfikacji podatkowej (NIP) - o ile taki numer przedsiebiorca posiada,

4. numer identyfikacji statystycznej (REGON) - o ile taki numer przedsiębiorca posiada,

5. oznaczenia i adres ośrodka szkolenia kierowców,

6. adresy należących do ośrodka szkolenia kierowców pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i placów manewrowych wraz z określeniem tytułu prawnego oraz dat określających okres, na jaki przedsiębiorca posiada tytuł prawny do tych obiektów,

7. zakres prowadzonego szkolenia,

8. imiona i nazwiska instruktorów i wykładowców wraz z ich numeremi ewidencyjnymi,

9. numer rejestracyjny każdego pojazdu, którym prowadzona jest nauka jazdy.

 

Do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć oświadczenie o następującej treści:

Oświadzam, że :

1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą,

2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.

 

Oświadczenie powinno również zawierać:

1. firmę przedsiębiory oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania,

2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

Sposób załatwienia:

Starosta dokonuje wpisu do rejestru przedsiębiorców  prowadzących za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej i wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu który decyzję wydał.

 

Opłaty:

  • 500 zł za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
  • 0,50 zł opłata ewidencyjna

 

a) opłatę uiszcza się w kasie II piętro pokój 77
(czynna od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.00, wtorek 8.00-15.00)

b) lub na rachunek bankowy nr 24 8642 1155 2015 1500 4837 0023

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267),

2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30 poz. 151 z późn. zm),

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 kwietnia 2012 w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. poz. 447),

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzacych ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2013r. Poz. 31),

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012r. poz. 1019).

 

Kalendarz 2019
Kwiecień
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone