Strona główna » Komunikacja » Wpisanie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
Wpisanie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Wydział Komunikacji i Dróg

Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
 

II piętro pokój nr 100, tel. (16) 678 50 54 wew. 300

 

Kasa czynna od poniedziałku do piątku do godz. 15.00

e-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl

 


 

Wymagane dokumenty

Wypełniony (wniosek) oraz dokumenty:

1. Posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2. Nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;

3. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;

4. Posiada wyposażenie kontrolno - pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;

5. Posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;

6. Zatrudnia uprawnionych diagnostów.

 

Poświadczenie, o którym mowa w pkt. 5, wydaje za opłatą, w drodze decyzji, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli pojazdów. Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego, dla którego zostało wydane, nie dłużej niż przez pięć lat od daty jego wydania.

 

Oświadczenie

"Oświadczam, że:

1. Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą,

2. Znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym". 

 

Opłaty

412 zł - ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2006 Nr 225, poz. 1653 z późn. zm.).

 

Kalendarz 2019
Kwiecień
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone