Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Page

Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym (np. adresu, siedziby, nazwiska)

Wymagane dokumenty

Wypełniony druk zawiadomienia o zmianach* (w przypadku pojazdów już zarejestrowanych w tutejszym urzędzie) oraz:

 • dowód rejestracyjny,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • pełnomocnictwo- w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych (do okazania przy wstawiennictwie osobistym),
 • aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON – w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Dokumenty wymagane przy odbiorze dowodu rejestracyjnego

 • dowód osobisty,
 • dowód rejestracyjny,
 • ważne ubezpieczenie OC.

 

Dokumenty należy odebrać w Wydziale Komunikacji i Dróg II piętro Starostwa Powiatowego w Przemyślu Plac Dominikański 3 pokój nr 16A

 

Pod linkiem: info-car/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html można sprawdzić czy dowód rejestracyjny jest już gotowy do odbioru.

 

Termin i sposób załatwienia

Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego z nowymi danymi następuje w drodze decyzji administracyjnej.

W przypadku pojazdów już zarejestrowanych w tut. urzędzie, organ rejestrujący dokonuje adnotacji w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym potwierdzającej zgłoszenie zmian, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny z nowymi danymi w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie dotychczasowy dowód rejestracyjny, który przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić na nowy dokument.

Na decyzję odmawiającą przyjęcia zgłoszonych zmian przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

 

Podstawa prawna

 

–  ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988 z późń.zm.),

–  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U.2022.1847 z późń.zm.),

–  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (DZ.U.2022.1849 z późń.zm.),

 

Opłaty

 

Opłatę uiszcza się w kasie – parter pokój nr 3 (czynna poniedziałek – czwartek  od godz. 7.45 – 15.00, piątek od godz. 7.45 – 14.45)

 

 • w wysokości 54,50 zł(w tym opłata komunikacyjna 54,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) – za druk nowego dowodu rejestracyjnego dla wszystkich pojazdów
 • w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł

 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg

37-700 Przemyśl

Plac Dominikański 3

II piętro pokój nr 107, 104

tel. (16) 678-50-54  w. 205, 204

email: starostwo@powiat.przemysl.pl

 

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

 

Godziny obsługi stron:

Od poniedziałku do piątku od 7.45 do 15.00

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30