Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Zapraszamy na POWITANIE LATA 2024

Page

Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin

Geolog Powiatowy

 1. Plac Dominikański 3
  37-700 Przemyśl

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

pokój nr 56
tel. /16/ 678 50 54 (w. 356)

 

 1. PODSTAWA PRAWNA:
 • art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze
 1. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Geolog Powiatowy

 1. Plac Dominikański 3

37-700 Przemyśl

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

pokój nr 56

tel. /16/ 678 50 54 (w. 56)

 1. DOKUMENTY I WARUNKI NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
 2. Wniosek o udzielenie koncesji, sporządzony zgodnie z art. 24 i 26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze, tzn. w którym określono, poza wymaganiami przewidzianymi przepisami z zakresu ochrony środowiska i działalności gospodarczej:
  1. stan prawny nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność; w przypadku nieruchomości, których właściciel nie jest ujawniony w księdze wieczystej, przyjmuje się dane z ewidencji gruntów i budynków;
  2. prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;
  3. czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;
  4. środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;
  5. obszary objęte szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony zabytków;
  6. sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko,
  7. złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;
  8. wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny;
  9. stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek – zasoby eksploatacyjne ujęcia;
  10. projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;
  11. geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu.
  12. przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2, oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1.
 3. Załączniki do wniosku o udzielenie koncesji:
  1. dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów;
  2. informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne,
  3. dowody istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną,
  4. prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia.
 4. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 5. OPŁATA SKARBOWA:

wydanie decyzji 616 zł

Zgodnie art. 6 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji
– wpłat bezgotówkowych można dokonać na rachunek Urzędu Miasta Przemyśla,
– wpłat gotówkowych można dokonać w Kasie Urzędu Miasta Przemyśla, która mieści się w budynku przy ul. Mostowa 2 lub kasie Starostwa Powiatowego – Plac Dominikański 3.

Dowód wpłaty (przelewu) należy przedłożyć Staroście Przemyskiemu w Przemyślu, PlacDominikański 3 pok. 56 celem dołączenia jej do akt sprawy.

 1. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kpa do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych  do 2 miesięcy.

 1. SKŁADANIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI:

Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pokój 60, 37-700 Przemyśl, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie należy adresować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30