Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Uwaga! Zmiana numerów telefonów jednostki – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu

Page

Wydanie prawa jazdy międzynarodowego

Wydanie prawa jazdy międzynarodowego

 

Wymagane dokumenty

– wniosek, (druk do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej)

– wyraźna, aktualna kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów
z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

– kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy,

– dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy międzynarodowe.

 

Dokumenty do okazania przy składaniu wniosku

– dowód tożsamości : dowód osobisty lub paszport a w przypadku niezgodności danych także poświadczenie zameldowania.

– krajowe prawo jazdy,

 

Termin i sposób załatwienia

– międzynarodowe prawo jazdy wydaje się w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wymaganych dokumentów,

– Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni
od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu który decyzję wydał.

 

UWAGI

– Wniosek o wydanie prawa jazdy należy drukować dwustronnie, wybierając najlepszą jakość druku, przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu i zachowaniu pełnego nasycenia czerni.

– W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne będzie ponowne jego złożenie na druku dostępnym w tut. Urzędzie. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

 

Opłaty

– Opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy wynosi  35 zł.

 

Opłaty można dokonać

– w kasie – parter pokój nr 1 (poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 7.45 do 15.00, czwartek 7.45 do 14.45)

– lub na rachunek bankowy nr 02 1560 0013 2021 3668 8000 0005

 

WAŻNE

Druk międzynarodowego prawa jazdy zostanie wypełniony po dostarczeniu przez osobę ubiegającą się o jego wydanie dowodu uiszczenia opłaty.

 

Informacje dodatkowe

– Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane przez każdego starostę, na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą na podstawie krajowego prawa jazdy, na okres 3 lat, nie dłużej jednak niż
na okres ważności krajowego prawa jazdy,

– Międzynarodowe prawo jazdy wydaje się w zakresie posiadanych przez osobę uprawnień ujętych
w prawie jazdy wydanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 

Podstawa prawna

– Konwencja o ruchu drogowym z 8 listopada 1968r. (Dz. U. z 1988r. nr 5, poz. 40)

– ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r. poz. 341 z późn. zm.),

– ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz.2096 z poźn. zm.),

– rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r.
w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
(Dz. U. z 2016. poz. 231 z późn.zm),

– rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r. poz. 83),

– rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 702 z poźn.zm.),

     

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg

37- 700 Przemyśl

Plac Dominikański 3

II piętro pokój nr 102 i pokój nr 100

tel. (16) 678-50-54 wew. 202 i wew. 300

fax: (16) 678-27-60

email: starostwo@powiat.przemysl.pl

 Godziny pracy
 od poniedziałku do piątku od  godz. 7.30 – 15.30

 

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30