Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego

Page

Wydanie zgody na nadanie numeracji nadwozia, podwozia lub ramy

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek* wraz z uzasadnieniem oraz dowód własności na określony zespół (w sytuacjach, kiedy cecha identyfikacyjna ma być umieszczona na zespole, który podlegał wymianie w pojeździe lub cały pojazd został dopiero nabyty przez wnioskodawcę i nie jest na niego zarejestrowany).

 

Decyzja o nadaniu cech identyfikacyjnych może być wydana w przypadku:

–  pojazdu zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako „SAM”; dodatkowo właściciel pojazdu składa oświadczenie, że jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu,

–  pojazdu, w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeracji fabrycznej,

–  pojazdu odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,

–  pojazdu nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,

–  pojazdu w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu,

–  pojazdu w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy, jeżeli zostanie to potwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego, która powinna wskazywać pierwotne cechy identyfikacyjne lub jednoznacznie wykluczać ingerencje w pole numerowe w celu umyślnego ich zniszczenia lub sfałszowania,

–  pojazdu zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona, jeżeli fakt ten zostanie potwierdzony pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego.

 

Dodatkowo należy przedstawić dowód tożsamości (w przypadku osób fizycznych) oraz aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON – w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta) oraz dowód rejestracyjny wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie (w przypadku pojazdów już zarejestrowanych na terytorium RP).

 

Dokumenty wymagane przy odbiorze dowodu rejestracyjnego

–  Dowód osobisty (do okazania przy wstawiennictwie osobistym),

–  pozwolenie czasowe (jeśli było wydane),

–  ważne ubezpieczenie OC.

 

Dokumenty należy odebrać w Wydziale Komunikacji i Dróg I piętro Starostwa Powiatowego w Przemyślu Plac Dominikański 3 w pokoju nr. 16A

 

Pod linkiem: info-car/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html można sprawdzić czy  dowód rejestracyjny jest już gotowy do odbioru.

 

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zgody następuje po przedłożeniu wymaganych dokumentów, w drodze decyzji administracyjnej, z którą właściciel udaje się na uprawnioną stację kontroli pojazdów w celu umieszczenia przez uprawnionego diagnostę cech identyfikacyjnych na podwoziu/nadwoziu lub ramie.

Diagnosta wystawia zaświadczenie o umieszczonych przez siebie cechach identyfikacyjnych, z którym właściciel udaje się ponownie do Wydziału Komunikacji celem dokonania odpowiednich zmian w dowodzie rejestracyjnym i aktach pojazdu (lub w zależności od przypadku w celu rejestracji pojazdu).

Od decyzji odmawiającej wydania zgody na nadanie cech identyfikacyjnych przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

 

Podstawa prawna

–  ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988 z późń.zm.),

–  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U.2022.1847 z późń.zm.),

–  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (DZ.U.2022.1849 z późń.zm.),

–  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 październik 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz.U.2011.236.1401),

–  rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U.2015.776 z póżń.zm.).

 

Opłaty

Opłatę uiszcza się w kasie – parter pokój nr 3 (czynna poniedziałek – czwartek  od godz. 7.45 – 15.00, piątek od godz. 7.45 – 14.45)

 

Przy składaniu wniosku pobierana jest opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie nadania cechy identyfikacyjnej w wysokości 10,00 zł płatna w kasie urzędu.

 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg

37-700 Przemyśl

Plac Dominikański 3

I piętro pokój nr 16A

tel. (16) 678-50-54  w. 117

email: starostwo@powiat.przemysl.pl

 

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

 

Godziny obsługi stron:

Od poniedziałku do piątku od 7.45 do 15.00

 

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30