Aktualności
Otwarcie wyremontowanego odcinka drogi powiatowej Wara - Stara Bircza

4 grudnia  w Starej Birczy w obecności władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych dokonano oficjalnego otwarcia  gruntownie wyremontowanego odcinka drogi powiatowej Wara – Stara Bircza.

 


STAROSTA PRZEMYSKI JAN PĄCZEK ZAPRASZA GOŚCI DO PRZECIĘCIA WSTĘGI

 

Odcinek objęty przebudową 17,5 km ma niebagatelne znaczenie dla rozwoju ruchu turystycznego, przebiega bowiem przez wyjątkowo urokliwe tereny (Lipa, Malawa, Jawornik Ruski), umożliwia również lepsze połączenie z Bieszczadami i szybszy dojazd do przejścia granicznego w Krościenku.

 


KSIĄDZ DZIEKAN STANISŁAW KOT DOKONUJE POŚWIĘCENIA DROGI

 

Inwestycja ta mogła być zrealizowana dzięki temu, że zapewniono współfinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013. Kosztorys inwestorski opiewał na prawie 7,8 mln złotych. Po przetargu (w którym rywalizowały 4 firmy) okazało się,  że można je wykonać za niespełna 6,1 mln złotych. Taką, najkorzystniejszą  ze wszystkich, ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych  z Sanoka. 64 procent kosztów zadania pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, 17,89 procent to dotacja Gminy Bircza, zaś 17,99 procent to środki własne Powiatu Przemyskiego.

 


ODCINEK WYREMONTOWANEJ DROGI POWIATOWEJ STARA BIRCZA-WARA

 

Na wzmiankowanej trasie odnowiono nawierzchnię, utwardzono pobocza, odmulono rowy, wypro-filowano skarpy, odremontowano przepusty, zamontowano bariery energochłonne i wykonano szereg innych, niezbędnych prac.

REGULAMIN KONKURSU POWIATOWEGO PN. STROIK ŚWIĄTECZNY

Organizator:
Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego 
w Przemyślu
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, który ma na celu rozwijanie kreatywności, twórczego myślenia, wyobraźni plastycznej i kultywowanie polskiej tradycji świątecznej.

Jury będzie zwracało uwagę na:
-   oryginalność kompozycji,
-   estetykę wykonania,
-   wykorzystanie materiałów naturalnych,
-   wkład pracy,
-   samodzielność wykonania,
-   kolorystykę

Cele konkursu:
-   kultywowanie i podtrzymywanie tradycji i folkloru związanego ze świętami Bożego Narodzenia,
-  edukacja dzieci i młodzieży w zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych elementów związanych z obrzędowością ludową,
-   pobudzenie aktywności twórczej, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,
-   prezentowanie swoich osiągnięć twórczych w dziedzinie plastyki na szczeblu powiatu

Warunki uczestnictwa
-   konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych i klas I – III gimnazjów powiatu      przemyskiego,
-   prace oceniane będą w dwóch kategoriach: 
1. klasy IV – VI szkoły podstawowe 
2. klasy I – III gimnazjum,
-   każda szkoła może dostarczyć tylko 3 prace z każdej kategorii,
-   każdą pracę należy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą następujące dane: Autor (pełne imię i nazwisko), wiek, klasa, placówka (pełna nazwa i adres oraz telefon, fax., e-mail), imię i nazwisko, telefon kontaktowy nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana. 

Termin i miejsce nadsyłania prac:
-   prace można składać osobiście lub przesłać odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2009 roku /piątek/ na adres: Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji, Starostwo Powiatowe, Plac Dominikański 3, 37 – 700 Przemyśl / II piętro p. 91 lub 87/ z dopiskiem: ,,Konkurs – Stroik świąteczny”. W przypadku prac nadesłanych drogą pocztową nie decyduje data stempla pocztowego.
Ogłoszenie wyników:
-   Wręczenie nagród odbędzie się 17 grudnia 2009 roku /czwartek/ o godz. 10.30
w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Plac Dominikański 3, II piętro, sala nr 62/

Nagrody:
-   Dla zdobywców miejsc I – III przewidziane są nagrody rzeczowe.
-   Prace nagrodzone i wyróżnione otrzymają ponadto pamiątkowe dyplomy.
Postanowienia końcowe:
Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.
Informacje pod numerem telefonu (016) 678-50-54 w. 291 lub 285.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Otwarcie przebudowanej drogi Nienadowa - Bircza

30 października, w Nienadowej w obecności wojewody podkarpackiego Mirosława Karapyty, posłów- Piotra Tomańskiego i Marka Rząsy oraz władz powiatowych i gminnych dokonano oficjalnego otwarcia nowej, całkowicie przebudowanej drogi z Nienadowej do Birczy.

Odcinek objętej przebudową drogi wynosi ponad 19 kilometrów. Inwestycja ta zgłoszona została wiosną do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (czyli tzw. „schetynówek). Wniosek został przyjęty i w wyniku przetargu (do którego stanęło 5 firm) wyłoniono wykonawcę - „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg ze Strzyżowa. Firma ta zaoferowała kwotę niespełna 4,8 mln zł za wykonanie tego przedsięwzięcia.

Środki na tę inwestycję pochodziły z kilku źródeł. 50 procent dał Skarb Państwa – (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych), Powiat Przemyski wyłożył 28,6 procent, zaś resztę dołożyły gminy Bircza (13,27 proc) i Dubiecko (8,13 proc). Prace trwały od początków maja. Położona została nowa nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, zamontowano bariery energochłonne, wzmocniono pobocza, odmulono i wyprofilowano rowy.

Nieco wcześniej, w 2007 roku, na tej trasie zabezpieczono dwa osuwiska w rejonie Sufczyny (kosztem przeszło 2,4 mln złotych, pochodzących w 80 procentach z Biura ds. usuwania Skutków Powodzi – program osłony przeciw osuwiskowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji).

Wojewoda podkarpacki Mirosław Karapyta podkreślał, że ta inwestycja jest modelowym przykładem wykorzystania szans jakie daje dobra współpraca wszystkich czynników – Skarbu Państwa, samorządu powiatowego oraz samorządów gminnych. Natomiast starosta Jan Pączek stwierdził, że nadrabianie zapóźnień w infrastrukturze drogowej powiatu przemyskiego nabrało niespotykanego wcześniej przyspieszenia. Jeszcze w tym roku zakończone zostaną prace przy dwóch kolejnych, jeszcze większych, inwestycjach.

"19 KILOMETRÓW NOWEJ DROGI"

GAZETA CODZIENNA "NOWINY"
z dnia 29.10.2009 r.

Regulamin Konkursu "Borownica 12.09.39."
 1. Organizatorem konkursu jest:
  Nadleśnictwo Dynów
  Nadleśnictwo Bircza- LKP Lasy Birczańskie
  Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego – koło nr 11 im. 17 pułku piechoty w Rzeszowie.
  Gminy Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Birczy
  Starostwo Powiatowe w Przemyślu
   
 2. Celem konkursu jest:
  - upowszechnianie wiedzy nt przebiegu kampanii wrześniowej na terenie Podkarpacia
  - przybliżenie uczestnikom wiedzy o 17 pułku piechoty im. Ziemi Rzeszowskiej
  - promocja rejonu pogórza rozumianego jako całokształt elementów historycznych, kulturowych i przyrodniczych.
   
 3. Tematyka konkursu obejmuje wydarzenia związane ze szlakiem bojowym 17 pułku piechoty który 12 września 1939 roku, podczas walki z Niemcami w rejonie Borownicy stoczył swa ostatnią walkę.
   
 4. Materiały źródłowe w postaci opracowań naukowych i wspomnień udostępnione zostaną na stronie Nadleśnictwa Dynów: http://www.krosno.lasy.gov.pl/web/dynow/150840
   
 5. Konkurs ma formę otwartą: w szczególności zapraszamy do udziału uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
   
 6. Prace konkursowe powinny mieć formę komiksu o objętości od 1 do 6 stron w czerni i bieli lub w kolorze, wykonanych dowolną techniką w formacie A3 lub A4 (tak, aby praca mogła być reprodukowana w formacie A4)
   
 7. Prace można nadsyłać w formie oryginałów, dobrych jakościowo kserokopii i wydruków komputerowych. Organizator zobowiązuje się do zwrotu oryginałów prac. Kopie zostaną odesłane tylko na życzenie autorów. W miarę możliwości prosimy o dołączenie pracy w formie elektronicznej, na płycie CD w formacie *jpg w rozdzielczości 300 dpi. Na odwrocie każdej planszy powinny znajdować się dane takie jak: tytuł pracy, numer strony, imię i nazwisko autora oraz adres, telefon i e-mail.
   
 8. Prace mogą mieć charakter indywidualny lub zbiorowy (np. scenarzysta, autor rysunków, kolorysta) w przypadku pracy zbiorowej prosimy o wyszczególnienie funkcji poszczególnych autorów.
   
 9. Prace należy nadsyłać w terminie do dnia 31 sierpnia 2009 do siedziby Nadleśnictwa Dynów na adres: Nadleśnictwo Dynów, ul. Jaklów 2, 36-065 Dynów woj. Podkarpackie, z dopiskiem „Borownica 12.09.39”
   
 10. Prace będą oceniane pod względem estetyki wykonania i zgodności z tematyką konkursu.
   
 11. Wzięcie udziału w konkursie jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora przez organizatora na potrzeby konkursu.
   
 12. Autorzy wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie prac w celach promocyjnych i edukacyjnych związanych z tematyką konkursu i publikacjami własnymi organizatorów. Zgoda ta jest bezterminowa.
   
 13. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe, za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia. Organizator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia ilości nagrodzonych prac.
   
 14. Ogłoszenie wyniku i przekazanie nagród nastąpi 13. 09. 2009 w Borownicy (gmina Bircza, powiat Przemyśl) podczas uroczystości obchodów 70-lecia walk 17 pp w Borownicy oraz na stronach internetowych organizatorów.

 

NARODOWY KONKURS EKOLOGICZNY

Narodowy Konkurs Ekologiczny "Przyjaźni Środowisku" organizowany jest już od dziesięciu lat pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP. Organizatorem Głównym Konkursu jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
Wszelkie informacje o konkursie są dostępne na stronie: www.przyjazni-srodowisku.pl

SMUTNA WIADOMOŚĆ

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki Jolanty Antochów . Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami. Odeszłaś od nas tak nagle, ale pozostaniesz w naszych sercach na zawsze.

 

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Przemyślu

Dzień Samorządowca

Ostania Sesja Rady Powiatu przeprowadzona została w uroczystym tonie. Była ku temu okazja, ponieważ wczoraj 27 maja przypadał Dzień Samorządowca. Owe święto zbiegło się z jeszcze jednym wydarzeniem - uczczeniem 10-lecia Samorządów Powiatowych. Podczas sesji Starosta odczytał list, który Prezydent Rzeczypospolitej Pan Lech Kaczyński wystosował do samorządowców. Radni otrzymali z rąk Przewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego Antoniego Blecharczyka oraz Starosty Przemyskiego Jana Pączka pamiątkowe statuetki z podziękowaniem za zaangażowanie i pracę na rzecz społeczeństwa i dla dobra Powiatu Przemyskiego.

Następnie Starosta J. Pączek zaprosił na salę konferencyjną pracowników starostwa i spośród nich wyróżnił dyplomami tych, którzy pracują w naszej instytucji od początku jej powołania. Wyróżnionych zostało ponad 40 osób.

Chcą pomagać

Najnowocześniejsze i najbardziej skomplikowane zabiegi operacyjne nie byłyby możliwe do wykonania, gdyby nie było krwi. Doskonale o tym wiedzą wspaniali ludzie, pracujący w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.

21 maja 2009 roku przy tej placówce samorządowej powstał pierwszy w byłym województwie przemyskim klub Honorowych Dawców Krwi PCK. Skupia, na razie 12 osób – krwiodawców i chętnych do pomocy potrzebującym. Prezesem „Cordy”, bo taką nazwę przyjął klub, jednogłośnie wybrano Monikę Skopińską. Wiceprezesem został Marek Kudła Wicestarosta Przemyski. Dokumentację prowadzić będzie Maria Sydor, a za finanse klubu odpowiada Dawid Chanas.

Założenie klubu poprzedziła wygłoszona wcześniej pogadanka nt. krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Chętne do wstąpienia do klubu osoby miały czas na przemyślenie przybliżonych zagadnień. Podczas spotkania założycielskiego zostały rozwiane ostatnie wątpliwości. Zapadła decyzja: nasze pragnienie pomocy przekuwamy w czyn – zakładamy klub. Zapytany na temat tej pięknej inicjatywy Marek Kudła odpowiada: „Cieszę się, że powstał klub. Temat jest cały czas otwarty. Oczekujemy na inne osoby, które zasilą nasze szeregi”.

Pan Marek swoją przygodę z krwiodawstwem rozpoczął w 1980 r. podczas studiów na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Kilkakrotnie podzielił się cząstką siebie z potrzebującymi tego niezastąpionego leku. Poproszony o opinię mówi:” Doskonale wiemy, że w okresie wakacyjnym brakuje krwi. Wychodzimy naprzeciw tym corocznym kłopotom. Szybkie tempo życia powoduje, że różnych wypadków, nie tylko na drogach, jest wiele. Poprzez osobiste podjęcie decyzji o oddawaniu krwi możemy pomóc nie tylko rodzinie, ale wielu ludziom, którzy potrzebują takiej pomocy”.

Niewątpliwą rekordzistką wśród członków „Cordy” jest prezes - Monika Skopińska - „W 2006 r. do udania się do punktu krwiodawstwa w Przemyślu przy ul. Monte Cassino zachęcił mnie kolega z pracy. Oddałam pierwszy raz i… nic niedobrego ze mną się nie działo. Nie czułam żadnej różnicy czy też negatywnej reakcji organizmu”. Pani Monika jest już Zasłużonym HDK, oddała 5 litrów tego życiodajnego płynu. „Jeżeli mogę pomóc, to pomagam” – wyznaje z uśmiechem. Po chwili dodaje: „Po oddaniu krwi otrzymuję 9 czekolad, na które dzieci czekają w domu, a i dzień wolny też się przyda”.

Przykład przemyskich urzędników napawa radością. Św. Maksymilian Maria Kolbe – patron krwiodawców powiedział: „Miarą wartości człowieka są jego czyny”. Nic dodać, nic ująć. Klub powstał dla uczczenia, przeżywanego obecnie w Kościele roku duszpasterskiego pod hasłem: „Otoczmy troską życie” oraz z okazji przypadającego w 2009 r. jubileuszu 90-lecia PCK.

„Rodzicami chrzestnymi” klubu są: kierownik Biura Zarządu Rejonowego PCK w Przemyślu Krystyna Lachowicz i przewodniczący Rejonowej Rady HDK PCK w tym mieście Zdzisław Wójcik, jednocześnie prezes klubu „Płomyk” działającego przy Komendzie Miejskiej PSP.

Serdecznie zapraszamy krwiodawców, ich Rodziny, sympatyków na VIII Podkarpacką Pielgrzymkę HDK do Kalwarii Pacławskiej. Pielgrzymka odbędzie 5 września tego roku.

 

Tekst  Zdzisław Wójcik

IV Obwodowe Forum Szkolnych Klubów Europejskich

W dniu 2 maja br. w Ogólnokształcącej Szkole nr 1 w Złoczowie w obwodzie Lwowskim odbyło się IV Obwodowe Forum Szkolnych Klubów Europejskich. Tematem forum była działalność Szkolnych Klubów Europejskich Lwowszczyzny, prezentacje projektów „Szkoła Przyszłości”, recytacje utworów literackich autorów państw-członków UE oraz wystawy działalności SKE.

Przedstawicielem reprezentującym państwa członkowskie UE był Starosta Przemyski Jan Pączek, który przedstawił w formie prezentacji multimedialnej informacje dotyczące Powiatu Przemyskiego, jego walorach przyrody, architektury a przede wszystkim osiągnięcia Powiatu Przemyskiego w ciągu pięciolecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Wśród korzyści płynących dla Powiatu wymienić można szereg projektów finansowanych przez Unię a wśród nich między innymi:
- stypendia socjalne dla młodzieży z terenów wiejskich i małych miasteczek,
- dodatkowe bezpłatne zajęcia pozalekcyjne,
- programy diagnozujące dzieci w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
- szkolenia dla nauczycieli,
- szkolenia dla rolników,
- dofinansowania dla początkujących przedsiębiorców,
- dofinansowania dla rolników,
- modernizacja dróg powiatowych.

 Starosta Przemyski wspomniał także o punkcie informacyjnym EUROPE DIRECT, który prowadzi działalność informacyjną dotyczącą projektów unijnych, programów realizowanych przez różne instytucje wdrażające, oraz o możliwościach pozyskania funduszy unijnych. Można tu uzyskać również pomoc i wsparcie w zakresie opracowywania w/w projektów.

Obchody 5-tej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w województwie podkarpackim

W dniu 1 maja 2009 r. w Przemyślu uroczyście obchodzono 5 rocznicę wstąpienia Polski do UE. Przed południem w nowej siedzibie Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu przedstawiciele władz wojewódzkich, lokalnych samorządów, służb mundurowych, europarlamentarzyści spotkali się z dziećmi z całego Podkarpacia - urodzonymi w dniu 1 maja 2004 r. tj. w dniu wstąpienia Polski do UE. Odbyła się również debata na temat "Podkarpacie - brama czy przedmurze Unii Europejskiej", w ktorej uczestniczyli licealiści z lokalnych szkół.

Po południu odbyła się masowa impreza dla mieszkańców Przemyśla, piknik europejski "Europa na 5". Podczas pikniku zaprezentowano liczne występy i pokazy, a także stoiska promocyjne różnych firm i instytucji . Punkt Informacyjny "Europe Direct" w Przemyślu miał również swoje stoisko z materiałami informacyjnymi o UE oraz gadżetami promocyjnymi. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczestników pikniku. Na zakończenie pikniku zostały wypuszczone w powietrze baloniki z napisem promującym UE.

Transgraniczna debata

Władze powiatów – przemyskiego i bieszczadzkiego, wspólnie z zaprzyjaźnionymi samorządami zza wschodniej granicy, usilnie zabiegają o transgraniczne usprawnienia, a zwłaszcza o ożywienie ruchu i handlu przygranicznego. Tym właśnie zagadnieniom poświęcone było niedawne, kwietniowe spotkanie w Starym Samborze. W spotkaniu tym (oprócz Przewodniczącego Starosamborskiej Rady Rejonowej Wołodimira Horbowego oraz Starosty Przemyskiego Jana Pączka i Starosty Bieszczadzkiego Krzysztofa Gąsiora) uczestniczyli m.in.: Konsul Generalny RP we Lwowie Grzegorz Opaliński, Przewodniczący Zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Jerzy Marek Nowakowski oraz Generalny Sekretarz Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska Dawid Lasek i Sekretarz Powiatu Przemyskiego Jerzy Góralewicz. Podczas spotkania omówiono między innymi zagadnienia związane z małym ruchem granicznym, stanem przygotowań do uruchomienia „Wschodniego Partnerstwa” i budową nowych polsko – ukraińskich przejść granicznych. Dyskutowano również nad konkretnymi propozycjami działań oraz projektami, które mogły być finansowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013”.

Eliminacje powiatowe w ramach X Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego

W ubiegłą sobotę 4 kwietnia we Fredropolu przeprowadzono eliminacje powiatowe w ramach X Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego. Przy promieniach wiosennego słońca rozegrano przeszło 100 pojedynków! Bój był zacięty, nagrodą przecież było przejście do wojewódzkiego szczebla Olimpiady jak i tytuł Mistrza Powiatu Przemyskiego. Awans do zawodów wojewódzkich zapewniało zdobycie I i II miejsca we wszystkich grupach wiekowych. W ten sposób Powiat Przemyski w finale X Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego, która odbędzie się w Rzeszowie w dniu 13 czerwca br, w Regionalnym Centrum Widowiskowo- Sportowym „Podpromie”, weźmie udział 19 naszych reprezentantów, w kategoriach wiekowych:

 

Dziewczęta do lat 13
1. Antosiak Monika (Dubiecko)
2. Urban Kornelia (Krzywcza)

Chłopcy do lat 13
1. Górny Marcin (Krasiczyn)
2. Bem Arkadiusz (Fredropol)

Dziewczęta 14-16 lat
1. Radoń Aneta (Fredropol)
2. Dyl Elżbieta (Krzywcza)

Chłopcy 14-16 lat
1. Pękalski Grzegorz (Krzywcza)
2. Urban Jakub (Krzywcza)

Kobiety 17-19 lat
1. Staszkiewicz Kornelia (Krzywcza)
2. Mac Iwona (Krzywcza)

Mężczyźni 17-19 lat
1. Hanasko Damian (Fredropol)
2. Staszkiewicz Bartłomiej (Krzywcza)

Kobiety 20-44 lat
1. Ścibior Bernadeta (Krzywcza)
2. Kurzyńska Marzena (Krzywcza)

Mężczyźni 20-44 lat
1. Polak Łukasz (Krzywcza)
2. Nienadowski Daniel (Fredropol)

Mężczyźni pow. 45 lat
1. Jakubów Zbigniew (Dubiecko)
2. Żyro Paweł (Fredropol)

Mężczyźni kat. niepełnosprawni
1. Gergont Krzysztof (Dubiecko)

Trzymamy za was kciuki! Powodzenia!

XI Międzynarodowe Mistrzostwa Radnych w Halowej Piłce Nożnej - Wolsztyn 2009

27 marca 2009 roku w Wolsztynie (woj. wielkopolskie) odbyły się XI Międzynarodowe Mistrzostwa Radnych w Halowej Piłce Nożnej. W eliminacjach wzięło udział 14 drużyn reprezentujących powiaty, które wyraziły chęć stanięcia w szranki.

Drużyna Powiatu Przemyskiego  z wicestarostą Panem Markiem Kudłą na czele dzielnie broniła dobrego imienia Starostwa. Jedyną zagraniczną drużyną,która wzięła udział w rozgrywkach była drużyna z Niemiec z powiatu Dahme-Spreewald. Nie zdołali oni pokonać naszej reprezentacji, zwyciężyliśmy 5:1. 

Po dwóch dniach eliminacji wyłoniono 8 drużyn, które zagrały w finale. Przemyski team po zaciętych walkach ostatecznie uplasował na zasłużonym 4 miejscu.

Program: Wyższe kwalifikacje szansą na lepszą pracą

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu zakładów pracy na wykwalifikowanych pracowników oraz konieczności podnoszenia kwalifikacji przez pracowników, rozpoczęła realizację projektu „Wyższe kwalifikacje szansą na lepszą pracę”.

W ramach realizowanego projektu oferujemy bezpłatne szkolenia z zakresu:

 

 • obsługi programu CATIA (80 h)
 • obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (210h)

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby:

 

 • pracujące  (zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej)
 • powyżej 45 roku życia
 • z wykształceniem co najwyżej średnim
 • zamieszkujące na terenie woj. podkarpackiego

 

Szkolenia odbywać się będą w soboty i niedziele. Uczestnictwo w każdym szkoleniu jest bezpłatne, potwierdzone certyfikatem lub zaświadczeniem.

Organizujemy szkolenia zamiejscowo – po zebraniu się min. 13 chętnych osób.

Bliższe informacje: można uzyskać w , Biurze Projektu: ul. Wolności 164, 39-300 Mielec, tel. 17 773 82 52/58 ,fax. 17 773 82 55, email: egorska@marr.com.pl, akędzior@marr.com.pl oraz na stronie internetowej www.marr.com.pl

Zważywszy na bardzo ważny społeczny cel projektu oraz korzyści jakie może on przynieść ich uczestnikom zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie informacji o projekcie i prowadzonym naborze na Państwa stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń (ulotka w załączeniu). Rekrutacja trwa do 31 marca 2009 r. stąd też czasu jest już niewiele dlatego bardzo prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.

W załączeniu przesyłamy szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w szkoleniach.

Człowiek najlepsza inwestycja!

Ewa Górska
tel. 017/ 773 82 52 fax. 017/773 82 61
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
ul. Chopina 18, 39-300 Mielec

Dzień Kobiet!

9 marca po starostwie rozeszła się wieść... "wszystkie Panie proszone są do sali konferencyjnej". Domyśliłyśmy się w jakiej sprawie zostałyśmy zebrane w tym jednym miejscu. Tak, Starosta Pan Jan Pączek, Wicestarosta Pan Marek Kudła oraz Sekretarz Pan Jerzy Góralewicz w imieniu męskiej kardy Starostwa Powiatowego w Przemyślu chcieli uczcić Dzień Kobiet.

Pan Starosta przywitał nas serdecznymi życzeniami, oraz przypomniał krótko historię naszego święta, które jest obchodzone od prawie 100 lat!   Temu wyjątkowemu spotkaniu towrzyszła bardzo miła atmosfera oraz uśmiechy, które nie znikały z naszych twarzy. Poczęstowano nas pysznym ciasteczkiem i każda z Pań obdarowana została, jak nakazuje tradycja kwiatuszkiem, który wręczał sam Pan Starosta.

66 ROCZNICA PACYFIKACJI KASZYC

7 marca br. w Kaszycach (gm. Orły) zebrali się miszkańcy i przedstawiciele władz, aby uczcić pamięć rodaków, niejednokrotnie swoich bliskich- ofair pacyfikacji 1943 roku.

Obchody rozpoczeły się przedstawieniem, w którym brały udział dzieci z Kaszyc, przybliżając zgromadzonym tragiczne wersety historii sprzed 66 lat. O godz.10.00 rozbrzmiały pierwsze słowa modlitwy w intencji ofiatr pacyfikacji. Msza zakończyła się wspólnym odmówieniem różańca, a nastęnie wszyscy zebrani przemaszerowali w uroczystej procesji na cmantarz, gdzie spoczywają ciała 115 zamordowanych Kaszyczan.

W obchodach rocznicy pacyfikacji wzięli udział: Starosta Powiatu Przemyskiego Pan Jan Pączek oraz Wójt Gminy Orły Pan Ryszard Cząstka, którzy złożyli wieńce na mogile “Tych, którzy zginęli za to, że byli Polakami".

REGULAMIN IV KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
pt. „CUDA NATURY POGÓRZA PRZEMYSKIEGO”

 

Organizatorem Konkursu jest Powiat Przemyski przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 

I. Cele konkursu fotograficznego pt.: „Cuda Natury Pogórza Przemyskiego”

 

 1. Ukazanie fascynującego piękna, kryjącego się w niezliczonych zakątkach Pogórza Przemyskiego, jego niezwykłych miejsc, pomników przyrody, osobliwości flory i fauny.
 2. Wzbudzenie chęci poznawania przyrody w terenie, rozbudzanie pasji badawczej.
 3. Prezentacja Pogórza Przemyskiego – dokumentacyjno-artystyczna.

 

II. Założenia:

 

 1. Konkurs ma charakter otwarty, przeznaczony jest dla fotografów - amatorów w wieku do lat 26 i jest wolny od wszelkich opłat. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w konkursie.
 2. Tematyka nadesłanych prac obejmować może jedynie obszar Pogórza Przemyskiego, wszystkie nadesłane prace powinny być związane z tematyką konkursu i wykonane nie wcześniej niż w 2008 r.
 3. Zdjęcia muszą być wykonane osobiście przez uczestników konkursu, mogą być wcześniej publikowane i brać udział w innych konkursach.
 4. Uczestnik może zgłosić na konkurs nie więcej niż 5 fotografii.
 5. Na konkurs należy przesłać zdjęcia czarno-białe, lub kolorowe w formacie minimalnym 15 x 21 cm, lub w formie cyfrowej w formacie JPG bądź GIF, TIF w rozdzielczości minimalnej 2048 x 1536 pixeli. Zdjęcia powinny być w formie jednorodnej nie mogą stanowić syntezy dwóch lub większej ilości fotografii (tzw. collage).
 6. Zgłoszone na konkurs fotografie muszą być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą tytuł i miejsce wykonania fotografii. W przypadku fotografii dostarczonych na nośniku cyfrowym – fotografie należy ponumerować zgodnie z numeracją na karcie zgłoszenia. Do zdjęć należy dołączyć kartę zgłoszenia zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, e-mail i telefon autora (w przypadku osób niepełnoletnich dołączyć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych), tytuły i opisy prac, (co przedstawiają) oraz miejsce i czas ich wykonania.
 7. Prace należy złożyć do dnia 25 września 2009 r. w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu (II piętro pok. 85) lub przesłać pocztą w usztywnionych kopertach na adres: Starostwo Powiatowe w Przemyślu Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl (decyduje data stempla pocztowego). Na kopercie należy umieścić dopisek Wydział PEK „Konkurs Fotograficzny”.
  Za zniszczenie lub zgubienie przesyłek nadesłanych pocztą lub za pośrednictwem innego przewoźnika organizatorzy nie biorą odpowiedzialności.
 8. Odbitki zdjęć nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
 9. Autorzy fotografii w razie potrzeby wykonania powiększeń, poproszeni zostaną o udostępnienie oryginału nośnika, z którego wykonana została odbitka.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach promocyjno-reklamowych.
 11. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że:
  1. posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania zdjęcia do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji w formie książkowej.
  2. przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z dn. 23 lutego 1994 r.), w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.
  3. wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania - Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833, z póź. zm.).
 12. Fotografie bez metryczki i karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.
 13. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Starostwa Powiatowego w Przemyślu.
 14. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.powiat.przemysl.pl

 

III. Rozstrzygnięcie konkursu.

 

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 16.10.2009 r. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu. Fotografie oceniać będzie powołane przez Organizatorów jury, które zadecyduje o przyznaniu nagród.
 2. Przewiduje się przyznanie następujących nagród:
  I nagroda – Aparat fotograficzny cyfrowy
  II nagroda – Cyfrowa ramka na zdjęcia
  III nagroda – Odtwarzacz DVD
  Komisja konkursowa przewiduje możliwość przyznania wyróżnień uhonorowanych dodatkowymi nagrodami.
 3. Nagroda rzeczowa nie podlega zamianie na inną, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 4. W przypadku wygrania nagrody przez osoby niepełnoletnie nagrodę odbiera ta osoba w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Przemyślu - www.powiat.przemysl.pl
 6. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez jury.
 7. Wysłane zgłoszenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika warunków konkursu określonego w niniejszym regulaminie.
 8. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

 

Pobierz kartę zgłoszeniową - www.powiat.przemysl.pl/filemanager/File/karta.doc

Powiatowe Eliminacje Piłki Siatkowej Mężczyzn

28 lutego br. w sali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Krzywczy odbyły się Powiatowe Eliminacje Piłki Siatkowej Mężczyzn, organizowane przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu oraz Wójta Gminy Krzywcza. Akces do rozgrywek złożyły reprezentacje następujących gmin: Birczy, Krzywczy, Krasiczyna, Medyki, Fredropola, Orłów, Stubna i Żurawicy.

Po zaciętym pojedynku zwyciężyła reprezentacja gminy Stubno, 2 miejsce zajęła reprezentacja gminy Krzywcza, zaś na 3 miejscu uplasowała się drużyna z Medyki. Zwycięzcy oraz zdobywcy miejsc 2 i 3 otrzymali puchary Starosty Przemyskiego, które wręczył Pan Wacław Pawłowski - Członek Zarządu Powiatu Przemyskiego.

Za postawę fair play uhonorowana została pucharem ufundowanym przez Wójta Gminy Krzywcza - Pana Witolda Szpytmana, drużyna z Gminy Bircza. Wszystkie uczestniczące w Turnieju drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Otwarcie biura Europe Direct

W dniu 28.02.2009r. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło się Seminarium pt. "Jak lepiej wykorzystać polską obecność w Unii Europejskiej?" – połączone z uroczystym otwarciem Punktu Informacyjnego Europe Direct. Otwierając Punkt Europe Direct Starosta Przemyski Jan Pączek mówił jak ważne jest to wydarzenie dla mieszkańców naszego powiatu, całego regionu. „Komisja Europejska wybrała nas do prowadzenia tego punktu z pośród bardzo wielu chętnych przyznając złożonemu przez nas wnioskowi wysoką ocenę” – podkreślił J. Pączek.

W seminarium wzięli udział zaproszeni goście m.in. przedstawiciele władz samorządowych powiatu i miasta Przemyśla, organizacji pozarządowych, dyrektorzy szkół. Zgromadzeni wysłuchali wykładu Dominika Łazarza – Dyrektora Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie pt.: „Przegląd programów operacyjnych na lata 2007-2013 (NSRO). Źródła informacji i pomocy przy tworzeniu i realizacji projektów”.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 omówił Adam Janusz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Zaś dyrektor biura Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Zapałowskiego przedstawił informacje na temat Parlamentu Europejskiego, przygotowań do wyborów do PE oraz zaprezentował, na czym polega i jak wygląda praca europosła.

Strona 41 z 44
««   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2017 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone