Strona główna » Sprawy mieszkańców » Sprawy związane z ochroną środowiska, leśnictwem i rolnictwem » Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

ul. Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
 

pokój nr 83a (II p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 284)

 

Naczelnik Wydziału - Zbigniew Kaszycki

pokój nr 82 (II p.), tel. /16/ 678 25 83, 678 50 54 (w. 282)

 


 

1. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawy:

• art.183, art.184 w związku z art. 378 ust.1, , ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 ze zm.),

• art.17 ust.2, art.18 ust.2, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.)

 

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Kontakt:
pokój 82-84
tel.: (16) 678-50 54 w. 284

 

3. DOKUMENTY I WARUNKI NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

I. W a r u n k i   o g ó l n e

• Zgodnie z art.17 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.), wytwórca odpadów jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tys. Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie (uwzględnia się wszystkie odpady wytwarzane przez danego wytwórcę w danym miejscu). Wymóg uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie dotyczy wytwórcy odpadów prowadzącego instalację, na której prowadzenie wymagane jest pozwolenie zintegrowane. Pozwolenie wydaje się na wniosek prowadzącego instalację.

• Zgodnie z art.188 w/w ustawy pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

 

II. W n i o s e k

• Zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j z 2008r Dz. U. Nr 25 poz. 150 ze zm.) oraz art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) wniosek powinien zawierać:

1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,

2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,

3. informację o tytule prawnym do instalacji,

4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,

5. ocenę stanu technicznego instalacji,

6. informację o rodzaju prowadzonej działalności,

7. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,

8. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,

9. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,

10. wielkość i źródła powstawania oraz miejsca emisji – aktualnych iproponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia,

11. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,

12. zmiany wielkości emisji jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji,

13. proponowane działania w tym wyszczególnienie środków technicznych mające na celu zapobieganie lub ograniczenie emisji a jeżyli działania mają być realizowane w okresie, na które ma być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań

12. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, nie stwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,

13. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,

14. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji

15. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie,

16. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości,

17. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,

18. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

19. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

20. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowania odpadów.

 

III. Z a ł ą c z n i k i

• Zgodnie z art. 184. ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ((t.j z 2008r Dz. U. Nr 25 poz. 150 ze zm.) do wniosku należy dołączyć:

1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,

2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym - tytuł prawny do ternu na którym posiadacz odpadów będzie je magazynował

 

4. OPŁATA SKARBOWA:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji pozwolenia wynosi:

1) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z zastrzeżeniem pkt 2 2011 zł

2) w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców 506 zł

3) pozostałe 506 zł zgodnie art. 6 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm.) obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia.

 

5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kpa do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

 

6. SKŁADANIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI:

Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pokój 60 , Plac Dominikański, 37-700 Przemyśl – w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie należy adresować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Przemyskiego

 

7. UWAGI:

Dla wytwórcy odpadów, prowadzącego również działalność w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów wydaje się decyzję łączną (art. 31 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). We wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów należy uwzględnić wówczas odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów.

 

Kalendarz 2019
Sierpień
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone