Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
x

Wypożyczalnia

Page

Rejestracja pojazdu używanego (przerejestrowanie)

Rejestracja używanego pojazdu (przerejestrowanie)
 

Wymagane dokumenty

 

Wypełniony WNIOSEK oraz:

–  oryginał dowodu własności pojazdu (np. umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności),

–  dotychczasowy dowód rejestracyjny (w przypadku pojazdu czasowo wycofanego z ruchu wymaga się  oryginał decyzji o czasowym wycofaniu zamiast dowodu rejestracyjnego),

–  karta pojazdu, jeżeli była wydana,

–  tablice rejestracyjne (nie dotyczy pojazdów czasowo wycofanych z ruchu),

–  dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych (do okazania przy wstawiennictwie osobistym),

–  aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON – w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,

–  pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę,

–  dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,

–  dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

 

W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, jeżeli była wydana, przed ponownym zarejestrowaniem dołącza się zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie oraz zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu dopuszczające pojazd do ruchu.

 

W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienie prawa własności (oryginały wcześniejszych umów, jeżeli sprzedający nie przerejestrował pojazdu na siebie).

 

Dokumenty wymagane przy odbiorze dowodu rejestracyjnego

–  Dowód osobisty,

–  pozwolenie czasowe,

–  ważne ubezpieczenie OC.

 

Dokumenty należy odebrać w Wydziale Komunikacji i Dróg I pokój 16A

 

Pod linkiem: info-car/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html można sprawdzić czy dowód rejestracyjny jest już gotowy do odbioru.

 

Termin i sposób załatwienia

Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny.

Od decyzji odmawiającej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

 

Podstawa prawna

–  ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 t.j. z dnia 2018.10.17),

–  rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017.2355 z dnia 2017.12.18),

–  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (DZ.U.2016.1088 t.j. z dnia 2016.07.22),

–  rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników  (Dz.U.2016.689 z dnia 2016.05.20).

 

Opłaty

Opłatę uiszcza się w kasie – parter pokój nr 1 (czynna poniedziałek – czwartek  od godz. 7.45 – 15.00, piątek od godz. 7.45 – 14.45)

–  w wysokości 161,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 160,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) – w przypadku samochodów osobowych i ciężarowych,

–  w wysokości 121,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) – w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,

–  w wysokości 111,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) – w przypadku motorowerów,

–  w przypadku pojazdów zarejestrowanych dotychczas w tut. urzędzie uiszcza się opłatę w wysokości 81 zł (w tym opłata komunikacyjna 80,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1 zł) – dla wszystkich rodzajów pojazdów,

–  w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg

37-700 Przemyśl

Plac Dominikański 3

II piętro pokój nr 103, 104, 105

tel.(16) 678-50-54  w. 203, 204, 205

email: starostwo@powiat.przemysl.pl

 

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ove0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30