Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Page

Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

 

Wymagane dokumenty

Zezwolenie wydaje Starosta osobie ubiegającej się o wydanie zezwolenia po otrzymaniu:

 • wniosku; (druk do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej),
 • kopii orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • kopii orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • kserokopia prawa jazdy,
 • dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia,
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi  lub przewożącymi wartości pieniężne.

 

Dokumenty do okazania przy składaniu wniosku

 • dowód tożsamości: dowód osobisty lub paszport a w przypadku niezgodności danych także poświadczenie zameldowania,
 • prawo jazdy.

 

Termin i sposób załatwienia

 • sprawa załatwiana jest w terminie do 30 dni od daty otrzymania dokumentów,
 • jeżeli w dokumentacji wystąpią braki formalne, w zależności od ich rodzaju, organ wzywa do ich uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2019r. poz. 2096 z późn.zm.),

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu który decyzję wydał.

 

Opłaty

 • 50 zł za wydanie zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdami przewożącymi wartości pieniężne.

 

Opłaty można dokonać

 • w kasie –  parter pokój nr 1 (czynna poniedziałek – czwartek  od godz. 7.45 – 15.00, piątek od godz. 7.45 – 14.45)
 • lub na rachunek bankowy nr  02 1560 0013 2021 3668 8000 0005

 

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów,
 • Starosta wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne określając,
 • zakres zezwolenia, odpowiadający rodzajowi ukończonego kursu oraz zakresowi badań lekarskich i psychologicznych,
 • ważność zezwolenia na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

 

WAŻNE

Starosta przedłuża ważność zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, na podstawie badań lekarskich i psychologicznych.

 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r. poz. 341 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2018r. poz. 1892),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2014r. poz. 852),
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2018r. poz. 1990 z późn. zm.).

 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg

37- 700 Przemyśl

Plac Dominikański 3
II piętro pokój nr 102 i pokój nr 100

tel. (16) 678-50-54 wew. 202 i wew. 300

fax: (16) 678-27-60

email: starostwo@powiat.przemysl.pl

 

Godziny pracy

od poniedziałku do piątku od  7.30 do godz. 15.30

 

 

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30