Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego

Page

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

Wymagane dokumenty

Wypełniony  WNIOSEK o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego oraz:

–  dotychczasowy dowód rejestracyjny, w przypadku zniszczonego dokumentu,

–  oświadczenie właściciela złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego,

–  zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu jeżeli jest wymagane,

–  pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę,

–  dowód tożsamości  w przypadku osób fizycznych (do okazania przy wstawiennictwie osobistym),

–  aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON – w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,

–  dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

 

Dokumenty wymagane przy odbiorze

 

–  dowód osobisty,

–  pozwolenie czasowe,

–  ważne ubezpieczenie OC.

 

Dokumenty należy odebrać w Wydziale Komunikacji i Dróg I piętro pokój 16A

 

Pod linkiem: info-car/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html można sprawdzić czy dowód rejestracyjny jest już gotowy do odbioru.

 

Termin i sposób załatwienia

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o wydanie wtórnika, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący zamawia dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Istnieje możliwość pobrania pozwolenia czasowego na okres 30 dni. Przed upływem wyznaczonego terminu należy odebrać dowód rejestracyjny.

 

Podstawa prawna

–  ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988 z późń.zm.),

–  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U.2022.1847 z późń.zm.),

–  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (DZ.U.2022.1849 z późń.zm.),

 

Opłaty

Opłatę uiszcza się w kasie – parter pokój nr 3 (czynna poniedziałek – czwartek  od godz. 7.45 – 15.00, piątek od godz. 7.45 – 14.45)

 

–  w wysokości 54 zł – za druk nowego dowodu rejestracyjnego dla wszystkich pojazdów,

–  w wysokości 72,50 zł – za druk nowego dowodu rejestracyjnego oraz pozwolenia czasowego dla wszystkich pojazdów,

–  ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł

Kontakt

 

Wydział Komunikacji i Dróg

37-700 Przemyśl

Plac Dominikański 3

II piętro pokój nr 107, 104

tel. (16) 678-50-54  w. 205, 204

email: starostwo@powiat.przemysl.pl

 

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

 

Godziny obsługi stron:

Od poniedziałku do piątku od 7.45 do 15.00

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30