DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

1. Nazwa podmiotu publicznego

Powiat Przemyśl zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiat Przemyśl.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-15 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-18 r.

3. Dane kontaktowe

Osoba do kontaktu: Małgorzata Chomycz-Śmigielska

Email: malgorzata.smigielska@powiat.przemysl.pl

Telefon: 574 222 463

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych - zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-10 r.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny ITLU Sp. Z o.o. ul. Nałęczowska 51A, 20-701 Lublin.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

7. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dokumenty

Na stronach powiatu znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z zasobów wewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

10. Dodatkowe informacje

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje:

 • „Wersja kontrastowa”
 • „Wersja tekstowa”
 • „Powiększanie i pomniejszanie czcionki”
 • „Wersja czytana – lektor”
 • „Wersja językowa”
 • „Plik w wersji z językiem migowym”
KONTRAST

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

ZMIANA ROZMIARU STRONY

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER
 • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
OPERA
 • [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [-] aby pomniejszyć widok

OPISY ALTERNATYWNE GRAFIK I ZDJĘĆ

W serwisie Powiat Przemyśl pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

11. Dostępność architektoniczna

Przemyśl, Pl. Dominikański 3
 • Siedziba Starostwa Powiatowego w Przemyślu obejmująca wydziały:
 • - Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu,
 • - Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Inspektor ochrony danych osobowych, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
 • - Geolog Powiatowy
 • - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
 • - Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
 • - Stanowisko ds. funduszy europejskich,
 • - Wydział Finansowo – Księgowy,
 • - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu,
 • - Wydział Komunikacji i Dróg,
 • - Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa,
 • - Wydział Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich,
 • - Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji,
 • - Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa,
 • - Zespół Radców Prawnych
 • - Biuro ds. zamówień publicznych
 • - Powiatowy Rzecznik Prasowy
 
 • Wejście główne - jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim i osób niewidzących lub słabowidzących. W holu głównym znajduje się winda dla niepełnosprawnych bez siedziska, punkt obsługi klienta i posterunek ochrony- możliwość udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnym
 
 • W budynku znajdują się wyróżnienia stopni, różnice poziomów, początek i koniec schodów.
 
 • Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.
 
 • Na parterze zamontowana jest wizualna tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń.
 
 • Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z toalet znajdujących się na I i II piętrze (na parterze brak toalety), które są zaprojektowane dla osób niepełnosprawnych.
 
 • Do obiektu Starostwa Powiatowego w Przemyślu przy Pl. Dominikański 3, można dojechać samochodem (bezpłatny parking za budynkiem urzędu, zaś wjazd przez zaułek Wojaka Szwejka). W pobliżu przy ul. Ratuszowej znajdują się parkingi w strefie płatnego parkowania.
 
 • Przed budynkiem oznakowano miejsca dla osób niepełnosprawnych
 
 • Dojazd autobusem komunikacji miejskiej:
 • - przystanek Wyb. Piłsudskiego przy skręcie na Waygarta,
 • - Jagiellońska od strony Placu Rybiego
 • - Grunwaldzka nieopodal Placu Konstytucji
 
 • Starostwo Powiatowe w Przemyślu udostępnia aplikację mobilną:
 • Powiat Przemyski  wersji dla systemu Android
Wynik validatora

* Niniejszy Certyfikat potwierdza, że aplikacja (strona internetowa) jest zgodna ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie minimum AA). Nie uwzględnia poziomu dostępności wszystkich publikowanych treści.