Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Uwaga! Zmiana numerów telefonów jednostki – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu

Single

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością w Przemyślu

Oprac.: M. Dachnowicz

Wczoraj przedstawiciele powiatu przemyskiego; starosta przemyski Jan Pączek oraz przewodniczący rady powiatu przemyskiego Wojciech Bobowski wraz z innymi samorządowcami w geście solidarności z osobami niepełnosprawnymi przeszli w marszu ulicami miasta Przemyśla. Marsz zorganizowany został z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością. Ten dzień ma za cel zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy, wyzwania i bariery (edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne itp.), z którymi na co dzień mierzą się osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Dzień ten oficjalnie 5 maja. Ze względu na dużą liczbę lokalnych organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną przyjęło się, że uroczystości odbywają się przez cały miesiąc maj. Zachęcamy do fotorelacji.

Poniżej opracowanie PCPR-u o niektórych działaniach powiatu przemyskiego na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Powiat Przemyski realizuje szereg zadań na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Przemyskiego. Wśród nich są zadania wynikające z przepisów prawa, w tym
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz zadania nieobowiązkowe wynikające z ogłaszanych przez Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programów.
Do zadań ustawowych należy:

1. Finansowanie działalności prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Odział
w Przemyślu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach, w ramach którego z terapii zajęciowej
korzysta 77 osób niepełnosprawnych. Z terapii zajęciowej mogą korzystać osoby niepełnosprawne z
orzeczoną koniecznością udziału w takich zajęciach. Stosowanie technik terapii zajęciowej zmierza
do rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz podniesienia zaradności
osobistej, psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności
zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęciu pracy. Koszty
działalności warsztatu są współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków samorządu powiatowego.

2. Dofinansowanie kosztów likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych. Osoby niepełnosprawne, które ze względu na stan zdrowia doświadczają trudności
w wykonywaniu podstawowych czynności, mających znaczne trudności w poruszaniu się lub
kontaktach z otoczeniem mogą ubiegać się o dofinansowanie np.: kosztów dostosowania
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb wynikających z dysfunkcji, wykonania podjazdu do
obiektu mieszkalnego, zakupu transportera schodowego, podnośnika transportowego, sprzętu
elektronicznego lub innych urządzeń zgodnie z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

3. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych. Osoba
niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie kosztów uczestnictwa w 14 dniowym turnusie
rehabilitacyjnym. Udział w turnusie ma na celu poprawienie psychofizycznej sprawności oraz
rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji
połączonej z elementami wypoczynku.

4. Dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w przedmioty pomocnicze, środki ortopedyczne oraz
sprzęt rehabilitacyjny. Osoba niepełnosprawna spełniając kryterium dochodowe może ubiegać się
refundację zakupu np. aparatów słuchowych, przedmiotów ortopedycznych np. kul, balkoników,
ortez, przy udziale środków NFZ a także stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
w sytuacji gdy zachodzi potrzeba rehabilitacji w warunkach domowych przy aktywnym
uczestnictwie osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego np. bieżnia,
orbitrek itp.

5. Dofinansowanie kosztów udziału osób niepełnosprawnych w imprezach integracyjno-
kulturalnych i sportowych organizowanych przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób
niepełnosprawnych.
Samorząd powiatowy przystąpił również do realizacji dodatkowych programów finansowanych ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych adresowanych do osób
niepełnosprawnych. Należą do nich:
1. Program "Aktywny samorząd" realizowany od 2012r. W ramach programu osoby
niepełnosprawne mogą uzyskać dofinasowanie m.in do kosztów uzyskania prawa jazdy,
oprzyrządowania do samochodu, sprzętu elektronicznego, wózka o napędzie elektrycznym, protezy
kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, kosztów pobytu dziecka
w przedszkolu, kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.
2. „Program Wyrównywanie Różnic Między Regionami III” realizowany rokrocznie. Celem programu
jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji
zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej
rozwinięte gospodarczo i społecznie poprzez m.in: zwiększenie dostępności do urzędów, placówek
edukacyjnych lub środowiskowych domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej,
zmniejszenie barier transportowych na które napotykają osoby niepełnosprawne. Program
adresowany jest do gmin, podmiotów prowadzących placówki edukacyjne lub środowiskowe domy
samopomocy oraz do organizacji pozarządowych prowadzących placówki służące rehabilitacji osób
niepełnosprawnych i jednostek prowadzących warsztaty terapii zajęciowej.
3. Programy „Samodzielność-Aktywność-Mobilność-Dostępne mieszkanie” oraz „Samodzielność-
Aktywność-Mobilność-Mieszkanie dla absolwenta”.
Celem programów jest uzyskanie przez osoby niepełnosprawne niezależności oraz ułatwienie
aktywności zawodowej i społecznej poprzez:
– w przypadku programu „Mieszkanie dla absolwenta” dofinansowanie kosztów wynajmu przez
absolwenta mieszkania w miejscowości aktywności zawodowej w celu poszukiwania pracy,
– w przypadku programu „Dostępne mieszkanie” finansową pomoc w zamianie mieszkania na
mieszkanie wolne od barier architektonicznych.
4. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023.” finansowany ze środków
Funduszu Solidarnościowego. Program ma na celu wprowadzenie usług asystencji osobistej jako
formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym. Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na: pomocy asystenta
w wykonywaniu czynności dnia codziennego przez osobę niepełnosprawną; uczestniczeniu
w wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
pomocy przy załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych; stwarzaniu możliwości korzystania
przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy); zaprowadzaniu
i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.
Powiat Przemyski realizuje zadania na rzecz osób niepełnosprawnych za pomocą Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu. Szczegółowe informacje o jednostce, realizowanych zadaniach, obowiązujących drukach można uzyskać na stronie internetowej :pcpr.powiat.przemysl.pl oraz dzwoniąc na nr telefonu: 16 675 11 00, 16 678 50 54 wew.130. Opracowanie PCPR.

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30