Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

INFORMACJA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I DRÓG

Page

Przedłużenia ważności legitymacji instruktorów

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktorów wraz z zawartym oświadczeniem potwierdzającym niekaralność wnioskodawcy w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 8 ustawy o kierujących pojazdami, tj. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
 • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
 • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej;
 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
 • prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka;
 • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu;
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 • nie mam zatrzymanego prawa jazdy.

(druk do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej),

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;

 

Dokumenty do okazania przy składaniu wniosku

 • dowód osobisty lub paszport (zaświadczenie o zameldowaniu z urzędu gminy, w przypadku niezgodności danych);

 

Termin i sposób załatwienia

 • sprawa załatwiana niezwłocznie po złożeniu kompletu dokumentów,
 • jeżeli w dokumentacji wystąpią braki formalne, w zależności od ich rodzaju, organ wzywa do ich uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.).

 

Opłaty

Nie pobiera się opłaty

 

Kasa: parter pokój nr 1 (czynna poniedziałek – czwartek  od godz. 7.45 – 15.00, piątek od godz. 7.45 – 14.45)

 

Informacje dodatkowe

 • organem właściwym do przedłużenia ważności legitymacji instruktora nauki jazdy jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania instruktora.
 • ważności legitymacji instruktora nauki jazdy przedłuża się na okres wynikającym z terminu badań lekarskich i psychologicznych.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r. poz. 341 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 października 2016r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji ( U. z 2018r. poz. 661),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014r. poz. 937) –załącznik nr 3.

 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg

37- 700 Przemyśl

Plac Dominikański 3

 

II piętro pokój nr 100

tel. (16) 678–50–54 wew. 300

fax: (16) 678-27-60

email: starostwo@powiat.przemysl.pl

 

Godziny pracy

Poniedziałek – piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30