Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego

Page

Wpis do ewidencji wykładowców

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wpis do ewidencji wykładowców,

(druk do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej),

 • zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców,
 • dokument potwierdzający pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, złożonego przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez wojewodę,
 • informacja o sobie z Krajowego Rejestru karnego, potwierdzającą niekaralność wnioskodawcy w zakresie, o którym mowa w art 33 ust. 1 pkt 8 ustawy o kierujących pojazdami tj. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
 • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
 • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

 

Dokumenty do okazania przy składaniu wniosku

 • dowód osobisty lub paszport (zaświadczenie o zameldowaniu z urzędu gminy, w przypadku niezgodności danych),
 • prawo jazdy.

 

Termin i sposób załatwienia

 • sprawa załatwiana jest w terminie do 30 dni od daty otrzymania dokumentów,
 • jeżeli w dokumentacji wystąpią braki formalne, w zależności od ich rodzaju, organ wzywa do ich uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.),
 • od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

Opłaty

 • 50 zł za wpis do ewidencji wykładowców

Opłatę uiszcza się w kasie – parter pokój nr 1 (czynna poniedziałek – czwartek  od godz. 7.45 – 15.00, piątek od godz. 7.45 – 14.45)

lub na rachunek bankowy nr 73 1020 4391 0000 6302 0201 7838

 

Informacje dodatkowe

 • Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do właściwego starosty, na jego podstawie starosta zgłasza kandydatów na wykładowców przewodniczącemu komisji z wnioskiem o wyznaczenie terminu egzaminu;
 • Po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego pozytywny wynik egzaminu starosta wpisuje wykładowcę do ewidencji w drodze decyzji administracyjnej za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej i wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji, nadając numer ewidencyjny;
 • Ewidencję wykładowców prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm),
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r. poz. 341 z późn. zm),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2018r. poz. 661),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016r. poz. 280 z późn. zm).

 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg

37- 700 Przemyśl

Plac Dominikański 3

 

II piętro pokój nr 100

tel. (16) 678–50–54 wew. 300

fax: (16) 678-27-60

email: starostwo@powiat.przemysl.pl

 

Godziny pracy

Poniedziałek – piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30