Strona główna » Sprawy mieszkańców » Komunikacja » Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych (w pojeździe zarejestrowanym)
Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych (w pojeździe zarejestrowanym)

Wydział Komunikacji i Dróg

Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
  

II piętro pokój nr 104-105, tel. (16) 678-50-54  w. 204, 205

 

Kasa czynna od poniedziałku do piątku do godz. 15.00

e-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl 

 


 

Wymagane dokumenty

Wypełniony (wniosek) oraz:

 • dowód rejestracyjny i karta pojazdu (jeżeli była wydana),
 • dokumenty ze stacji kontroli pojazdów - zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wraz z opisem zmian dokonanych w pojeździe,
 • w przypadku zmian konstrukcyjnych prowadzących do zmiany rodzaju pojazdu (np. z ciężarowego na osobowy) - oświadczenie wystawione przez uprawnionego przedsiębiorcę, potwierdzające dokonanie zmian konstrukcyjnych w pojeździe lub faktura za wykonanie takiej usługi wraz z dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności w zakresie naprawy i obsługi pojazdów (kopia zaświadczenia o działalności lub kopia KRS),
 • w przypadku zmian konstrukcyjnych dotyczących zmiany mas i nacisków osi - oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • pełnomocnictwo- w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę,
 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych,
 • aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku    podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Dokumenty wymagane przy odbiorze dowodu rej.

Dowód osobisty, dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe (jeżeli było wydane), ważne ubezpieczenie OC.

Dokumenty należy odebrać w Wydziale Komunikacji i Dróg II piętro Starostwa Powiatowego w Przemyślu Plac Dominikański 3 (okienko - obok pokoju 103).

 

Pod linkiem: info-car/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html można sprawdzić czy dowód rejestracyjny jest już gotowy do odbioru.

 

Termin i sposób załatwienia

Wystawienie nowego dowodu rejestracyjnego z aktualnymi danymi następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Po złożeniu wniosku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje adnotacji w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym potwierdzającej zgłoszenie zmian (na wniosek strony możliwe jest pobranie pozwolenia czasowego z aktualnymi danymi ) zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny z nowymi danymi w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dotychczasowy dokument należy przed upływem wyznaczonego terminu wymienić w tut. urzędzie na nowy dowód rejestracyjny z aktualnymi danymi.

Na decyzję odmawiającą przyjęcia zgłoszonych zmian przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz.U.Nr 186, poz.1322 z 2007 r. z późn.zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U.Nr 137, poz.968 z 2007 r. z późn.zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U.Nr 155, poz.1232 z 2009 r.).

 

Opłaty

Opłatę uiszcza się w kasie - II piętro pokój 77
czynna od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.00
 

 

 • w wysokości 54,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 54,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) – za druk nowego dowodu rejestracyjnego dla wszystkich pojazdów,
 • w wysokości 73,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 72,50 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) za druk nowego dowodu rejestracyjnego oraz pozwolenie czasowego dla wszystkich pojazdów,
 • ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną w kasie urzędu.

 

Kalendarz 2019
Lipiec
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone