Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

INFORMACJA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I DRÓG

Page

Rejestracja nowego pojazdu

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek oraz:

–  oryginał dowodu własności pojazdu (np. faktura VAT),

–  świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu – jeżeli są wymagane,

–  dokument potwierdzający zapłatę akcyzy dla samochodów osobowych a także czterokołowców, czterokołowców lekkich, samochodów ciężarowych (kategorii homologacyjnej N1) o podrodzaju „furgon”, „furgon/podest”, „ciężarowo-osobowy”, „terenowy”, „wielozadaniowy” , „van” oraz dla samochodów specjalnych (kategoria homologacyjna Ml i N1) (lub dokument potwierdzający brak takiego obowiązku) jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej – w przypadku sprzedaży pojazdu przez wyspecjalizowany salon sprzedaży dokument ten może być zastąpiony stosowną adnotacją na fakturze sprzedaży, potwierdzającą fakt posiadania oryginału lub kopii przedmiotowego zaświadczenia,

–  dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej (lub w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, adnotację na dowodzie własności pojazdu określającą datę odprawy, numer odprawy i nazwę organu, który dokonał odprawy celnej),

–  pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę,

–  dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej,

–  dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych (do okazania przy wstawiennictwie osobistym).

 

Dokumenty wymagane przy odbiorze dowodu rejestracyjnego

–  dowód osobisty,

–  pozwolenie czasowe,

–  ważne ubezpieczenie OC

Dokumenty należy odebrać w Wydziale Komunikacji i Dróg I piętro pokój 16A

Pod linkiem: info-car/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html można sprawdzić czy dowód rejestracyjny jest już gotowy do odbioru.

 

Termin i sposób załatwienia

Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny.

 

Od decyzji odmawiającej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

 

Podstawa prawna

–  ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988 z późń.zm.),

–  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U.2022.1847 z późń.zm.),

–  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (DZ.U.2022.1849 z późń.zm.),

 

Opłaty

Opłatę uiszcza się w kasie – parter pokój nr 3 (czynna poniedziałek – czwartek  od godz. 7.45 – 15.00, piątek od godz. 7.45 – 14.45)

–  w wysokości 160 zł (w tym opłata komunikacyjna 160,00 zł) – w przypadku samochodów osobowych i ciężarowych,

–  w wysokości 12O zł (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł) – w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,

–  w wysokości 110 zł (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł) – w przypadku motorowerów,

–  w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł

 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg

37-700 Przemyśl

Plac Dominikański 3

II piętro pokój nr 107, 104.

tel. (16) 678-50-54  wew.. 205, 204.

email: starostwo@powiat.przemysl.pl

 

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

 

Godziny obsługi stron:

Od poniedziałku do piątku od 7.45 do 15.00

 

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30