Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego

Single

Działania Starostwa Powiatowego w sprawie koronawirusa

Działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

w związku z wprowadzonym stanem epidemii

Stan na 31 marca 2020 r.

 

Wszystkie działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego opierają się na wytycznych, zaleceniach i poleceniach Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanepidu, Wojewody Podkarpackiego, Wojewódzkiego i Powiatowego Państwowego Inspektora Sanepidu oraz na poleceniach i w uzgodnieniu ze Starostą Przemyskim.

Celem zabezpieczenia mieszkańców Powiatu Przemyskiego wykonano następujące działania:

I. Organizacja funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Przemyślu – Zarządzeniami Starosty Przemyskiego wprowadzono organizację obsługi klienta w trybie telefonicznym
i mailowym bez możliwości obsługi osobistej na stanowiskach urzędniczych, wprowadzono możliwość zdalnego wykonywania pracy przez urzędników, skrócono czas pracy urzędu do godz. 13.00 z zachowaniem dyżurów na poszczególnych wydziałach do godz. 15.30, wprowadzono szczególny reżim sanitarny i obostrzenia związane z wykonywaniem pracy na stanowiskach urzędniczych, a także świadczenia usługi sprzątania przez firmę obsługującą starostwo, na bieżąco zaopatruje się pracowników w niezbędne środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekujące.

II. Akcja informacyjna Starosty Przemyskiego – wszystkie informacje o zasadach funkcjonowania starostwa i obsłudze klientów w okresie epidemii na bieżąco są zamieszczane na stronie internetowej urzędu. Dodatkowo w celu wypełnienia ustawowego obowiązku ostrzegania mieszkańców o zagrożeniu przez Starostę Przemyskiego jako Szefa Obrony Cywilnej przeprowadzono akcję informacyjną dla mieszkańców powiatu. Przygotowano ulotki z wykazem telefonów do urzędu, zasad funkcjonowania kasy, telefonach do przychodni w każdej gminie, podstawowych informacje o koronawirusie oraz zachęcające do pozostania w domu. Ulotki zostały przesłane do powiatowych służb, inspekcji, straży, wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, wójtów gmin w powiecie oraz dodatkowo komunikat został zamieszczony w wydaniu Życia Podkarpackiego w dniu 25 marca 2020 r.

III. Wyznaczenie miejsca kwarantanny zbiorowej na potrzeby Wojewody Podkarpackiego – na polecenie Wojewody Podkarpackiego wyznaczono i wyposażono w materace, śpiwory i koce 100 miejsc do odbycia kwarantanny. Miejsca te będą uruchamiane w trybie decyzji administracyjnej Wojewody Podkarpackiego. Koszty funkcjonowania tych miejsc pokrywać będzie Wojewoda Podkarpacki.

IV. Wyznaczenie miejsc kwarantanny indywidualnej dla mieszkańców powiatu przemyskiego powracających z zagranicy, którzy muszą odbyć obowiązkowo 14 dniową kwarantannę – zgodnie z Wytycznymi nr 1/2020 z dnia 23.03.2020 r. Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie obiektów dla osób odbywających kwarantannę na terenie województwa podkarpackiego działając we współpracy wójtowie gmin i odpowiednie powiaty wyznaczają dla osób objętych kwarantanną budynki, w przypadku gdy osoby te nie mogą przebywać w swoim miejscu zamieszkania lub pobytu w okresie kwarantanny oraz zapewniają funkcjonowanie tych obiektów.

W związku z powyższym, mając na uwadze w/w wytyczne, na polecenie Starosty Przemyskiego wspólnie z wójtami Gmin w powiecie wyznaczono budynek Domu Pielgrzyma na Kalwarii Pacławskiej na potrzeby kwarantanny w powiecie przemyskim oraz uzgodniono zapewnienie jego funkcjonowania w sposób następujący:

  1. Przekazanie informacji do z-cy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu z podaniem adresu wyznaczonego budynku oraz osoby koordynującej działania na poziomie powiatu Pani Małgorzaty Chomycz – Śmigielskiej Kierownika Biura Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.
  2. Zapewnienie na poziomie gmin w powiecie całodobowego przepływu informacji z koordynatorem powiatowym. W sprawach szczególnych koordynator powiatowy zastrzega sobie możliwość kontaktu w trybie całodobowym z Wójtami Gmin w Powiecie Przemyskim oraz kierownikami gminnych ośrodków pomocy społecznej w sprawach związanych z zapewnieniem ewentualnej dostawy leków lub innych niezbędnych do życia dóbr.
  3. Starostwo Powiatowe w Przemyślu zakupi na potrzeby zapewnienia funkcjonowania Domu Pielgrzyma im. Bł. Jakuba Strzemię, w którym będzie realizowany obowiązek kwarantanny indywidualnej dla osób powracających z zagranicy materiały i środki czystości oraz środki dezynfekcyjne niezbędne do sprzątania. Wójtowie gmin w Powiecie Przemyskim podpisując niniejsza notatkę uzgodnień oświadczają każdy z osobna, że zgadzają się na równomierne obciążenie kosztami zakupu gminę, którą reprezentują.
  4. Odbiór śmieci komunalnych od uczestników kwarantanny będzie odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w piśmie znak PPWIS.9011.44.2020 Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Koszty wywozu śmieci zostaną wkalkulowane w koszt pobytu osoby odbywającej kwarantannę.
  5. Zgodnie z wytycznymi podanymi przez Wojewodę Podkarpackiego na wideokonferencji
    w dniu 17.03.2020 r. podmiot udostępniający miejsca na kwarantannę ma prawo ustalić odpłatności. W związku z powyższym Dom Pielgrzyma usiali cennik pobytu dwutygodniowego wraz z wyżywieniem. Osoba poddająca się kwarantannie będzie zobowiązana z góry uiścić całą opłatę za pobyt wraz z wyżywieniem. Warunki i tryb uiszczania opłat wskaże Dom Pielgrzyma. W przypadku zgłoszenia przez nią braku takiej możliwości, odpowiedni względem miejsca zamieszkania GOPS, zgodnie z wytycznymi Wojewody Podkarpackiego (pismo z dnia S-I.941.6.2020.AD) będzie zobowiązany do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i ustalenia ewentualnego prawa do udzielenia pomocy dla tej osoby, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Powyższe zadania są realizowane na bieżąco. Na dzień 31 marca została zgłoszona jedna osoba.

Powiat Przemyski nie ponosi żadnych kosztów w związku z funkcjonowaniem tych miejsc kwarantanny.

V. Wyposażenie magazynu obrony cywilnej w koce, śpiwory i materace – w związku ze stanem epidemii, po decyzji Zarządu Powiatu o uruchomieniu rezerwy na zarządzanie kryzysowe, dokonano zakupu materacy i koców.

VI. Wyznaczenie miejsc kwarantanny dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Medyka oraz po akceptacji Starosty Przemyskiego wyznaczono oraz wyposażono w materace, śpiwory i koce na terenie Gminy Medyka w budynku Gminnego Centrum Kulturalnego w Medyce – 20 miejsc do odbycia kwarantanny dla funkcjonariuszy PSP, w sytuacji gdyby zaszła taka konieczność.

VII. Wyznaczenie miejsc kwarantanny dla ratowników medycznych z zespołów wyjazdowych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu – w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Stubno oraz po akceptacji Starosty Przemyskiego wyznaczono oraz wyposażono w materace, koce i śpiwory na terenie Gminy Stubno w budynku świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury – 4 miejsca do odbycia kwarantanny dla ratowników medycznych Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu.

Starosta Przemyski składa serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Medyka oraz Wójtowi Gminy Stubno za pomoc w zorganizowaniu miejsc kwarantanny na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej i zespołów wyjazdowych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu.

VIII. Wsparcie podmiotów leczniczych i Pogotowia Ratunkowego w środki ochrony osobistej i płyny dezynfekujące – na polecenie Starosty Przemyskiego dokonano zakupu maseczek i środków dezynfekujących na potrzeby POZ – etów w powiecie przemyskim, oraz na potrzeby Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu.

IX. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu oraz gminnymi ośrodkami pomocy społecznej w powiecie przemyskim – zadania z zakresu wsparcia potrzebującym powracającym z zagranicy oraz odbywającym obowiązkową kwarantannę realizuje odpowiednio PCPR oraz gminne ośrodki pomocy społecznej. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w w/w zakresie pełni rolę wspomagającą logistyczną i dystrybucyjną. M.in. na polecenie Wojewody Podkarpackiego kanałem dystrybucyjnym PCZK zostało zakupione 500 sztuk maseczek na potrzeby DPS w Huwnikach i Prałkowcach. Również numery, pod którymi jest udzielana pomoc psychologiczna dla mieszkańców powiatu zostały wykazane w komunikacie i ulotkach Starosty Przemyskiego.

X. Tryb działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – zarządzeniem Starosty Przemyskiego została wzmocniona obsada PCZK. Do wykonywania zadań dodatkowych w ramach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego wyznaczone zostały następujące osoby:

  1. Pan Przemysław Pridka – zastępca naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego i Spraw Obywatelskich – w zakresie świadczenia wsparcia logistycznego działania PCZK
  2. Pan Piotr Worosz – naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji – w zakresie świadczenia wsparcia PCZK w zakresie informowania mieszkańców powiatu przemyskiego o występujących zagrożeniach.

 

Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności pracuje w trybie całodobowym, realizując zadania pod numerem alarmowym PCZK 600 318 567. Pozostałe osoby pracują w trybie 8-godzinnym. Wszystkie działania podejmowane są w uzgodnieniu i po akceptacji Starosty Przemyskiego lub Wicestarosty Przemyskiego (podczas nieobecności Starosty Przemyskiego) w trybie telefonicznym lub rozmowy bezpośredniej.

Na bieżąco PCZK koordynuje i wspomaga działania wójtów w powiecie przemyskim.

W ramach działań w dniu 2 marca przeprowadzono wspólnie z Prezydentem Miasta Przemyśla posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem wójtów oraz dyrektorów placówek oświatowych, przeprowadzono spotkania dla pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu w celu przekazania wytycznych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu na temat bezpieczeństwa pracy podczas epidemii, na bieżąco realizowany jest udział w wideokonferencjach Wojewody Podkarpackiego oraz zapewnienie przepływu komunikatów na poziom gmin w powiecie oraz meldunków i raportów realizowanych codziennie do godz. 11 na potrzeby Wojewody Podkarpackiego.

 

 

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30