Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego

Page

Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

 

Wymagane dokumenty

Zezwolenie wydaje Starosta osobie ubiegającej się o wydanie zezwolenia po otrzymaniu:

 • wniosku; (druk do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej),
 • kopii orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • kopii orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • kserokopia prawa jazdy,
 • dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia,
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi  lub przewożącymi wartości pieniężne.

 

Dokumenty do okazania przy składaniu wniosku

 • dowód tożsamości: dowód osobisty lub paszport a w przypadku niezgodności danych także poświadczenie zameldowania,
 • prawo jazdy.

 

Termin i sposób załatwienia

 • sprawa załatwiana jest w terminie do 30 dni od daty otrzymania dokumentów,
 • jeżeli w dokumentacji wystąpią braki formalne, w zależności od ich rodzaju, organ wzywa do ich uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2019r. poz. 2096 z późn.zm.),

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu który decyzję wydał.

 

Opłaty

 • 50 zł za wydanie zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdami przewożącymi wartości pieniężne.

 

Opłaty można dokonać

 • w kasie –  parter pokój nr 1 (czynna poniedziałek – czwartek  od godz. 7.45 – 15.00, piątek od godz. 7.45 – 14.45)
 • lub na rachunek bankowy nr  02 1560 0013 2021 3668 8000 0005

 

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów,
 • Starosta wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne określając,
 • zakres zezwolenia, odpowiadający rodzajowi ukończonego kursu oraz zakresowi badań lekarskich i psychologicznych,
 • ważność zezwolenia na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

 

WAŻNE

Starosta przedłuża ważność zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, na podstawie badań lekarskich i psychologicznych.

 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r. poz. 341 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2018r. poz. 1892),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2014r. poz. 852),
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2018r. poz. 1990 z późn. zm.).

 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg

37- 700 Przemyśl

Plac Dominikański 3
II piętro pokój nr 102 i pokój nr 100

tel. (16) 678-50-54 wew. 202 i wew. 300

fax: (16) 678-27-60

email: starostwo@powiat.przemysl.pl

 

Godziny pracy

od poniedziałku do piątku od  7.30 do godz. 15.30

 

 

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30