Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Page

Uzyskiwanie prawa jazdy na podstawie wygenerowanego profilu kandydata na kierowcę

Uzyskiwanie prawa jazdy na podstawie wygenerowanego profilu kandydata na kierowcę

 

Wymagane dokumenty

 

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia dla osób ubiegających się o uzyskanie prawa jazdy po raz pierwszy lub rozszerzenie ujętych w prawie jazdy uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem składa właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy następujące dokumenty:

–  wniosek o wydanie prawa jazdy, (druk do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej)

–  orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

–  orzeczenie psychologiczne stwierdzające braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest wymagane (dot. kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E),

–  wyraźna, aktualna kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost  z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami ;w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny

–  w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

–  pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy kategorii AM, A1,A2, B1, T, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,

–  osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku w odniesieniu do poszczególnych kategorii,

–  w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 lat obecność rodzica lub opiekuna w tut. Urzędzie obowiązkowa,

–  kserokopia prawa jazdy – jeżeli posiada,

–  w przypadku cudzoziemca kserokopia karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

 

Dokumenty do okazania przy składaniu wniosku

–  dowód tożsamości : dowód osobisty lub paszport a w przypadku niezgodności danych także poświadczenie zameldowania.

–  prawo jazdy,

 

Wymagane dokumenty dot. pozwolenia na kierowanie tramwajem

Osoba ubiegająca się o pozwolenie na kierowanie tramwajem, przed przystąpieniem do szkolenia składa właściwemu organowi wydającemu pozwolenie następujące dokumenty:

–  wniosek o wydanie pozwolenia, (druk do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej)

–  orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

–  orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych  do kierowania pojazdem,

–  wyraźna, aktualna kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

–  kserokopia prawa jazdy – jeżeli posiada,

 

Dokumenty do okazania przy składaniu wniosku

–  dowód tożsamości: dowód osobisty lub paszport a w przypadku niezgodności danych także poświadczenie zameldowania.

–  prawo jazdy,

 

Termin i sposób załatwienia

–  na podstawie powyższych dokumentów właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę, a w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego do 30 dni

–  termin załatwiania sprawy – wydania prawa jazdy – wynosi do 30 dni od daty otrzymania dokumentów

–  pozwolenie na kierowanie tramwajem wydaje się w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania wymaganych dokumentów

–  jeżeli w dokumentacji wystąpią braki formalne, w zależności od ich rodzaju, organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie wzywa do ich uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z poźn. zm.).

 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu który decyzję wydał.

 

UWAGI

–  Po zdaniu egzaminu państwowego należy niezwłocznie dostarczyć do Wydziału Komunikacji i Dróg (II piętro, pokój nr 102 lub nr 100) dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia. Niedostarczenie dowodu wpłaty uniemożliwi wysłanie zamówienia na wyprodukowanie prawa jazdy do PWPW S.A. w Warszawie.

–  Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia należy drukować dwustronnie, wybierając najlepszą jakość druku, przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu i zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne będzie ponowne jego złożenie na druku dostępnym w tut. Urzędzie. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

–  Informację na temat tego, czy druk prawa jazdy jest już gotowy do odbioru w tut. Urzędzie można sprawdzić na stronie: www.info-car.pl, podając imię, nazwisko, nr PESEL.

 

Opłaty

Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100 zł

Opłata za wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem wynosi 30 zł

 

 

Opłaty można dokonać

–  w  kasie – parter pokój nr 1 (czynna poniedziałek – czwartek  od godz. 7.45 – 15.00, piątek od godz. 7.45 – 14.45)

–  lub na rachunek bankowy nr 02 1560 0013 2021 3668 8000 0005

 

WAŻNE

Zamówienie na wytworzenie prawa jazdy do PWPW w Warszawie wysłane zostanie
po dostarczeniu przez osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy dowodu uiszczenia
opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej. Dokument pozwolenia na kierowanie tramwajem zostanie wypełniony po dostarczeniu przez osobę ubiegającą się o wydanie pozwolenia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia oraz opłaty ewidencyjnej.

 

Informacje dodatkowe

 

PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ generuje się także:

–   osobie ubiegającej się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym,

–  osobie podlegającej sprawdzeniu kwalifikacji w trybie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy o kierujących pojazdami, czyli osobie ubiegającej się przywrócenie uprawnienia cofniętego na okres przekraczający rok lub cofniętego w związku z utratą kwalifikacji oraz zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok,

–  osobie posiadającej prawo jazdy z ograniczeniem do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów, a ubiegającej się o prawo jazdy bez ograniczenia,

–  szefom i cudzoziemskiemu personelowi przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych (czyli osobie ubiegającej się o uzyskanie prawa jazdy po raz pierwszy lub rozszerzenie uprawnień do kierowania pojazdami oraz osobie ubiegającej się o wymanię wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym).

 

Podstawa prawna

–  ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r. poz. 341 z późn. zm.),

–  ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.),

–  rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 231 z późn. zm.),

Ø  rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r. poz. 83),

–  rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 702 z późn. zm.),

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2012r. poz. 447),

 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg

37- 700 Przemyśl

Plac Dominikański 3

II piętro pokój nr 102 i pokój nr 100

tel. (16) 678 50 54 wew. 202 i wew. 300

fax: (16) 678 27 60

email: starostwo@powiat.przemysl.pl

Godziny pracy

od poniedziałku do piątku od  godz. 7.30 – 15.30

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30