Strona główna » Sprawy mieszkańców » Komunikacja » Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Wydział Komunikacji i Dróg

 

Plac Dominikański 3

37- 700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30

II piętro pokój nr 102, 100 

tel. (16) 678–50–54 wew. 202, 300

fax: (16) 678-27-60

strona internetowa: www.powiat.przemysl.pl

email: starostwo@powiat.przemysl.pl

Kasa czynna od poniedziałku do piątku do godz. 15.00

 

 


 

Wymagane dokumenty

Zezwolenie wydaje Starosta:

1. Osobie ubiegającej się o wydanie zezwolenia po otrzymaniu:

a) wniosku;

(druk do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej)

b) kopii orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;

c) kopii orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;

d) dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

e) zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi  lub przewożącymi wartości pieniężne.

WAŻNE

W stosunku do jednostek, o których mowa w:

- art. 53 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym,

- art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, wykonujących zadania specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego warunki dotyczące ukończenia kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi stosuje się od dnia 4 stycznia 2016r.

 

Dokumenty do okazania przy składaniu wniosku:

• aktualny dowód osobisty;

• prawo jazdy.

 

Termin i sposób załatwienia

• sprawa załatwiana jest w terminie do 30 dni od daty otrzymania dokumentów,

• jeżeli w dokumentacji wystąpią braki formalne, w zależności od ich rodzaju, organ wzywa do ich uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267),

• od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

 

Opłaty

• 50 zł za wydanie zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdami przewożącymi wartości pieniężne;

• 0,50 zł opłata ewidencyjna (pobierana od 04.01.2016r.)

a) opłatę uiszcza się w kasie II piętro pokój 77

b) lub na rachunek bankowy nr 75 1930 1318 2740 0701 5854 0002

 

Informacje dodatkowe

• Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych wniosków;

• Starosta wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne określając:

a) zakres zezwolenia, odpowiadający rodzajowi ukończonego kursu oraz zakresowi badań lekarskich i psychologicznych;

b) ważność zezwolenia na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

WAŻNE

Starosta przedłuża ważność zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, na podstawie badań lekarskich i psychologicznych.

 

Podstawa prawna

1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267)

2. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014r. poz. 600 z późn. zm.)

3. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2013r. poz. 603)

4. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2014r. poz. 852);

5. ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.)

 

 

 

Kalendarz 2019
Lipiec
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone