Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
x

Wypożyczalnia

Page

Wyrejestrowanie pojazdu

Wymagane dokumenty

Wypełniony WNIOSEK wraz z załącznikami zależnymi od przyczyny wyrejestrowania.

Pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek właściciela pojazdu w przypadku:

–  przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów na podstawie zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o których mowa w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie,

–  kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złoży stosowne oświadczenie oraz przedstawi zaświadczenie z Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży,

–  wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę, pod warunkiem przedstawienia dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu i złożenia stosownego oświadczenia lub dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą,

–  zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą, pod warunkiem przedstawienia stosownego dokumentu potwierdzającego ten fakt,

–  udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności, jeżeli przedstawiony zostanie dokument potwierdzający ten fakt oraz pod warunkiem wniesienia przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach,

–  wycofania pojazdu z obrotu, o którym mowa w art. 70g ust.5. ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 

Do wniosku należy ponadto dołączyć

–  dowód rejestracyjny,

–  kartę pojazdu jeżeli była wydana,

–  tablice rejestracyjne, (obowiązek ten nie dotyczy przypadków wyrejestrowywania pojazdu z powodu jego wywozu za granicę lub kradzieży pojazdu),

–  dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł,

–  w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu (jeżeli była wydana) lub tablicy (tablic) rejestracyjnych jeżeli są one wymagane do wyrejestrowania, właściciel winien złożyć stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,

–  dowód tożsamości (do okazania przy wstawiennictwie osobistym),

–  pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela,

–  dokumenty sporządzone w języku obcym należy dołączyć do wniosku o wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

Termin i sposób załatwienia

Wyrejestrowanie pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów, w drodze decyzji administracyjnej.

Od decyzji odmawiającej wyrejestrowania pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

 

Podstawa prawna

–  ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 t.j. z dnia 2018.10.17),

–  rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017.2355 z dnia 2017.12.18),

–  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (DZ.U.2016.1088 t.j. z dnia 2016.07.22),

–  ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.2018.578 t.j. z dnia 2018.03.20),

–  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz.U.2010.75.476 z dnia 2010.05.05),

–  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz.U.2002.44.419 z dnia 2002.04.26),

–  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (2018.2096 t.j. z dnia 2018.11.05).

 

Opłaty

Opłatę uiszcza się w kasie – parter pokój nr 1 (czynna poniedziałek – czwartek  od godz. 7.45 – 15.00, piątek od godz. 7.45 – 14.45)

Przy składaniu wniosku pobierana jest opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 10 płatna w kasie urzędu.

Ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł

 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg

37-700 Przemyśl

Plac Dominikański 3

II piętro pokój nr 103, 104, 105

tel. (16) 678-50-54  w. 203, 204, 205

email: starostwo@powiat.przemysl.pl

 

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ove0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30