Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Page

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub przywrócenie uprawnienia cofniętego na okres przekraczający 1 rok (osoba podlegająca sprawdzeniu kwalifikacji w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy o kierujących pojazdami)

Wymagane dokumenty:
wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia (druk do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej),
orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych, i psychologicznych do kierowania pojazdami, jeżeli było wydane skierowanie/informacja,
zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, jeżeli było wydane skierowanie/informacja,
w przypadku konieczności zmiany danych niezbędna jest kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej, dowód uiszczenia opłaty, do okazania dokument tożsamości.

Sposób załatwienia:
Osobom tym organ generuje Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), który jest potrzebny do przystąpienia do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje kierowcy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
W stosunku do osoby ubiegającej się o zwrot prawa jazdy zatrzymanego powyżej roku w razie uzyskania negatywnego wyniku egzaminu kontrolnego lub niezgłoszenia się w wyznaczonym terminie na egzamin państwowy zostanie wydana decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. W takiej sytuacji osoba musi zgłosić się ponownie do tut. Urzędu, aby złożyć następny wniosek o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami w celu wygenerowania kolejnego profilu kandydata na kierowcę po cofnięciu uprawnień.

Po zaliczeniu egzaminu kontrolnego i otrzymaniu z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego informacji o pozytywnym wyniku egzaminu kontrolnego organ dokonuje weryfikacji danych. W przypadku pozytywnej weryfikacji i po dokonaniu stosownej opłaty tj.

0,50 zł opłata za przywrócenie uprawnień (jeżeli były cofnięte) organ dokonuje zwrotu zatrzymanego prawa jazdy.

W przypadku konieczności zmiany danych zawartych w dokumencie po dokonaniu opłat: 100 zł za wydanie prawa jazdy oraz 0, 50 zł opłata za przywrócenie uprawnień (jeżeli były cofnięte) organ w terminie 2 dni składa zamówienie na nowe prawo jazdy w PWPW w Warszawie.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

Opłaty:
Opłatę uiszcza się w kasie – parter (czynna poniedziałek – czwartek od godz. 7.45 – 15.00, piątek od godz. 7.45 – 14.45) lub na rachunek bankowy nr 02 1560 0013 2021 3668 8000 0005

Uwagi:
Kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlegają:
osoba, która ubiega się o przywrócenie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym cofniętego na okres przekraczający 1 rok lub cofniętego w związku z utratą kwalifikacji.
Warunek ten nie dotyczy prawa jazdy zatrzymanego w związku z nieprzedłożeniem w wymaganym terminie odpowiedniego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego.
osoba ubiegająca się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok.
Jeżeli od dnia cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami upłynął okres przekraczający rok, a cofnięcie uprawnień wynikało z zakazu prowadzenia pojazdów na okres przekraczający rok, warunkiem przywrócenia uprawnień jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji.

Wniosek o wydanie prawa jazdy należy drukować dwustronnie, wybierając najlepszą jakość druku, przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu i zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne będzie ponowne jego złożenie na druku dostępnym w tut. Urzędzie. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Informację na temat tego, czy druk prawa jazdy jest już gotowy do odbioru w tut. Urzędzie można sprawdzić na stronie: www.info-car.pl, podając imię, nazwisko i nr PESEL.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami,
ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym,
oraz przepisy wykonawcze.

Kontakt:
Wydział Komunikacji i Dróg
37- 700 Przemyśl
Plac Dominikański 3

II piętro pokój nr 100
tel. (16) 678–50–54 wew. 300
fax: (16) 678-27-60
email: starostwo@powiat.przemysl.pl

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30
Obsługa klientów w Wydziale Komunikacji od 7:45-15:00

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30