Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego

Page

Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdów z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia

Wymagane dokumenty

Wypełniony WNIOSEK oraz:

–  dowód rejestracyjny,

–  karta pojazdu (jeżeli była wydana),

–  tablica(e) rejestracyjna – podlegająca wymianie w przypadku jej zniszczenia,

–  zaświadczenie z policji potwierdzające fakt zgłoszenia utraty tablic(y) rejestracyjnych, w przypadku kradzieży tych tablic(y),

–  oświadczenie, w przypadku zagubienia tablic(y) rejestracyjnych przez właściciela, określające okoliczności utraty tablic(y),

–  dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych (do okazania przy wstawiennictwie osobistym),

–  aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON – w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,

–  pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę,

–  dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,

–  dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

 

Dokumenty wymagane przy odbiorze

–  dowód osobisty,

–  pozwolenie czasowe,

–  ważne ubezpieczenie OC.

 

Dokumenty należy odebrać w Wydziale Komunikacji i Dróg I piętro pokój 16A

Pod linkiem: info-car/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html można sprawdzić czy dowód rejestracyjny jest już gotowy do odbioru.

 

Termin i sposób załatwienia

Wydanie nowych tablic rejestracyjnych z nową numeracją (związane jest z obowiązkiem wymiany dowodu rejestracyjnego) następuje w drodze decyzji administracyjnej, z tym, że w przypadkach takich po złożeniu wniosku o rejestrację zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, wydając nowe tablice i zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe , które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny.

Od decyzji odmawiającej wymiany tablic rejestracyjnych przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

 

Podstawa prawna

–  ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 t.j. z dnia 2018.10.17),

–  rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017.2355 z dnia 2017.12.18),

–  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (DZ.U.2016.1088 t.j. z dnia 2016.07.22),

–  rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13.04.2012  r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U.2016.1084 t.j. z dnia 2016.07.22).

 

Opłaty

Opłatę uiszcza się w kasie – parter pokój nr 1 (czynna poniedziałek – czwartek  od godz. 7.45 – 15.00, piątek od godz. 7.45 – 14.45)

 

–  w wysokości 166,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 183,50 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) – w przypadku samochodów osobowych i ciężarowych,

–  w wysokości 126,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 125,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) – w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,

–  w wysokości 116,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 115,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) – w przypadku motorowerów,

–  ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł

 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg

37-700 Przemyśl

Plac Dominikański 3

II piętro pokój nr 103, 104, 105

tel. (16) 678-50-54  w. 203, 204, 205

email: starostwo@powiat.przemysl.pl

 

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

 

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30