Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Page

Rejestracja pojazdu używanego (przerejestrowanie)

 

Wymagane dokumenty

 

Wypełniony WNIOSEK oraz:

–  oryginał dowodu własności pojazdu (np. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa  o dział spadku, umowa o zniesienie współwłasności, faktura potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia),

–  dotychczasowy dowód rejestracyjny (w przypadku pojazdu czasowo wycofanego z ruchu wymaga się  oryginał decyzji o czasowym wycofaniu zamiast dowodu rejestracyjnego),

–  tablice rejestracyjne (nie dotyczy pojazdów czasowo wycofanych z ruchu),

–  dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych (do okazania przy wstawiennictwie osobistym),

–  aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON – w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,

–  pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę,

–  dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,

–  dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

 

W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienie prawa własności (oryginały wcześniejszych umów, jeżeli sprzedający nie przerejestrował pojazdu na siebie).

 

Dokumenty wymagane przy odbiorze dowodu rejestracyjnego

 

–  Dowód osobisty,

–  pozwolenie czasowe lub dotychczasowy dowód rejestracyjny,

–  ważne ubezpieczenie OC.

 

Dokumenty należy odebrać w Wydziale Komunikacji i Dróg I- piętro – pokój 16A

Pod linkiem: info-car/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html można sprawdzić czy dowód rejestracyjny jest już gotowy do odbioru.

 

Termin i sposób załatwienia

Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący zamawia nowy dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie dotychczasowy dowód rejestracyjny, który przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na nowy.

Od decyzji odmawiającej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

 

Podstawa prawna

–  ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988 z późń.zm.),

–  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U.2022.1847 z późń.zm.),

–  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (DZ.U.2022.1849 z późń.zm.),

 

Opłaty

Opłatę uiszcza się w kasie – parter pokój nr 3 (czynna poniedziałek – czwartek  od godz. 7.45 – 15.00, piątek od godz. 7.45 – 14.45)

–  w wysokości 160 zł (w tym opłata komunikacyjna 160,00 zł) – w przypadku samochodów osobowych i ciężarowych,

–  w wysokości 120 zł (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł) – w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,

–  w wysokości 110 zł (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł) – w przypadku motorowerów,

–  w przypadku pozostawienia dotychczasowych tablic rejestracyjnych uiszcza się opłatę w wysokości 66,50  (w tym opłata komunikacyjna 66,5zł) – dla wszystkich rodzajów pojazdów,

–  w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg

37-700 Przemyśl

Plac Dominikański 3

II piętro pokój nr 107, 104

tel.(16) 678-50-54  w. 205, 204

email: starostwo@powiat.przemysl.pl

 

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

 

Godziny obsługi stron:

Od poniedziałku do piątku od 7.45 do 15.00

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30