Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Page

Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji

Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji

 

Wymagane dokumenty 

Po otrzymaniu od Komendanta Wojewódzkiego Policji wniosku o sprawdzenie kwalifikacji urząd wydaje:

 • Skierowanie na badania psychologiczne ,
 • Skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
 • Profil kandydata na kierowcę ( PKK),
 • Decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.

 

Termin i sposób załatwienia

 • właściwy organ wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego oraz generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę (PKK), który jest potrzebny, aby móc przystąpić do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje kierowcy w WORD,
 • właściwy organ wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu na badania psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, na badania psychologiczne należy zgłosić się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania skierowania, badanie przeprowadza się w dowolnej pracowni psychologicznej, oryginał orzeczenia psychologicznego należy przedstawić organowi kierującemu na badania w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu, w przypadku gdy osoba nie przedstawi takiego orzeczenia w wyznaczonym terminie starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy,
 • właściwy organ wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy z powodu przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego,
 • jeżeli w dokumentacji wystąpią braki formalne, w zależności od ich rodzaju, organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie wzywa do ich uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.),
 • od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

Informacje dodatkowe

 • w przypadku negatywnego wyniku z egzaminu państwowego albo w przypadku niezapisania się na egzamin kontrolny, organ wydaje decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. W takiej sytuacji kierowca jest zobowiązany zgłosić się do tut. Urzędu w celu wypełnienia wniosku o przywrócenie cofniętego uprawnienia i otrzymania nowego nr PKK,
 • jeżeli nie jest wymagana żadna zmiana danych zawartych w dokumencie – to po zaliczeniu egzaminu państwowego właściwy organ dokonuje weryfikacji danych i po dokonaniu stosownych opłat wydaje prawo jazdy znajdujące się w depozycie tut. Urzędu,
 • jeżeli jest wymagana zmiana danych zawartych w dokumencie – to po zaliczeniu egzaminu państwowego właściwy organ dokonuje weryfikacji danych i po dokonaniu stosowych opłat , w terminie 2 dni od składania zamówienia na nowe prawo jazdy w PWPW w warszawie,
 • Informuję na temat tego, czy druk prawa jazdy jest już gotowy do odbioru w tut. Urzędzie można sprawdzić na stronie: info-car.pl, podając imię, nazwisko i nr PESEL.

 

Opłaty

Opłata za wydanie nowego prawa jazdy wynosi 100 zł

Opłatę uiszcza się w kasie – parter pokój nr 1 (czynna poniedziałek – czwartek  od godz. 7.45 – 15.00, piątek od godz. 7.45 – 14.45)

lub na rachunek bankowy nr 02 1560 0013 2021 3668 8000 0005

 

WAŻNE

Zamówienie na wytworzenie prawa jazdy do PWPW w Warszawie wysłane zostanie po dostarczeniu przez osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r. poz. 341 z późn. zm),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 231 z późn. zm),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. 2013r. poz. 83),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 702),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016r. poz. 1377 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r., poz. 1990 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015r. poz. 541 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014r. poz. 937) – załącznik nr 1.

 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg

37- 700 Przemyśl

Plac Dominikański 3

 

II piętro pokój nr 100

tel. (16) 678–50–54 wew. 300

fax: (16) 678-27-60

email: starostwo@powiat.przemysl.pl

 

Godziny pracy

Poniedziałek – piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30

 

 

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30