Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl

Page

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Wypełniony wniosek oraz:

1. oryginał dowodu własności pojazdu (np. umowa kupna, rachunek),

2. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej (lub w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, adnotację na dowodzie własności pojazdu określającą datę odprawy, numer odprawy i nazwę organu który dokonał odprawy celnej),

3. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy, pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj „furgon”, „furgon/podest”, „ciężarowo-osobowy”, „terenowy”, „wielozadaniowy” lub „van” lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 i N1), został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,

4. kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia KRS potwierdzająca prowadzenie przez zbywcę działalności w zakresie obrotu pojazdami jeżeli pojazd został nabyty w Polsce od przedsiębiorcy,

5. dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany – w przypadku pojazdów sprowadzonych z Unii Europejskiej lub inny dokument potwierdzający rejestrację pojazdu w przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej,

6. tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą lub stosowne oświadczenie w przypadku ich braku,

7. zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane lub w przypadku nowego pojazdu, świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu lub dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu – jeżeli są wymagane,

8. dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych (do okazania przy wstawiennictwie osobistym),

9. aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON – w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,

10. pełnomocnictwo- w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę,

11. dowód uiszczenia opłaty recyklingowej, dotyczy pojazdów sprowadzonych do dnia 31.12.2015,

12. oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub stosowną adnotację na dokumencie własności ( w przypadku zakupu pojazdu od przedsiębiorcy )

13. dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

W przypadku powtórnej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy wymagane są tylko dokumenty o których mowa w pkt.1, pkt.5, pkt.6 ponadto zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego i karta pojazdu jeżeli była wydana.

Dokumenty sporządzone w języku obcym właściciel pojazdu dołącza do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia:

– dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 ( ocenia pracownik urzędu)

– świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

 

Dokumenty wymagane przy odbiorze dowodu rejestracyjnego:

– dowód osobisty,

– pozwolenie czasowe,

– ważne ubezpieczenie OC.

Dokumenty należy odebrać w Wydziale Komunikacji i Dróg I piętro pokój 16A

Pod linkiem: info-car/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html można sprawdzić czy dowód rejestracyjny jest już gotowy do odbioru.

 

Termin i sposób załatwienia:

Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny.

Od decyzji odmawiającej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

 

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110 t.j. z dnia 2020.01.24),

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017.2355 z dnia 2017.12.18),

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (DZ.U.2016.1088 t.j. z dnia 2016.07.22).

 

Opłaty:

– w wysokości 161,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 160,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) – w przypadku samochodów osobowych i ciężarowych,

– w wysokości 121,5 zł (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) – w przypadku motocykli,

– w wysokości 121,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) – w przypadku przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,

– w wysokości 111,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) – w przypadku motorowerów,

– w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł

Opłatę za rejestrację należy dokonać na konto Starostwa Powiatowego w Przemyślu nr

73 1020 4391 0000 6302 0201 7838

Opłatę skarbową należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu nr

89 1560 0013 2787 7120 6000 0003

 

Kontakt:

Wydział Komunikacji i Dróg

37-700 Przemyśl

Plac Dominikański 3

II piętro pokój nr 103, 104, 105

tel. (16) 678-50-54 w. 203, 204, 205

email: starostwo@powiat.przemysl.pl

Godziny pracy:

Od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ove0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30