Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Page

Wymiana prawa jazdy w celu uzyskania wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego

Wymagane dokumenty

–  wniosek, (druk do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej)

–  kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego albo karty kwalifikacji kierowcy wydanej
w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskiej Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA)

–  kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

–  kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

–  wyraźna, aktualna kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów
z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

–  dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy.

–  kserokopia prawa jazdy

 

Dokumenty do okazania przy składaniu wniosku

–  dowód tożsamości : dowód osobisty lub paszport a w przypadku niezgodności danych także poświadczenie zameldowania,

–  prawo jazdy,

 

Termin i sposób załatwienia

–  sprawa załatwiana jest w terminie do 30 dni od daty otrzymania dokumentów,

—  jeżeli w dokumentacji wystąpią braki formalne, w zależności od ich rodzaju, organ wydający prawo jazdy wzywa do ich uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z poźn. zm.)

–  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu który decyzję wydał.

 

UWAGI

–  Wniosek o wydanie prawa jazdy należy drukować dwustronnie, wybierając najlepszą jakość druku, przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu i zachowaniu pełnego nasycenia czerni.
W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne będzie ponowne jego złożenie na druku dostępnym w tut. Urzędzie. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

–  Informację na temat tego, czy druk prawa jazdy jest już gotowy do odbioru w tut. Urzędzie można sprawdzić na stronie: www.info-car.pl, podając imię, nazwisko i nr PESEL.

 

Opłaty

Łączna opłata wynosi 100 zł

Opłaty można dokonać

–  w kasie – parter pokój nr 1 (czynna poniedziałek – czwartek  od godz. 7.45 – 15.00, piątek od godz. 7.45 – 14.45)

–  lub na rachunek bankowy nr 02 1560 0013 2021 3668 8000 0005

 

 

WAŻNE

Zamówienie na wytworzenie prawa jazdy do PWPW w Warszawie wysłane zostanie po dostarczeniu przez osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej.

 

Informacje dodatkowe

–  Kierowcy wykonujący przewóz drogowy posiadający prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E wydane do dnia 10.09.2008r. oraz kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydane do dnia 10.09.2009r. zobowiązani są wykonać badania lekarskie i psychologiczne po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy,

–  Pozostali kierowy mają obowiązek wykonać pierwsze badanie lekarskie i psychologiczne przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej,
a każde następne badania w wieku do 60 lat w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowego,

– Wpis jest dokonywany, w formie wymiany prawa jazdy, na okres 5 lat, liczony od dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, o którym mowa w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia
6 września 2001r. o transporcie drogowym, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż okres ważności orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, o których mowa w przepisach rozdziału 7a tej ustawy.

 

Podstawa prawna

–  ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r. poz. 341 z późn. zm.),

–  ustawa z dnia 6 grudnia 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 poz. 58 z późn.zm.),

–  ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z poźn. zm.),

–  rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016. poz. 231 z późn.zm),

–  rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r. poz. 83),

–  rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 702 z późn. zm.),

–  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2012r. poz. 447).

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg

37- 700 Przemyśl

Plac Dominikański 3

II piętro pokój nr 102 i pokój nr 100

tel. (16) 678-50-54 wew. 202 i wew. 300

fax: (16) 678-27-60

email: starostwo@powiat.przemysl.pl

 Godziny pracy

od poniedziałku do piątku od  godz. 7.30 -15.30

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30