Strona główna » Sprawy mieszkańców » Komunikacja » Wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem (wtórnik, wymiana)
Wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem (wtórnik, wymiana)

Wydział Komunikacji i Dróg

 

Plac Dominikański 3
37- 700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30
 

II piętro pokój nr 102 i 100
tel. (16) 678 50 54 wew. 202 i wew. 300
fax: (16) 678 27 60

 

strona internetowa: www.powiat.przemysl.pl
e-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl

 

Kasa czynna od poniedziałku do piątku do godz. 15.00

 


 

Wymagane dokumenty

a) wniosek o wydanie pozwolenia, (druk do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej)

b) wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem,

c) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, jeżeli zmiana dotyczy daty ważności uzyskanego uprawnienia wynikającej z posiadanego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami,

d) kserokopia posiadanego pozwolenia, w przypadku zmiany danych,

e) dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia.

 

Dokumenty do okazania przy składaniu wniosku:

  • aktualny dowód osobisty albo aktualne zaświadczenie o zameldowaniu z urzędu gminy potwierdzające nowe dane,
  • pozwolenia na kierowanie tramwajem.

 

Termin i sposób załatwienia

  • pozwolenie na kierowanie tramwajem wydaje się w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania wymaganych dokumentów,
  • jeżeli w dokumentacji wystąpią braki formalne, w zależności od ich rodzaju, organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie wzywa do ich uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267),
  • od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

 

Uwagi

• Wniosek o wydanie pozwolenia należy drukować dwustronnie, wybierając najlepszą jakość druku, przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu i zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne będzie ponowne jego złożenie na druku dostępnym w tut. Urzędzie. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

 

Opłaty

Opłata za wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem wynosi 30,50 zł:

  • opłata za wydanie pozwolenia - 30 zł
  • opłata ewidencyjna - 0,50 zł

 

Opłaty można dokonać:

a) w kasie tut. Urzędu - II piętro pokój nr 77 (czynna od poniedziałku do piątku do godz. 15.00)

b) lub na rachunek bankowy nr 24 8642 1155 2015 1500 4837 0023

 

WAŻNE:

Dokument pozwolenia na kierowanie tramwajem zostanie wypełniony
po dostarczeniu przez osobę ubiegającą się o wydanie pozwolenia dowodu uiszczenia
opłaty za wydanie pozwolenia oraz opłaty ewidencyjnej.

 

Informacje dodatkowe

• Pozwolenie na kierowanie tramwajem jest wydawane na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego,

• Okres ważności pozwolenia na kierowanie tramwajem jest przedłużany przez starostę po przedłożeniu orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,

• Kierujący tramwajem może posiadać tylko jedno ważne pozwolenie na kierowanie tramwajem.

 

Podstawa prawna

a) ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. nr 30, poz. 151 z późn. zm.),

b) ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267),

c) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r. poz. 1005),

d) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r. poz. 83),

e) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r. poz. 973),

f) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2012r. poz. 447),

 

Kalendarz 2019
Wrzesień
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone