Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego

Page

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Przemyślu
ul. Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl
tel. 16 678 50 57
e-mail: pcpr@powiat.przemysl.pl

 

 1. Centrum jest jednostką budżetową Powiatu Przemyskiego, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej
   
 2. Centrum realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów.
   
 3. Terenem działania Centrum jest Powiat Przemyski.
   
 4. Siedziba Centrum jest na terenie Miasta Przemyśl w budynku Starostwa Powiatowego, przy ul. Plac Dominikański 3.
   
 5. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Centrum:

  1. opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
    
  2. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
    
  3. organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym;
    
  4. zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie;
    
  5. pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu;
    
  6. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
    
  7. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;
    
  8. pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy;
    
  9. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
    
  10. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
    
  11. prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
    
  12. prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
    
  13. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
    
  14. szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
    
  15. doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
    
  16. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
    
  17. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
    
  18. sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej;  

   

 6. Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Centrum:

  1. pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
    
  2. prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
    
  3. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.  
  4.  

  5. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych realizowane przez Centrum:

   1. opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

    1. rehabilitacji społecznej,
    2. przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,

     

   2. współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów, o których mowa w pkt 1,
     
   3. udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów, o których mowa w pkt 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji,
     
   4. podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,
     
   5. opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa,
     
   6. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób,
     
   7. dofinansowanie:

    1. uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
    2. sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
    3. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
    4. likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
    5. rehabilitacji dzieci i młodzieży,

     

   8. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,

 

 

Więcej informacji na www.pcpr.powiat.przemysl.pl

Piki do pobrania:

– uchwał i zasady likwidacji barier (pobierz)
– uchwał i zasady dofinansowania przedmiotów ortopedycznych (pobierz)
– druk wniosku o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych (pobierz)
– uchwała i zasady dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego (pobierz)
– druk wniosku o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego (pobierz)
– wniosek – likwidacja barier architektonicznych (pobierz)
– wniosek – likwidacja barier technicznych (pobierz)
– wniosek – likwidacja barier w komunikowaniu się (pobierz)

– wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych (pobierz)
– wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych (pobierz)
– wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się (pobierz)
– wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia ortopedycznego (pobierz)
– wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (pobierz)
– wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczesnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (pobierz)

 

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30