Aktualności
Uroczysta Sesja Rady Powiatu

W dniu 19 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyła się uroczysta Sesja Rady Powiatu Przemyskiego.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Biskup Marian Rojek, przedstawiciele władz samorządowych miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego, służb mundurowych, jednostek organizacyjnych powiatu.

Jak co roku uroczystą sesję uświetnił swoim występem Szkolny Zespół Ludowy Ziemi Przemyskiej - „Trójczyce”. Wspólne kolędowanie, życzenia i dzielenie się opłatkiem – wprowadziło zgromadzonych we wspaniałą Bożonarodzeniową atmosferę.
 

Rozstrzygnięcie powiatowych konkursów plastycznych

III POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY NA ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ i PLASTYCZNY KONKURS DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „MOJA MAŁA OJCZYZNA”

 

17 grudnia b.r. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło się rozstrzygnięcie organizowanych przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji dwóch konkursów plastycznych dla Szkół Podstawowych III Powiatowego konkursu na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową i konkursu „Moja mała ojczyzna” połączone z pokonkursową wystawą prac uczniów.

Nadesłano blisko 160 prac. Jury postanowiło przyznać następujące miejsca:

• w konkursie na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową:
I miejsce otrzymała Julia Orowicz uczennica Szkoły Podstawowej w Orzechowcach
II miejsce otrzymała Patrycja Laskowska uczennica Zespołu Szkół w Birczy
III miejsce otrzymała Małgorzata Blecharczyk uczennica Szkoły Podstawowej w Żurawicy

Komisja wyróżniła również prace następujących osób: Patryka Dykasa ucznia SP w Orzechowcach, Edyty Materlak SP w Orzechowcach, Nikoli Środek SP w Buszkowicach, Anety Bałaty SP w Orzechowcach, Pauliny Karszyń SP nr 16 w Przemyślu

• w konkursie „Moja mała ojczyzna” wygrali następujący uczniowie:
I miejsce otrzymała Dominika Kalnikowska uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Orzechowcach
II miejsce otrzymała Klaudia Kucaj uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawla II w Orzechowcach
III miejsce otrzymała Justyna Półchłopek uczennica Szkoły Podstawowej w Buszkowicach

Osobami wyróżnionymi są: Sabina Koterbicka uczennica SP w Olszanach, Marlena Polak uczennica SP w Lesznie, Bartek Gala uczeń SP nr 2 w Żurawicy, Ewelina Kic uczennica SP w Ujkowicach, Anna Warzecha uczennica SP im. Władysława Jagiełły w Medyce.

III konkurs plastyczny - "ŚWIĄTECZNA KARTKA BOŻONARODZENIOWA"

REGULAMIN
III POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

 

Organizator:
Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu

Cele konkursu:

  • utrwalenie i przechowywanie ponadczasowych tradycji kulturowych poprzez znak graficzny,
  • wychowanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych, rodzinnych,próba zachęcenia uczniów do osobistego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia i refleksji nad sensem świętowania,
  • popularyzacja plastycznej twórczości uczniowskiej,
  • pobudzenie wyobraźni i wyzwolenie ekspresji uczniów.

 

Tematyka:
Kartka Świąteczna – obrzędy, zwyczaje oraz symbole związane z misterium Świąt Bożego Narodzenia i szczególna atmosfera im towarzysząca.

Technika:
Kredka – ołówkowa (wymiary prac w formacie A5).
Uwaga: Nie należy wykorzystywać błyszczących materiałów zdobiących.

Warunki uczestnictwa:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych powiatu przemyskiego. Każda szkoła może dostarczyć 3 prace po wcześniejszej weryfikacji.

Opis prac:
Prace powinny być opisane na odwrocie, drukowanym pismem: Autor (pełne imię i nazwisko), wiek, klasa, placówka (pełna nazwa i adres oraz telefon, fax., e-mail), imię i nazwisko, telefon kontaktowy nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana.

Termin i miejsce nadsyłania prac:
Prace należy nadesłać lub składać osobiście do dnia 10 grudnia 2008 r. (środa) na adres: Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji, Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /II piętro, pokój nr 91, 87/ z dopiskiem: „Kartka Świąteczna”.

Ogłoszenie wyników:
Wręczenie nagród odbędzie się dnia 17 grudnia 2008 /środa/ o godz. 10.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Pl. Dominikański 3, II piętro, sala nr 62.

Nagrody:
Dla zdobywców miejsc I – III przewidziane są nagrody rzeczowe.
Prace nagrodzone i wyróżnione otrzymają ponadto dyplomy.

Postanowienia końcowe:
Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę. Organizator nie zwraca prac. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.

Informacje pod numerem telefonu (016) 678-50-54 w. 291 lub 285

Serdecznie zapraszamy do udziału! 

Konkurs plastyczny

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH KLAS IV-VIPOWIATU PRZEMYSKIEGO
"POWIAT PRZEMYSKI – MOJA MAŁA OJCZYZNA"

 

Organizator:
Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu.

Cele konkursu:
Celem konkursu jest kształtowanie i wzmacnianie więzi uczniów z ich małą ojczyzną, poprzez wzbudzenie zainteresowania młodych ludzi dziedzictwem kulturowym i naturalnym powiatu przemyskiego – jego walorami krajobrazowymi, historycznymi i turystycznymi. Chcemy, by młodzi ludzie zobaczyli w swojej okolicy wyjątkowość krajobrazu, przyrody, ciekawą architekturę i spróbowali utrwalić w pracy plastycznej swoje doświadczanie urody ich małej ojczyzny.

Tematyka konkursu:
Tematem konkursu jest powiat przemyski, jego walory przyrodniczo – krajobrazowe, turystyczne, dziedzictwo kulturowe, historyczne.

Uczestnicy konkursu:
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VI z terenu powiatu przemyskiego.

Warunki uczestnictwa:
Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę w formacie A4 lub A3 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.). Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres i telefon szkoły oraz imię, nazwisko oraz tel. Kontaktowy nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.  Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska we wszelkich materiałach promocyjnych wydawanych przez Organizatora.

Termin i miejsce nadsyłania prac:
Prace należy nadesłać lub składać osobiście do dnia 28 listopada 2008 r. (piątek) na adres: Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji, Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /II piętro, pokój nr 91/ 87, z dopiskiem: „Powiat Przemyski – moja mała ojczyzna””.

Ogłoszenie wyników:
Wręczenie nagród połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej odbędzie się dnia 5 grudnia 2008 r. o godz. 10.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Pl. Dominikański 3 II piętro sala nr 62.

Nagrody:
Zdobywcy I – III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe. Prace nagrodzone i wyróżnione otrzymają dyplomy. W grudniu 2008 roku prace uczestników konkursu "Powiat przemyski – moja mała ojczyzna" zostaną pokazane na Ukrainie w rejonach partnerskich powiatu przemyskiego.

Postanowienia końcowe:
Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę. Organizator nie zwraca prac. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.

Informacje pod numerem telefonu (016) 678-50-54 w. 291 lub 285

Serdecznie zapraszamy udziału!

Odeszła nasza koleżanka

"(...) chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć
kochamy wciąż za mało i stale za późno (...)"
                                          cyt. (J.T.)


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 listopada 2008 r. 
po długich cierpieniach odeszła do wieczności nasza koleżanka 
BASIA SOBUŚ
Wspaniała koleżanka, sumienny pracownik, człowiek wielkiego serca.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
                                      
                                                 Koleżanki i koledzy ze Starostwa

III Powiatowy Konkurs Fotograficzny

8 października b.r. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego oraz wystawa prac pt.”Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Pogórza Przemyskiego”, organizowanego przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji, przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Nadesłano blisko 300 prac. Jury postanowiło przyznać następujące miejsca:
I miejsce i nagrodę w postaci kamery za zdjęcie pt. “Rzeka” otrzymał Andrzej Zbrożek
II miejsce i nagrodę – odtwarzacz DVD za zdjęcie pt.“Łuczyce 4” otrzymała Katarzyna Włoch
III miejsce i nagrodę – elektroniczną ramkę na zdjęcia za fotografię pt.”Poranne mgły snują się doliną Sanu” otrzymał Robert Kaszycki.

 

Komisja wyróżniła również prace następujących osób:

Paulina Olechowska za zdjęcie pt.”Zimowy krajobraz”
Piotr Rudek za zdjęcie pt.”Tajemnice twierdzy Przemysl 2”
Andrzej Szałyga za zdjecie pt.” W lustrzanym odbiciu”
Paweł Gruntowicz za zdjęcie pt. “Przejście na rzece Wiar”
Sandra Skwarko za zdjęcie pt. “ Widok na zamek w Krasiczynie”

Wwśród najmłodszych uczestników komisja postanowiła przyznać dodatkową nagrodę – odtwarzacz MP 3 – Karolinie Drel za zdjęcie pt. “Okno na świat”.
Dyplomy i nagrody wręczone zostały uczestnikom konkursu przez Pana Jana Pączka – Starostę Przemyskiego oraz Pana Mariusza Króla – Wiceprezesa Zarządu WFOŚiGW.

VI Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Starosty Przemyskiego

5.10.2008 r. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbył się VI Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Starosty Przemyskiego. Wzięło w nim udział 24 zawodników z różnych stron Polski i nie tylko. Udział wziął również szachista z Włoch – Pan Marco Rasero (1 z lewej). W zmaganiach na szachownicy uczestniczył także Pan Mariusz Król – Radny Powiatu Przemyskiego.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał, jak co roku, Pan Wilhelm Dańczak.

Rozgrywki zakończyły się późnym popołudniem. Wręczenia dyplomów i nagród dokonał Pan Marek Kudła - Wicestarosta Przemyski.

I miejsce zdobył Pan Adam Leja, II miejsce Pan Marek Lusio, a na III uplasował się Pan Łukasz Mazurek. Finalistom serdecznie gratulujemy a pozostałym zawodnikom życzymy sukcesów w następnych rozgrywkach. Niebawem, bowiem już początkiem listopada przeprowadzony zostanie kolejny turniej – „O złotą wieżę”.
Serdecznie zapraszamy.

 

 Tabela wyników

 

M-ce

Nr

Tyt.

Nazwisko Imię

Klub

Pkt.

MBch.

Bch.

1

1

I

Leja, Adam

ZELMER Rzeszów

8.0

36.00

46.50

2

7

II

Lusio, Marek

LKS Kosienice

6.5

37.50

45.50

3

10

III

Mazurek, Łukasz

SKKS P-śl

6.0

36.50

46.50

4

5

II

Pańczak, Tomasz

Polonia Przemyśl

6.0

36.50

45.50

5

11

I

Lach, Dariusz

Polonia Przemyśl

6.0

35.50

47.50

6

9

II

WaLczak, Konrad

Polonia Przemyśl

5.5

36.00

48.00

7

12

II

Buczek, Józef

LKS Ujkowice

5.5

35.50

44.00

8

20

III

Lusio, Daniel

LKS Kosienice

5.5

27.00

34.50

9

6

I

Wajda, Mariusz

Polonia Przemyśl

5.0

39.50

51.50

10

23

 

Lach, Mateusz

Polonia Przemyśl

5.0

34.50

44.50

11

15

II

Twardy, Józef

LKS Ujkowice

5.0

32.50

41.00

12

13

II

Janzer, Hubert

SKKS P-śl

5.0

31.00

41.00

13

3

I

Lach, Ireneusz

LKS Kosienice

4.5

39.50

51.50

14

4

I

Lusio, Stanisław

LKS Kosienice

4.0

35.00

47.00

15

14

II

Ujma, Czesław

PODKARPACIE P-śl

4.0

31.00

39.00

16

8

II

Dec, Karzimierz

LKS Kańczuga

4.0

30.50

38.50

17

2

I+

Krol, Mariusz

PODKARPACIE P-śl

4.0

27.00

32.50

18

18

III

Kondrak, Zbigniew

LKS Ujkowice

4.0

27.00

32.00

19

16

III

Wilgosz, Aleksander

LKS Kosienice

4.0

26.50

32.50

20

21

III

Bieniasz, Wiesław

Lancut

4.0

26.50

32.00

21

17

III

Sumiec, Michał

SKKS P-śl

2.5

26.50

32.50

22

22

 

Rasero, Marko

ITALIA

2.0

28.00

34.00

23

24

 

Depciuch, Dawid

LKS Ujkowice

2.0

26.00

31.50

24

19

III

Inglot, Marian

Podkarpacie Przemyśl

0.0

24.50

33.00

60-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Dubiecku

27 września 2008 r. odbyły się w Dubiecku uroczystości jubileuszu 60-lecia liceum, połączone z nadaniem szkole imienia Ignacego Krasickiego. Na miejscowym stadionie zgromadzili się licznie absolwenci szkoły i zaproszeni goście. Wszyscy otrzymali pamiątkowe znaczki oraz specjalnie na tę uroczystość napisaną monografię szkoły.

Obchody jubileuszowe rozpoczęto mszą św. odprawioną przez księży-absolwentów i proboszcza miejscowej parafii – ks. Prałata Ryszarda Panka. Później nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy, ufundowanej przez Komitet Organizacyjny Jubileuszu Szkoły.

Odsłonięcia tablicy dokonali: pani Helena Czyżowska – absolwentka z roku 1953, później nauczyciel i dyrektor tej szkoły, pani Zofia Jasińska – długoletnia nauczycielka i dyrektorka szkoły, pan Marcin hrabia z Siecina Krasicki – przedstawiciel rodu Krasickich oraz pan Antoni Blecharczyk – Przewodniczący Rady Powiatu.

Otwarcia zjazdu dokonała Zofia Jasińska, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, a następnie zabrała głos pani dyrektor Alicja Atak, która powitała przybyłych gości. Szczególnie serdecznie powitała najstarszych uczestników zjazdu – absolwentów rocznika 1952, 1953. Wręczenie kwiatów przez aktualnych uczniów liceum było bardzo wzruszającą sceną.

Następnie pani dyrektor przedstawiła historię szkoły oraz prace związane z nadaniem imienia Ignacego Krasickiego naszemu liceum. Wybór patrona potwierdza, że jesteśmy dumni z tego, że czołowy poeta oświecenia jest dubiecczaninem, o którym pamiętamy.

O odczytanie aktu nadania imienia szkole poproszony został Przewodniczący Rady Powiatu – pan Antoni Blecharczyk.

Następnie głos zabrali goście oraz absolwenci szkoły. – cieszę się, że zostałem zaproszony i mogę uczestniczyć w tak podniosłej uroczystości – powiedział potomek rodu, Marcin hrabia z Siecina Krasicki. Kolejni mówcy – pan Andrzej Zapałowski, poseł do parlamentu europejskiego, pan Piotr Tomański, poseł na sejm RP; Pan Stanisław Bajda, marszałek Województwa podkarpackiego, pan Jan Pączek, Starosta Przemyski, pan Zbigniew Blecharczyk, Wójt Gminy Dubiecko oraz Janina Wojtowska, wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – składali gratulacje pani dyrektor oraz Komitetowi Organizacyjnemu Jubileuszu, a także życzenia, aby dubiecka szkoła się rozwijała i przygotowywała młode pokolenie do odważnego pokonywania coraz to nowych wyzwań, do zdobywania i osiągania szczytnych, zamierzonych celów, a postać tak wybitnego patrona niech odgrywa inspirującą rolę zarówno w codziennym postępowaniu, jak i osiąganiu ambitnych celów życiowych.

 Po części oficjalnej uczniowie liceum zaprezentowali program artystyczny. Hasłem przewodnim montażu słowno-muzycznego były słowa piosenki „żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam.” Zarówno teksty utworów poetyckich, jak i piosenek dotyczyły człowieka i jego kondycji we współczesnym świecie.

W drugiej części programu, szkolny kabaret przedstawił inscenizację kilku bajek Ignacego Krasickiego „I piękny morał wypłynął z tego, że trzeba przywary zwalczać nasze...”

Wspólny obiad, a później spotkania w klasach sprzyjały wspomnieniom, refleksjom, a opowieściom nie było końca.

Mamy nadzieję, że dzień ten na długo zapadnie w pamięci wszystkim uczestnikom dubieckich uroczystości, a odnowione kontakty przetrwają każdą próbę czasu.

 

Teresa Czyżowska

I Samorządowe Spotkania Przygraniczne w Medyce

6 wrzesnia b.r. na stadionie w Medyce odbyły się I Samorządowe Spotkania Przygraniczne z udziałem samorządowców z Ukrainy i Powiatu Bieszczadzkiego, w ramach których rozegrano mecze piłki siatkowej i piłki nożnej.

Organizatorami turnieju byli: Starosta Przemyski oraz Wójt Gminy Medyka.

W rozgrywkach uczestniczyły drużyny z Powiatu Przemyskiego, Powiatu Bieszczadzkiego, Rejonu Stary Sambor oraz Rejonu Pustomyty, walcząc o Puchar Starosty Przemyskiego. Otwarcia dokonali: Jan Pączek - Starosta Przemyski i Marek Iwasieczko - Wójt Gminy Medyka.

Na boisku piłkarskim górowała reprezentacja Powiatu Przemyskiego, która w ostatecznym wyniku zajęła I miejsce. 
Natomiast w turnieju piłki siatkowej najlepsza okazała się drużyna Powiatu Bieszczadzkiego zdobywając czołową lokatę.

Starosta Bieszczadzki - Krzysztof Gąsior ufundował dodatkowo puchar dla drużyny fair play, który powędrował do Starego Sambora.

Poszczególne drużyny złożone były z pracowników samorządowych. Spotkania w Medyce to kontynuacja współpracy Powiatu Przemyskiego z Rejonami na Ukrainie i odbyły się w prawdziwie przyjaznej atmosferze, choć podczas rozgrywek nie zabrakło emocji i sportowej rywalizacji.

Imprezę udało się sprawnie zorganizować dzięki pomocy Pana Ryszarda Adamskiego - Sekretarza Gminy Medyka i przy wsparciu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego.
Uroczyste otwarcie uświetniła Orkiestra Dęta z Medyki, a smaczny poczęstunek po rywalizacjach przygotowały Panie z Koła Gospodyń Medyckich.rzemyskiego.

Terminarz powiatowych zawodów sportowych 2008-2009

Terminarz zawodów sportowych w roku szkolnym 2008/2009

 GIMNAZJADA

 

Dyscyplina

Gospodarz

Termin

Odpowiedzialny

telefon

Indywidualne LA

Bircza

01.10.2008

Mielnikiewicz Lucjan

Haszczyn Zbigniew

504-173-801

672-52-32 Hala

672-07-04 dom

Indywidualne biegi przełajowe

Krasiczyn

01.10.08

Termin rezerwowy

03.10.2008

Kuźmiek Marek

609-662-811

Sztafetowe biegi przełajowe

Krasiczyn

09.10.2008

Kuźmiek Marek

609-662-811

Indywidualne biegi przełajowe

”Bieg Orła”

Orły

12.10.2008

Maciej Milan

Stelmach Piotr

518-829-782

Szachy

Krasiczyn

20.10.2008

Kuźmiek Marek

609-662-811

Tenis stołowy

Bircza

30.10.2008

Mielnikiewicz Lucjan

Haszczyn Zbigniew

504-173-801

672-52-32 Hala

672-07-04 dom

Unihokej dziewcząt

Żurawica

04.11.2008

Korczyński Rafał

605-538-255

Unihokej chłopców

Żurawica

07.11.2008

Korczyński Rafał

605-538-255

Koszykówka dziewcząt

Stubno

13.11.2008

Zieleńkiewicz Daniel

607-333-043

Koszykówka chłopców

Orły

20.11.2008

Maciej Milan

Stelmach Piotr

518-829-782

 

Pozostałe dyscypliny ujęte w kalendarzu WPSZS w Rzeszowie – zgłoszenia do udziału składać bezpośrednio do WPSZS w Rzeszowie 
• Wszystkie zawody rozpoczynają się o godzinie 900 , przyjazd ekip 830, w sprawach organizacyjnych dzwonić do gospodarza zawodów,
• W zawodach powiatowych startują mistrzowie gmin, którzy zobowiązani są do przedłożenia protokołu z zawodów gminnych na zawodach powiatowych,
• Warunkiem dopuszczenia ekip do zawodów są: lista startowa zawodników potwierdzona pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora szkoły, oraz ważne legitymacje szkolne

 

Terminarz zawodów sportowych w roku szkolnym 2007/2008

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

 

Dyscyplina

Gospodarz

Termin

Odpowiedzialny

telefon

Indywidualne LA

Bircza

02.10.2008

Mielnikiewicz Lucjan

Haszczyn Zbigniew

504-173-801

672-52-32 Hala

672-07-04 dom

Indywidualne biegi przełajowe

Krasiczyn

01.10.2008

Termin rezerwowy

03.10.2008

Kuźmiek Marek

609-662-811

Szachy

Krasiczyn

21.10.2008

Kuźmiek Marek

609-662-811

Sztafetowe biegi przełajowe

Krasiczyn

09.10.2008

Kuźmiek Marek

609-662-811

Indywidualne biegi przełajowe

”Bieg Orła”

Orły

12.10.2008

Maciej Milan

Stelmach Piotr

518-829-782

Mini-Piłka ręczna chłopców

Żurawica

20.10.2008

Sielska Bernadeta

512-463-488

Mini-Piłka ręczna dziewcząt

Orły

24.10.2008

Grinn Stanisław

Stelmach Piotr

664-414-221

Mini-unihokej dziewcząt

Żurawica

05.11.2008

Sielska Bernadeta

512-463-488

Mini-unihokej chłopców

Żurawica

06.11.2008

Sielska Bernadeta

512-463-488

Mini-Piłka nożna

„Turniej mikołajkowy”

Zgłoszenia do 30.11.2008 do organizatora zawodów

Bircza

04.12.2008

Mielnikiewicz Lucjan

Haszczyn Zbigniew

504-173-801

672-52-32 Hala

672-07-04 dom

 

• Pozostałe dyscypliny ujęte w kalendarzu WPSZS w Rzeszowie – zgłoszenia do udziału składać bezpośrednio do WPSZS w Rzeszowie
• Wszystkie zawody rozpoczynają się o godzinie 900 , przyjazd ekip 830, w sprawach organizacyjnych /brak pogody/dzwonić do gospodarza zawodów,
• W zawodach powiatowych startują mistrzowie gmin, którzy zobowiązani są do przedłożenia protokołu z zawodów gminnych na zawodach powiatowych,
• Warunkiem dopuszczenia ekip do zawodów są: lista startowa zawodników potwierdzona pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora szkoły, oraz ważne legitymacje uczniów.

Gminni organizatorzy sportu:
1. Gmina Bircza - Haszczyn Zbigniew, tel. 672-52-32/hala/, 672-07-04 dom
2. Gmina Dubiecko – Blecharczyk Piotr, tel. 668-125-03
3. Gmina Fredropol – Gajewski Mariusz, tel. 606-118-131
4. Gmina Krasiczyn – Kuźmiek Marek – tel. 609-662-811
5. Gmina Krzywcza - Chruścicka Małgorzata - tel.(0-16) 675-50-71
6. Gmina Medyka – Winnicka-Kulaszka Janina, tel.dom. (0-16) 6780277
7. Gmina Orły – Stelmach Piotr, tel. 518-829-782
8. Gmina Przemyśl – Krucan Józef /ZS Ujkowice/ tel.dom.670-33-93, kom.600-940-853
9. Gmina Stubno – Zieleńkiewicz Daniel, 607-333-043
10. Gmina Żurawica – Korczyński Rafał, 605-538-255

Adresy mailowe:
Chaszczyn Zbigniew chaz1@wp.pl SP Bircza
Mielnikiewicz Lucjan  mielnikiewicz@wp.pl Gimnazjum Bircza
Sabramowicz Dariusz sabram@interia.pl Gimnazjum Medyka
Korczyński Rafał ukspancerni@interia.pl Gimnazjum Żurawica

Kalendarz zawodów gminnych:
Indywidualne biegi przełajowe – „Cała Polska Biega” 28.10.2008r. g.11.00 Gimnazjum Żurawica 10.30 zbiórka
11.10.2008 Mini piłka ręczna – Żurawica
18.10.2008 Szachy – Kosienice – Igrzyska i Gimnazjada
24.10.2008 Koszykówka dziewcząt Gimnazjada, 9.00 Żurawica
25.10.2008 Tenis stołowy – Gimnazjada Maćkowice
15.11.2008 Koszykówka chłopcy - Żurawica

I Międzynarodowy Turniej Piłkarski Oldbojów SAMORZĄDY kontra STOWARZYSZENIA

6 lipca b.r. na stadionie "Juvenia" przy ulicy Dworskiego odbył się I Międzynarodowy Turniej Piłkarski Oldbojów SAMORZĄDY kontra STOWARZYSZENIA pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla.

Organizatorami meczu byli Młodzieżowy Klub Sportowy "Niedźwiadek" oraz Przemyska Kongregacja Kupiecka. W turnieju zagrali przedstawiciele Samorządu miasta Przemyśla, Samorządu Powiatu Przemyskiego,  MKS "Niedźwiadek - Motor", Kongregacja Kupiecka, Centrofarb Przemyśl i Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Kazanów".

Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:
I miejsce Centrofarb Przemyśl
II miejsce Samorząd miasta Przemyśla
III miejsce Samorząd Powiatu Przemyskiego

Organizatorzy  zapewnili liczne atrakcje, a wśród nich m. in.: grupa muzyczna” "ROTACJA”, skutery, przejazdy bryczką, kucyki, KAPELA „PRZEMYSKIE NIEDŹWIADKI”, paintball, zamek dmuchany, zespoły muzyczne z MDK, Szkoła Tańca A-Z.

III edycja konkursu dla fotoamatorów pt.: "Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Pogórza Przemyskiego"

Starostwo Powiatowe w Przemyślu
oraz
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
ogłasza 
III edycję konkursu dla fotoamatorów
pt.: „Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Pogórza Przemyskiego”

odkryj na nowo
- osobliwości przyrody
- zabytki architektury
- urokliwe zakątki  warte zobaczenia

Nagrodami w konkursie są:
I miejsce - kamera
II miejsce - odtwarzacz DVD
III miejsce - elektroniczna ramka na zdjęcia
dodatkowo - nagrody - wyróżnienia (kupony na wykonanie 30 odbitek)
Tematyka prac: Obejmuje obszar Pogórza Przemyskiego (z wyłączeniem miasta Przemyśla),
wszystkie nadesłane prace powinny być związane z tematyką konkursu
i wykonane nie wcześniej niż w październiku 2007 r.
Prace należy składać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji, 
Starostwa Powiatowego w Przemyślu (II piętro, pok. 85),
Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl.

Konkurs ma charakter otwarty i jest przeznaczony dla wszystkich fotografujących
(z wyjątkiem profesjonalnych fotografów). 

Szczegółowy regulamin konkursu i karty zgłoszenia dostępne są
w Starostwie Powiatowym w Przemyślu, w Urzędach Gmin Powiatu
Przemyskiego oraz do pobrania pod poniższymi linkami:
regulamin
karta konkursowa

Finał VI "Spotkań Ortograficznych" dla uczniów klas III szkół podstawowych powiatu przemyskiego i miasta Przemyśla o tytuł Mistrza Ortografii

W dniu 5 czerwca 2008 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Żurawicy odbył się finał VI „Spotkań Ortograficznych” dla uczniów klas III szkół podstawowych powiatu przemyskiego i miasta Przemyśla o tytuł „Mistrza Ortografii” pod honorowym patronatem Starosty Przemyskiego Pana Jana Pączka.

W tym roku szkolnym uczestniczyli w nim uczniowie z 10 gmin powiatu przemyskiego i 8 szkół miasta Przemyśla.

Konkurs przebiegał w trzech etapach. W pierwszym etapie konkursu – eliminacjach szkolnych (w szkołach miejskich) lub gminnych – uczestniczyło 345 uczniów. W drugim etapie konkursu – eliminacjach międzyszkolnych tzw. „trójkach” wzięło udział 94 uczniów. Laureaci z drugiego etapu (18 uczniów) spotkali się w finale w Żurawicy. Byli to uczniowie ze szkół nr 5, 6, 14, 15 w Przemyślu oraz uczniowie ze szkół w Bachórcu, Buszkowicach, Dubiecku, Fredropolu, Korzeńcu, Łętowni, Medyce, Nizinach, Ostrowie i Żurawicy.

 

 

Tytuł „Mistrza Ortografii” VI Spotkań Ortograficznych zdobył Mateusz Kubicki – uczeń SP W Korzeńcu (nauczyciel Danuta Wojdylak). Wicemistrzem został Konrad Jamrozy z SP nr 15 w Przemyślu (nauczyciel – Renata Trunwalter). Trzecie miejsce zajęli uczniowie: Karolina Półchłopek z SP w Buszkowicach (nauczyciel Katarzyna Gradowska – Wiernusz), Kinga Śliwińska z SP w Dubiecku (nauczyciel Maria Jarema) i Kamil Inglot z SP nr 14 w Przemyślu (nauczyciel Ewa Dec).

Nagrodę za zajęcie I miejsca ufundował Starosta Przemyski, nagrody za pozostałe miejsca ufundowała: Pani Elżbieta Rozmus dyrektor ZSzOI w Przemyślu, a nagrody dla wszystkich uczestników za udział Pani Czesława Pankiewicz dyrektor Zespołu Szkół w Birczy.

Nadzór nad konstruowaniem zadań finałowych i pracą komisji konkursowej sprawowała już trzeci raz z rzędu p. Janina Mielnikiewicz starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Honory gospodarza konkursu pełniła p. Krystyna Raba – Opacka dyrektor SP nr 1 w Żurawicy. Gospodarze zapewnili uczestnikom i ich opiekunom miłe spędzenie czasu w oczekiwaniu na ogłoszenie wyników konkursu (obiad, ciasto, zabawy integracyjne, prezentacje artystyczne).

 

 

W tegorocznym, uroczystym rozstrzygnięciu VI „Spotkań Ortograficznych” uczestniczyli zaproszeni goście:
Pan Jerzy Góralewicz – sekretarz Starostwa
Pan Piotr Worosz – naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Edukacji, Kultury i Promocji
Pani Janina Mielnikiewicz – starszy wizytator KO w Rzeszowie
Pani Maria Mazurek – dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Żurawicy.

Organizatorzy serdecznie dziękują Wszystkim za zaangażowanie i popularyzację konkursu w powiecie.

Poszerzenie współpracy z partnerami zza wschodniej granicy

Powiat Przemyski poszerzył współpracę z partnerami zza wschodniej granicy. Do podpisanych w minionych latach umów o współpracy transgranicznej (z Żółkwią, Brodami, Starym Samborem i Mościskami) dołączyły ostatnio Pustomyty – rejon administracyjny w sąsiedztwie Lwowa.

Umowa pomiędzy Powiatem Przemyskim a Rejonem Pustomyty została podpisana 13 marca br. w Pustomytach. Przyjęto do realizacji wspólne zadania w następujących dziedzinach:
- gospodarka i przedsiębiorczość (m.in. wspólne projekty z funduszy unijnych; pol – ukr forum gospodarcze)
- ochrona środowiska (m.in. pomoc w szkoleniu strażaków ochotników z rejonu Pustomyty)
- edukacja (pomoc w nawiązywaniu kontaktów między szkołami, gminami; wspólny konkurs plastyczny dla dzieci)
- kultura (wspólne imprezy, wymiana kulturalna zespołów)
- turystyka i sport (m.in. wspieranie agroturystyki i promocja turystyki niepełnosprawnych)

W tych dniach, czyli tuż przed świętami, na Ukrainę pojechała wystawa fotograficzna, będąca plonem drugiej edycji konkursu „Piękno powiatu przemyskiego” organizowanego przez nasze starostwo. Będzie ona eksponowana w Starym Samborze i Pustomytach.

Jak podkreślają ukraińscy partnerzy powiatu przemyskiego jednym z priorytetowych działań samorządowców są zabiegi dotyczące budowy nowych przejść granicznych i usprawnienia w przekraczaniu granicy.

Obok pięciu już w tej chwili partnerów ukraińskich, powiat przemyski współpracuje także z Humennem na Słowacji i województwem Heves na Węgrzech

IX Podkarpacka Olimpiada Tenisa Stołowego

Dnia 5 kwietnia br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dubiecku odbyły się eliminacje powiatowe IX Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego. Organizatorem eliminacji powiatowych był Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu zaś współorganizatorem Wójt Gminy Dubiecko – Pan Zbigniew Blecharczyk.
Do rozgrywek zgłosiło się 52 zawodników z gmin: Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krzywcza. Otwarcia imprezy dokonał Pan Jerzy Góralewicz - Sekretarz  Powiatu  Przemyskiego.  Do  finału  wojewódzkiego w Rzeszowie zakwalifikowali się zdobywcy I i II miejsca w każdej z kategorii wiekowych. Najmłodszą uczestniczką rozgrywek okazała się 10 letnia Monika Antosiak. Zwycięzcy oraz najmłodsza uczestniczka otrzymali puchary ufundowane przez Starostę przemyskiego – Pana Jana Pączka, natomiast laureaci I i II miejsca otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nagrody wręczył Sekretarz Powiatu – Jerzy Góralewicz oraz Zastępca Wójta Gminy Dubiecka – Adam Sura.

Wyniki zawodów rozegranych w dniu 05.04.2008 r. w Dubiecku.

Dziewczęta do lat14 (ur. 1994 r. i młodsze)
I miejsce Izabela Durma z gminy Bircza

Chłopcy do lał 14 (ur. 1994 r.i młodsi)
I miejsce Patryk Osiadły z gminy Dubiecko

Kobiety 15-20 lat (ur. 1993 r. – 1988 r.)
I miejsce Elżbieta Dyl z gminy Krzywcza

Mężczyźni 15-20 lat (ur. 1993 r. -1988 r.)
I miejsce Damian Hanasko z gminy Fredropol

Kobiety 21-45 lat (ur. 1987 r. - 1963 r.)
I miejsce Marzena Opałka z gminy Krzywcza

Mężczyźni 21-45 lat (ur. 1987 r. - 1963 r.)
I miejsce Marcin Majda z gminy Dubiecko

Kobiety pow. 45 lat (ur.1962r. i starsze)
I miejsce Kazimiera Kwaśna z gminy Krzywcza

Mężczyźni pow. 45 lat (ur.1962 r. i starsi)
I miejsce Zbigniew Jakubów z gminy Dubiecko

Mężczyźni kat, niepełnosprawni
I miejsce Krzysztof Gergont z gminy Dubiecko

Najmłodszy uczestnik
Monika Antosiak z gminy Dubiecko

X Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Radnych w Halowej Piłce Nożnej 5

W dniach 28-30 marca b.r. w Wolsztynie odbyły się X Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Radnych w Halowej Piłce Nożnej „5”. Z 20 drużyn, które brały udział w Mistrzostwach reprezentacja Powiatu Przemyskiego zajęła 3 miejsce.

Skład reprezentacji powiatu:
Ryszard Adamski – Radny Powiatu Przemyskiego (bramkarz)
Robert Śmigielski – Radny Gminy Medyka
Janusz Hołyszko - Radny Gminy Orły
Adam Domaradzki - Radny Gminy Medyka
Marek Kudła – Radny Powiatu Przemyskiego
Jacek Hendzel – Radny Gminy Dubiecko
Rafał Korczyński - Radny Gminy Żurawica

Niezwykle miłym akcentem był fakt, iż zawodnik naszej reprezentacji Robert Śmigielski uzyskał tytuł najlepszego zawodnika turnieju.

I Halowy Turniej Młodzików

Zespół Uczniowskiego Klubu Sportowego ze Szkoły Podstawowej w Trójczycach zwyciężył w I Halowym Turnieju Młodzików pod patronatem Starosty Przemyskiego i Prezydenta Miasta Przemyśla. Turniej ten, zorganizowany przez Młodzieżowy Klub Sportowy „Niedźwiadek” odbył się 24 lutego br. w sali II Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu. Kolejne miejsca zajęły następujące zespoły; drugie – „Leśnik” Bircza, trzecie – „Żurawianka” – Żurawica, czwarte – „Niedźwiadek” Przemyśl i piąte – „Alfi” ze Słowacji.

Zwycięzców udekorował pucharem starosta przemyski Jan Pączek. Młodzi futboliści ze Słowacji zadowolili się pucharem z rąk prezydenta Przemyśla Roberta Chomy.

Uhonorowano także wyróżniających się zawodników. Najlepszego zawodnika – Macieja Fudalę z Trójczyn, króla strzelców – Mateusza Śwista z Trójczyn, najlepszego bramkarza – Mateusza Kurzyńskiego („Niedźwiadek”), zaś najwszechstronniejszymi piłkarzami okazali się: Wictor Gal ze Słowacji i Kamil Mazur z „Żurawianki”.

Powiatowe Eliminacje Piłki Siatkowej Mężczyzn

23 lutego br. w sali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Krzywczy odbyły się Powiatowe Eliminacje Piłki Siatkowej Mężczyzn, organizowane przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu oraz Wójta Gminy Krzywcza. W tym roku frekwencja była wysoka, bowiem akces do rozgrywek złożyło aż 9 reprezentacji gminnych z: Birczy, Dubiecka, Krzywczy, Krasiczyna, Medyki, Fredropola, Orłów, Stubna i Żurawicy. Zwyciężyła reprezentacja gminy Krzywcza, 2 miejsce zajęła reprezentacja gminy Bircza, zaś na 3 miejscu uplasowała się drużyna z Dubiecka. Zwycięzcy oraz zdobywcy miejsc 2 i 3 otrzymali puchary Starosty Przemyskiego.
Za postawę fair play reprezentacja gminy Medyka wyróżniona została pucharem ufundowanym przez Wójta Gminy Krzywcza. Wszystkie uczestniczące w Turnieju drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy.

 

Wyniki Konsultacji Społecznych w sprawie zmiany granicy Powiatu Przemyskiego

Rada Powiatu Przemyskiego negatywnie zaopiniowała wniosek Prezydenta Miasta Przemyśla dotyczący zmiany granic gmin, naruszających granicę Powiatu Przemyskiego. Uchwałę w tej sprawie podjęto na sesji Rady Powiatu Przemyskiego 1 lutego 2008 roku.

Podjęcie uchwały poprzedziły konsultacje społeczne z mieszkańcami wszystkich dziesięciu gmin. Mieszkańcom wydano ogółem 2047 ankiet. Spośród 1168 wypełnionych prawidłowo, zdecydowana większość głosów – 967 (co stanowi przeszło 82 procent) opowiedziała się przeciwko zmianom granic. Głosów „za” oddano 131; zaś 70 ankietowanych wstrzymało się od zajęcia stanowiska. Nad prawidłowym przeprowadzeniem konsultacji czuwała komisja pod przewodnictwem Jerzego Góralewicza.

Informacja o Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej

Szanowni Państwo

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2008 r, w związku z przeprowadzką do nowego gmachu Muzeum jest nieczynne. W budynku głównym (Plac Czackiego 3) są wystawy stałe i czasowe.
Zapraszamy do zwiedzenia wystaw w Muzeum Dzwonów i Fajek oraz Muzeum Historii Miasta Przemyśla w godzinach:

Muzeum Dzwonów i Fajek - oddział MNZP
Poniedziałek - nieczynne
Wtorek - 9.30-16.30
Środa - 10.00-14.30
Czwartek - 10.00-14.30
Piątek - 9.30-16.30
Sobota - 10.00-14.30
Niedziela - 12.00-16.00

Muzeum Historii Miasta Przemyśla - oddział MNZP
Poniedziałek - nieczynne
Wtorek - 9.30-16.30
Środa - 10.00-14.30
Czwartek - 10.00-14.30
Piątek - 9.30-16.30
Sobota - 10.00-14.30
Niedziela - 10.00-14.00

Strona 56 z 57
««   17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone