Strona główna » Sprawy mieszkańców » Komunikacja » Zwrot prawa jazdy zatrzymanego na okres przekraczający jeden roku lub przewrócenie cofniętego uprawnienia
Zwrot prawa jazdy zatrzymanego na okres przekraczający jeden roku lub przewrócenie cofniętego uprawnienia

Wydział Komunikacji i Dróg

Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
wtorki 8.00 do 16.00

 

II piętro pokój 100 tel. 166785054 w. 300

 

strona internetowa: www.powiat.przemysl.pl
e-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl

 


 

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o zwrot prawa jazdy,

(druk do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej)

2. orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami - o ile są one wymagane,

3. wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem,

4. do okazania dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu.

 

Sposób załatwienia:

Osobom tym organ generuje Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), który jest konieczny do przystąpienia do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje kierowcy w WORD.

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu zostanie wydana decyzja o cofnięciu uprawnień w związku z utratą kwalifikacji i w takiej sytuacji profil będzie generowany powtórnie.

Po zaliczeniu egzaminu kontrolnego organ dokonuje weryfikacji danych i po dokonaniu stosownych opłat tj.

  • opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości: 10 zł
  • opłata ewidencyjna: 0.50 zł

 

Wydaje prawo jazdy znajdujące się w depozycie.

W przypadku konieczności zmiany danych zawartych w dokumencie po dokonaniu opłat:

  • 100 zł za wydanie prawa jazdy
  • 0,50 gr opłata ewidencyjna

 

Organ w terminie 2 dni składa zamówienie na nowy dokument w PWPW w Warszawie.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu który decyzję wydał.

 

Opłaty:

a) opłatę uiszcza się w kasie II piętro pokój 77
(czynna od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.00, wtorek 8.00-15.00)

b) lub na rachunek bankowy nr 24 8642 1155 2015 1500 4837 0023

 

Uwagi:

Kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlegają:

1. osoba, która ubiega się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji,

2. osoba ubiegająca się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, którego była pozbawiona na okres 1 roku

• wniosek o wydanie prawa jazdy nalezy drukować dwustronnie, wybierając najlepszą jakośc druku, przy ustawieniu jak njamniejszego marginesu i zachowaniu pelnego nasycenia czerni. W przypadku wpisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne bedzie ponowne jego złożenie na druku dostepnym w tut. Urzedzie Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

• informacja na temat tego, czy druk prawa jazdy jest już gotowy do odbioru w tut. Urzędzie można sprawdzić na stronie www.kierowca.pwpw.pl podając imię, nazwisko i nr pesel.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267),

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. .U. z 2006r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.),

3. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30 poz. 151 z późn. zm),

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 poz. 1005),

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r. poz. 83),

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 kwietnia 2012 w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. poz. 447).

 

Kalendarz 2018
Luty
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone