Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
x

Wypożyczalnia

Page

Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych (w pojeździe zarejestrowanym)

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek* oraz:

–  dowód rejestracyjny i karta pojazdu (jeżeli była wydana),

–  dokumenty ze stacji kontroli pojazdów – zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wraz z opisem zmian dokonanych w pojeździe,

–  w przypadku zmian konstrukcyjnych prowadzących do zmiany rodzaju pojazdu (np. z ciężarowego na osobowy) – oświadczenie wystawione przez uprawnionego przedsiębiorcę, potwierdzające dokonanie zmian konstrukcyjnych w pojeździe lub faktura za wykonanie takiej usługi wraz z dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności w zakresie naprawy i obsługi pojazdów (kopia zaświadczenia o działalności lub kopia KRS),

–  w przypadku zmian konstrukcyjnych dotyczących zmiany mas i nacisków osi – oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi,

–  dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,

–  dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,

–  pełnomocnictwo- w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę,

–  dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych (do okazania przy wstawiennictwie osobistym),

–  aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON – w przypadku    podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Dokumenty wymagane przy odbiorze dowodu rejestracyjnego

–  dowód osobisty,

–  dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe (jeżeli było wydane),

–  ważne ubezpieczenie OC.

 

Dokumenty należy odebrać w Wydziale Komunikacji i Dróg II piętro Starostwa Powiatowego w Przemyślu Plac Dominikański 3 pokój nr 16A.

Pod linkiem: info-car/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html można sprawdzić czy dowód rejestracyjny jest już gotowy do odbioru.

Termin i sposób załatwienia

Wystawienie nowego dowodu rejestracyjnego z aktualnymi danymi następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Po złożeniu wniosku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje adnotacji w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym potwierdzającej zgłoszenie zmian zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny z nowymi danymi w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dotychczasowy dokument należy przed upływem wyznaczonego terminu wymienić w tut. urzędzie na nowy dowód rejestracyjny z aktualnymi danymi.

Na decyzję odmawiającą przyjęcia zgłoszonych zmian przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

 

Podstawa prawna

–  ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 t.j. z dnia 2018.10.17),

–  rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017.2355 z dnia 2017.12.18),

–  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (DZ.U.2016.1088 t.j. z dnia 2016.07.22),

–  rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U.2015.776 t.j. z dnia 2015.06.10).

 

Opłaty

Opłatę uiszcza się w kasie – parter pokój nr 1 (czynna poniedziałek – czwartek  od godz. 7.45 – 15.00, piątek od godz. 7.45 – 14.45)

–  w wysokości 54,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 54,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) – za druk nowego dowodu rejestracyjnego dla wszystkich pojazdów,

–  ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł

 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg

37-700 Przemyśl

Plac Dominikański 3

II piętro pokój nr 103, 104, 105

tel. (16) 678-50-54  w. 203, 204, 205

email: starostwo@powiat.przemysl.pl

 

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

 

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ove0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30