Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl

Page

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub przywrócenie uprawnienia cofniętego na okres przekraczający 1 rok (osoba podlegająca sprawdzeniu kwalifikacji w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy o kierujących pojazdami)

Wymagane dokumenty

 • wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia (druk do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej),
 • orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych, i psychologicznych do kierowania pojazdami, jeżeli było wydane skierowanie,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, jeżeli było wydane skierowanie,
 • w przypadku konieczności zmiany danych niezbędna jest kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach
  z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie
  o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dowód uiszczenia opłaty,
 • do okazania dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport , a w przypadku niezgodności danych także poświadczenie zameldowania.

 

Sposób załatwienia

Osobom tym organ generuje Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), który jest potrzebny do przystąpienia do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje kierowcy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zwrot prawa jazdy zatrzymanego powyżej roku uzyska negatywny wynik egzaminu kontrolnego lub nie zgłosi się w wyznaczonym terminie na egzamin państwowy zostanie wydana decyzja o cofnięciu uprawnień i w takiej sytuacji osoba musi zgłosić się ponownie do tut. Urzędu, aby złożyć następny wniosek o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami w celu wygenerowania kolejnego profilu kandydata na kierowcę po cofnięciu uprawnień.

 

Po zaliczeniu egzaminu kontrolnego i otrzymaniu z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego informacji o pozytywnym wyniku egzaminu kontrolnego organ dokonuje weryfikacji danych, a w przypadku pozytywnej weryfikacji i po dokonaniu stosownej opłaty tj.

 • 0,50 zł opłata ewidencyjna
 • 0,50 zł opłata za przywrócenie uprawnień (jeżeli były cofnięte)

 

organ wydaje prawo jazdy znajdujące się w depozycie tut. Urzędu,

W przypadku konieczności zmiany danych zawartych w dokumencie po dokonaniu opłat:

 • 100 zł za wydanie prawa jazdy oraz
 • 0,50 zł opłata ewidencyjna
 • 0, 50 zł opłata za przywrócenie uprawnień (jeżeli były cofnięte)

 

organ w terminie 2 dni składa zamówienie na nowe prawo jazdy w PWPW w Warszawie.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu który decyzję wydał.

 

Opłaty

Opłatę uiszcza się w kasie – parter pokój nr 1 (czynna poniedziałek – czwartek  od godz. 7.45 – 15.00, piątek od godz. 7.45 – 14.45)

lub na rachunek bankowy nr 73 1020 4391 0000 6302 0201 7838

 

Uwagi

Kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlegają:

 • osoba, która ubiega się o przywrócenie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym cofniętego na okres przekraczający 1 rok lub cofniętego
  w związku z utratą kwalifikacji,
 • osoba ubiegająca się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok.

 

Wniosek o wydanie prawa jazdy należy drukować dwustronnie, wybierając najlepszą jakość druku, przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu i zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne będzie ponowne jego złożenie na druku dostępnym w tut. Urzędzie. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

 

Informację na temat tego, czy druk prawa jazdy jest już gotowy do odbioru w tut. Urzędzie można sprawdzić na stronie: www.info-car.pl, podając imię, nazwisko i nr PESEL.

 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r. poz. 341
  z późn. zm),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
  z 2018r. poz. 2096 z późn. zm),
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.),
 • oraz przepisy wykonawcze.

 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg

37- 700 Przemyśl

Plac Dominikański 3

 

II piętro pokój nr 100

tel. (16) 678–50–54 wew. 300

fax: (16) 678-27-60

email: starostwo@powiat.przemysl.pl

 

Godziny pracy

od poniedziałku do piątku  od godz. 7.30 do godz. 15.30

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ove0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30