Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl

Page

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

 1. Plac Dominikański 3
  37-700 Przemyśl

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
pokój nr 52-54 (I p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 152,154)

Naczelnik Wydziału – Marcin Urban
pokój nr 56 (I p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 356)

 1. PODSTAWA PRAWNA:
 • Uchwała Nr VIII/55/2011 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 15 czerwca 201 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Przemyskiego na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Przemyskiego
 1. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydział Ochrony Środowiska Leśnictwa i Rolnictwa

pokój 54

tel./16/ 678 50 54 w. 154

 1. DOKUMENTY I WARUNKI NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Uchwała Nr VIII/55/2011
RADY POWIATU PRZEMYSKIEGO
z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie zasad, trybu  udzielania  oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Przemyskiego na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Przemyskiego

Na podstawie art. 403 ust. 1 i 5 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 42, poz. 1592 z późn. zm.)

 

RADA POWIATU PRZEMYSKIEGO

uchwala, co następuje:

 • 1

Ustala się zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Przemyskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji , realizowanych przez osoby fizyczne, będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi  nieruchomości zlokalizowanych na terenie Powiatu Przemyskiego. Dofinansowanie dotyczy prac  związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.

 • 2

Podmioty uprawnione mogą ubiegać się o udzielenie dotacji na demontaż pokryć dachowych i elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest, transport i unieszkodliwianie odpadów azbestowych  z obiektów budowlanych (budynku mieszkalnego, gospodarczego, garażu) zlokalizowanych na terenie Powiatu Przemyskiego.

 • 3
 1. Dotacja udzielana jest na podstawie wniosku złożonego przez uprawniony podmiot.
 2. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Wniosek o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
 4. Wniosek o udzielenie dotacji składa się w formie pisemnej w jednym egzemplarzu, z kompletem wymaganych załączników, w kancelarii Starostwa Powiatowego w Przemyślu lub drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl.
 5. Analizy i weryfikacji złożonych wniosków dokonuje Zarząd Powiatu Przemyskiego .
 6. Warunkiem uzyskania dotacji jest:
 7. potwierdzenie likwidacji wyrobów zawierających azbest,
 8. udokumentowanie, przez uprawniony podmiot, kosztów poniesionych na realizację zadania.
 9. W terminie 30 dni od daty złożenia wniosku, Starosta Przemyski informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, wzywając do ich usunięcia. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 10. Przyznanie dotacji odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy podmiotem uprawnionym a Powiatem Przemyskim.
 11. Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów inwestycji, po jej zakończeniu.
 12. Rozliczenie dotacji następuje na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów, wymaganych na podstawie zawartej umowy.
 • 4
 1. Dotacja nie obejmuje kosztów poniesionych przez uprawniony podmiot przed dniem zawarcia umowy z Powiatem o udzielenie dotacji.
 2. Dotacja obejmuje usuwanie materiałów zawierających azbest , transport i unieszkodliwianie odpadów azbestowych z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Powiatu Przemyskiego.
 3. Jednorazowa dotacja może wynosić do 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów  inwestycji określonych w § 1 i jest uzależniona od ilości środków finansowych przeznaczonych na ten cel, będących w dyspozycji Powiatu Przemyskiego w danym roku budżetowym.
 4. Maksymalna wysokość jednorazowej dotacji nie przekracza kwoty 2 tys. zł w odniesieniu do jednego obiektu budowlanego.
 5. Dotacji nie podlegają koszty związane z zastępowaniem usuniętych elementów azbestowych innymi materiałami budowlanymi.
 6. Inwestycja powinna być zgłoszona do Powiatu najpóźniej do dnia 30 września danego roku budżetowego.
 • 5

Postanowienia końcowe.

 1. Wnioski spełniające warunki określone w niniejszej uchwale, będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w danym roku budżetowym.
 2. W postępowaniu o udzielenie dotacji można żądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów oraz informacji niezbędnych do prawidłowej oceny wniosku.
 3. W przypadku nie wywiązania się wnioskodawcy z warunków określonych w umowie dotyczącej przyznania dotacji, wnioskodawca traci prawo do refundacji poniesionych kosztów na realizację inwestycji związanej z likwidacją azbestu.
 • 6

Zakończenie Zadania nastąpi najpóźniej do dnia 30 listopada każdego roku.

 • 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Przemyskiemu.

 • 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 1. OPŁATA SKARBOWA:

Brak opłaty skarbowej.

DO POBRANIA:

WNIOSEK – AZBEST 

 

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30