Strona główna » Sprawy mieszkańców » Komunikacja » Wymiana prawa jazdy w celu uzyskania wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego
Wymiana prawa jazdy w celu uzyskania wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego

 

Wydział Komunikacji i Dróg

 

Plac Dominikański 3
37- 700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

od poniedziałek do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30
  

II piętro pokój nr 102 i 100
tel. (16) 678 50 54 wew. 202
fax: (16) 678 27 60

 

strona internetowa: www.powiat.przemysl.pl
e-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl

 

Kasa czynna od poniedziałku do piątku do godz. 15.00

 


 

Wymagane dokumenty

a) wniosek, (druk do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej)

b) kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej uzyskanie kwalifikacji wstępnej albo kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowe,

c) kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

d) kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

e) wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem,

f) kserokopia posiadanego prawa jazdy,

g) dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy.

 

Dokumenty do okazania przy składaniu wniosku:

  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu z urzędu gminy,
  • prawo jazdy,

 

Termin i sposób załatwienia

  • sprawa załatwiana jest w terminie do 30 dni od daty otrzymania dokumentów,
  • jeżeli w dokumentacji wystąpią braki formalne, w zależności od ich rodzaju, organ wydający prawo jazdy wzywa do ich uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267),
  • od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

 

Uwagi

• Wniosek o wydanie prawa jazdy należy drukować dwustronnie, wybierając najlepszą jakość druku, przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu i zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne będzie ponowne jego złożenie na druku dostępnym w tut. Urzędzie. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

• Informację na temat tego, czy druk prawa jazdy jest już gotowy do odbioru w tut. Urzędzie można sprawdzić na stronie: www.kierowca.pwpw.pl, podając imię, nazwisko i nr PESEL.

 

Opłaty

Łączna opłata wynosi 100,50 zł:

  • opłata za wymianę prawa jazdy - 100 zł
  • opłata ewidencyjna - 0,50 zł

 

Opłaty można dokonać:

a) w kasie tut. Urzędu - II piętro pokój nr 77 (czynna od poniedziałku do piątku do godz. 15.00)

b) lub na rachunek bankowy nr 24 8642 1155 2015 1500 4837 0023

 

WAŻNE:

Zamówienie na wytworzenie prawa jazdy do PWPW w Warszawie wysłane zostanie
po dostarczeniu przez osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy dowodu uiszczenia
opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej.

 

Informacje dodatkowe

• Kierowcy wykonujący przewóz drogowy posiadający prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E wydane do dnia 10.09.2008r. oraz kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydane do dnia 10.09.2009r. zobowiązani są wykonać badania lekarskie i psychologiczne po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy,

• Pozostali kierowy mają obowiązek wykonać pierwsze badanie lekarskie i psychologiczne przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej, a każde następne badania w wieku do 60 lat w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowego,

• Wpis jest dokonywany, w formie wymiany prawa jazdy, na okres 5 lat, liczony od dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, o którym mowa w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż okres ważności orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, o których mowa w przepisach rozdziału 7a tej ustawy.

 

Podstawa prawna

a) ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. nr 30, poz. 151 z późn. zm.),

b) ustawa z dnia 6 grudnia 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 poz. 1265),

c) ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267),

d) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r. poz. 1005),

e) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r. poz. 83),

f) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r. poz. 973),

g) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2012r. poz. 447),

 

Kalendarz 2019
Lipiec
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone