Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Page

Wtórnik tablic(y) rejestracyjnych (lub wymiana na tablice z nowym numerem rejestracyjnym) w skutek ich utraty lub zniszczenia

Wymagane dokumenty:

 

Wypełniony WNIOSEK oraz:

–  dowód rejestracyjny,

–  tablica(e) rejestracyjne (w przypadku ich zniszczenia lub utraty jednej tablicy),

–  oświadczenie (pod rygorem odpowiedzialności karnej) w przypadku utraty tablic(y) rejestracyjnych,

–  dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,

–  dowód tożsamości (do okazania przy wstawiennictwie osobistym),

– aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON – w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,

–  pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę,

–  dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

 

Dokumenty wymagane przy odbiorze

 

–  dowód rejestracyjny,

–  tablica(e) rejestracyjne,

–  dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,

– dowód tożsamości,

–  pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę.

 

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu wniosku, tablice rejestracyjne są zamawiane u producenta. Realizacja zamówienia następuje przeważnie w przeciągu kilku kolejnych dni roboczych. Klient jest informowany każdorazowo o terminie odbioru po złożeniu wniosku.

Na okres realizacji zamówienia tablice(ę), dowód rejestracyjny i kartę pojazdu zdaje się w depozycie urzędu, a klient ma możliwość pobrać na ten okres tablice tymczasowe w celu korzystania z pojazdu.

Od decyzji odmawiającej wydanie wtórnika tablic(y) rejestracyjnych przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

 

Wydanie nowych tablic rejestracyjnych z nową numeracją (związane jest z obowiązkiem wymiany dowodu rejestracyjnego) następuje w drodze decyzji administracyjnej, z tym, że w przypadkach takich po złożeniu wniosku o rejestrację zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, wydając nowe tablice i zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe , które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny.

Od decyzji odmawiającej wymiany tablic rejestracyjnych przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

 

 

Podstawa prawna

–  ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988 z późń.zm.),

–  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U.2022.1847 z późń.zm.),

–  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (DZ.U.2022.1849 z późń.zm.),

– rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U.2021.100 z późń.zm.).

 

 

Opłaty

Opłatę uiszcza się w kasie – parter pokój nr 3 (czynna poniedziałek – czwartek  od godz. 7.45 – 15.00, piątek od godz. 7.45 – 14.45)

 

Dla samochodów:

–  w wysokości 52,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 52,50 zł) – w przypadku wtórnika jednej tablicy,

–  w wysokości 92,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 92,50 zł) w przypadku wnioskowania o wydanie wtórnika dwóch tablic rejestracyjnych,

 

Dla motocykli, ciągników rolniczych, motocykli i pojazdów samochodowych innych oraz przyczep i naczep:

–  w wysokości 52,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 52,50 zł)

 

Dla motorowerów:

–  w wysokości 42,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 42,50 zł),

 

W przypadku wymiany tablic na tablice z nową numeracją:

 

–  w wysokości 165 zł (w tym opłata komunikacyjna 165,00 zł) – w przypadku samochodów osobowych i ciężarowych,

–  w wysokości 125 zł (w tym opłata komunikacyjna 125,00 zł) – w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,

–  w wysokości 115 zł (w tym opłata komunikacyjna 115,00 zł) – w przypadku motorowerów,

 

–  ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł

 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg

37-700 Przemyśl

Plac Dominikański 3

II piętro pokój nr 107, 104

tel. (16) 678-50-54  w. 205, 204

email: starostwo@powiat.przemysl.pl

 

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

 

Godziny obsługi stron:

Od poniedziałku do piątku od 7.45 do 15.00

 

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30